Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thông tin

Được đăng lên bởi congarung@123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáng lẽ ra tôi phải giới thiệu cho các bạn các header file trước nhưng tôi quên mang theo mong các
bạn thông cảm. Tôi xin giới thiệu dùng delay trước đã.
Có lẽ việc lập trình cho vi điều khiển một hàm không thể thiếu đó là trễ: như trễ khi bạn nháy led
chẳng hạn( ví dụ đơn giản nhất), ...
Việc gây trễ trong Keil C có thể có nhiều cách khác nhau:
Hàm delay có tham số là thời gian cần gây trễ tính theo ms
1/Dùng vòng lặp while, for
dùng kiểu nào thì cũng đơn giản chỉ là vòng lặp mà thôi. Trong vòng lặp này chúng ta sẽ chẳng làm gì cả
nên vi điều khiển sẽ bị mất thời gian trong các vòng lặp này.
Với tần số thạch anh 11.0582 MHz thì mỗi vòng lặp khi các bạn debug sẽ thấy là chúng ta mất thời gian
thực khoảng 8.28 us. Do đó để có thể gây trễ 1ms thì các bạn cần dùng xấp xỉ 121 vòng lặp kiểu này.
Do đó hàm sẽ như sau:
Code:
void delay(usigned char time)
{
while(time--)
{
unsigned char temp = 121;
while(temp--); // chẳng làm gì cả
};
}
Việc chuyển đổi giữa vòng for với while trong trường hợp này rất đơn giản thôi. Nhưng khi đó bạn lại
phải khai báo thêm một biến đếm như thế sẽ tốn bộ nhớ. Chương trình trên là tối ưu nhất rồi.
2/Dùng timer0,timer1,..
Cái này tôi xin phân tích sau cùng với việc giới thiệu các #include. Để có thể hệ thống hết được. Cho nó
có logic. Chứ nếu tôi đưa ra luôn các bạn mới học sẽ không hiểu là nó ở đâu ra.

Delay (tiếp)
Tiếp tục với hàm delay() theo cách dùng bộ định thời.
Các bạn đọc bài ở trên cũng thấy được là chúng ta lập trình với các thanh ghi tương tự như trong ASM
mà thôi.
TMOD là thanh ghi 8 bít dùng để thiết lập bộ định thời , các bạn xem lại thanh ghi này.
Dùng bộ định thời có 3 chế độ: chế độ 0, chế độ 1, chế độ 2. Chúng ta sẽ sử dụng chế độ khởi động bộ
định thời bằng phần mềm tức TMOD.3 và TMOD.7 =0
Việc xác định chế độ nào phụ thuộc vào giá trị của 2 bit TM1 và TM0 của từng timer( các bạn xem định
nghĩa từng bít trong thanh ghi TMOD)
TM1=0 , TM0 =0 chế độ 0
TM1=0, TM0 =1 chế độ 1
TM1=1, TM0 =1 chế độ 2
Chế độ 1 là chế độ 16 bít không tự nạp lại, cách sử dụng bằng cách nạp giá trị cho các thanh ghi
TH1,TL1( với Timer1), hoặc TL0,TH0( với Timer0). Khi khởi động timer bằng cách setb TR1 hoặc TR0 thì
nó sẽ đếm từTHTL -> 0xFFFF khi từ 0xFFFF->0x0000 thì cờ TF1 hoặc TF0 sẽ bật lên sau đó chúng bị xóa
thành 0. Chúng ta dùng cờ này để biết khi nào chuyển qua 0x0000.
Chế độ 0 là chế độ 13 bít tương tự như chế độ 0 nhưng giá trị chỉ tăng đến 0x1FFF.
Chế độ 2, chế độ 8 bít tự nạp lại, chỉ cần thiết lập cho chế
Tiếp theo là chúng ta t...
ướư
ướ
 !"!#$#ế $%ư#
&!'ơ()
*+,  #%
-$ .$+/.
012!34)5
#$"6ơ$!3$!3$7.$"
!#.!3$
*.0089:;<-="!3#.$7
#:;:.2  +0."0;0!3#$
2 $.ư.%
%
!&.>(
?
4&>@@(
?
.A0;0B
4&@@(B11$"
CB
C
*!35!4ườ$ơDư# 
#ếếưế.ươ"$ư
;12>8)>0)
$+/.!!E ếượ 
 ếư.#$ +
Bảng thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thông tin - Người đăng: congarung@123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảng thông tin 9 10 325