Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG

Được đăng lên bởi sironhuy2012
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG
DỰ ÁN: NAM THIÊN
ĐỊA ĐIỂM: PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ LY
TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

Fri 3/20/15
Tue 3/24/15
Tue 3/24/15
Wed 4/1/15
Mon 3/30/15
Fri 3/20/15
Fri 3/20/15
Fri 4/10/15
Wed 3/25/15
Tue 3/31/15
Wed 6/10/15
Thu 3/26/15
Thu 3/26/15
Thu 3/26/15
Wed 4/8/15
Mon 4/13/15
Thu 3/26/15
Thu 3/26/15
Wed 4/1/15
Fri 4/24/15
Fri 4/10/15
Fri 4/10/15
Wed 4/1/15
Thu 4/2/15
Thu 4/2/15
Thu 4/2/15

Fri 7/3/15
Tue 4/21/15
Wed 4/1/15
Tue 4/21/15
Tue 3/31/15
Wed 6/17/15
Mon 3/30/15
Tue 4/21/15 7.105SF
Fri 4/3/15 61SF-5 days
Tue 4/7/1561SF-3 days
Wed 6/17/15 106SF-3 days
Mon 6/8/15
Mon 4/6/15 57SF
Mon 4/6/15 57SF
Fri 4/17/15 66SF
Wed 4/22/15 67SF
Mon 4/6/15 57SF
Mon 4/6/15 59SF
Fri 4/10/15 65SF
Mon 6/8/15 101SF
Tue 4/21/15 105SF
Tue 4/21/15 105SF
Fri 7/3/15
Wed 6/17/15
Mon 6/1/15
Mon 4/6/15 7.3

Predecessors

March
3/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

TỔNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
A.Thủ tục pháp lý
Xin giấy phép xây dựng
Xin cấp điện
Đăng ký thi công
B.Hồ sơ thiết kế
Lập và duyệt mặt bằng Kiến trúc
Lập và phê duyệt cảnh quan
Lập và phê duyệt nội thất, trần
Lập và phê duyệt thiết kế M&E trong nhà
Lập và phê duyệt thiết kế M&E ngoài nhà
C.Chọn thầu, đặt hàng
Dây, cáp điện, ống luồn….
Ống cấp thoát nước, van, vòi ….
Tủ điện, CB, công tắc, ổ cắm
Đèn
Thông minh
Vật tư ống gas, ống gió
DHKK
Thang máy
Hạ tầng cảnh quan
Hồ bơi
D.Thi công
1.Kết cấu, kiến trúc
Tầng 1
Sàn
Tường

52 days
21 days
7 days
15 days
2 days
39 days
7 days
7 days
7 days
5 days
5 days
28 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
44 days
31 days
19 days
3 days

3/22

3/29

April
4/12

4/5

4/26

5/3

5/10

June
5/17

5/24

5/31

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

21 days
7 days

39 days
7 days
7 days
7 days
5 days
28 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
44 days
31 days
19 days
3 days

Thu 4/9/15 26

3 days

Tue 4/7/15

Trần
Ốp gạch
Sơn nước
Lắp đặt cửa, rèm
Tầng 2
Tường
Trần
Ốp gạch
Sơn nước
Lắp đặt cửa, rèm
Tầng 3
Tường
Trần
Ốp gạch
Sơn nước
Lắp đặt cửa, rèm
Tầng 4
Tường
Trần
Ốp gạch
Sơn nước
Lắp đặt cửa, rèm
Tầng mái
Gia cố khung đặt máy nước nóng
Thang máy
Móng, lõi thang, mái thang
2.Thi công MEP
Trục chính
Tháo dỡ, kiểm ...
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
BẮT ĐẦU
KẾT THÚC
Predecessors
1
TỔNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
52 days
Fri 3/20/15
Fri 7/3/15
2
A.Thủ tục pháp lý
21 days
Tue 3/24/15
Tue 4/21/15
3
Xin giấy phép xây dựng
7 days
Tue 3/24/15
Wed 4/1/15
4
Xin cấp điện
15 days
Wed 4/1/15
Tue 4/21/15
5
Đăng ký thi công
2 days
Mon 3/30/15
Tue 3/31/15
6
B.Hồ sơ thiết kế
39 days
Fri 3/20/15
Wed 6/17/15
7
Lập và duyệt mặt bằng Kiến trúc
7 days
Fri 3/20/15
Mon 3/30/15
8
Lập và phê duyệt cảnh quan
7 days
Fri 4/10/15
Tue 4/21/15
7.105SF
9
Lập và phê duyệt nội thất, trần
7 days
Wed 3/25/15
Fri 4/3/15
61SF-5 days
10
Lập và phê duyệt thiết kế M&E trong nhà
5 days
Tue 3/31/15
Tue 4/7/15
61SF-3 days
11
Lập và phê duyệt thiết kế M&E ngoài nhà
5 days
Wed 6/10/15
Wed 6/17/15
106SF-3 days
12
C.Chọn thầu, đặt hàng
28 days
Thu 3/26/15
Mon 6/8/15
13
Dây, cáp điện, ống luồn….
7 days
Thu 3/26/15
Mon 4/6/15
57SF
14
Ống cấp thoát nước, van, vòi ….
7 days
Thu 3/26/15
Mon 4/6/15
57SF
15
Tủ điện, CB, công tắc, ổ cắm
7 days
Wed 4/8/15
Fri 4/17/15
66SF
16
Đèn
7 days
Mon 4/13/15
Wed 4/22/15
67SF
17
Thông minh
7 days
Thu 3/26/15
Mon 4/6/15
57SF
18
Vật tư ống gas, ống gió
7 days
Thu 3/26/15
Mon 4/6/15
59SF
19
DHKK
7 days
Wed 4/1/15
Fri 4/10/15
65SF
20
Thang máy
7 days
Fri 4/24/15
Mon 6/8/15
101SF
21
Hạ tầng cảnh quan
7 days
Fri 4/10/15
Tue 4/21/15
105SF
22
Hồ bơi
7 days
Fri 4/10/15
Tue 4/21/15
105SF
23
D.Thi công
44 days
Wed 4/1/15
Fri 7/3/15
24
1.Kết cấu, kiến trúc
31 days
Thu 4/2/15
Wed 6/17/15
25
Tầng 1
19 days
Thu 4/2/15
Mon 6/1/15
26
3 days
Thu 4/2/15
Mon 4/6/15
7.3
27
3 days
Tue 4/7/15
Thu 4/9/15
26
28
3 days
Fri 4/17/15
Tue 4/21/15
65
29
5 days
Fri 4/17/15
Thu 4/23/15
28SS
30
2 days
Fri 4/24/15
Mon 4/27/15
29
31
1 day
Mon 6/1/15
Mon 6/1/15
30
32
Tầng 2
19 days
Fri 4/10/15
Tue 6/9/15
33
3 days
Fri 4/10/15
Tue 4/14/15
27
34
3 days
Wed 4/22/15
Fri 4/24/15
73
35
5 days
Wed 4/22/15
Mon 6/1/15
34SS
36
5 days
Tue 6/2/15
Mon 6/8/15
35
37
1 day
Tue 6/9/15
Tue 6/9/15
36
38
Tầng 3
19 days
Wed 4/15/15
Fri 6/12/15
39
3 days
Wed 4/15/15
Fri 4/17/15
33
40
2 days
Mon 4/27/15
Mon 6/1/15
81
41
5 days
Mon 4/27/15
Thu 6/4/15
40SS
42
5 days
Fri 6/5/15
Thu 6/11/15
41
43
1 day
Fri 6/12/15
Fri 6/12/15
42
44
Tầng 4
19 days
Mon 4/20/15
Wed 6/17/15
45
3 days
Mon 4/20/15
Wed 4/22/15
39
46
2 days
Wed 6/3/15
Thu 6/4/15
89
47
5 days
Wed 6/3/15
Tue 6/9/15
46SS
48
5 days
Wed 6/10/15
Tue 6/16/15
47
49
1 day
Wed 6/17/15
Wed 6/17/15
48
50
Tầng mái
3 days
Thu 4/23/15
Mon 4/27/15
51
3 days
Thu 4/23/15
Mon 4/27/15
45
52
Thang máy
20 days
Tue 4/7/15
Fri 6/5/15
53
20 days
Tue 4/7/15
Fri 6/5/15
7FS+5 days
54
2.Thi công MEP
44 days
Wed 4/1/15
Fri 7/3/15
55
Trục chính
8 days
Wed 4/1/15
Fri 4/10/15
56
3 days
Wed 4/1/15
Fri 4/3/15
5
57
5 days
Mon 4/6/15
Fri 4/10/15
56
58
5 days
Mon 4/6/15
Fri 4/10/15
56
59
5 days
Mon 4/6/15
Fri 4/10/15
56
60
Tầng 1
10 days
Fri 4/10/15
Thu 4/23/15
61
4 days
Fri 4/10/15
Wed 4/15/15
27
62
5 days
Fri 4/10/15
Thu 4/16/15
61SS
63
5 days
Fri 4/10/15
Thu 4/16/15
61SS
64
5 days
Fri 4/10/15
Thu 4/16/15
61SS
65
5 days
Fri 4/10/15
Thu 4/16/15
61SS
66
1 day
Fri 4/17/15
Fri 4/17/15
29SS
67
2 days
Wed 4/22/15
Thu 4/23/15
28
68
Tầng 2
10 days
Wed 4/15/15
Mon 6/1/15
69
4 days
Wed 4/15/15
Mon 4/20/15
33
70
5 days
Wed 4/15/15
Tue 4/21/15
69SS
71
5 days
Wed 4/15/15
Tue 4/21/15
69SS
72
5 days
Wed 4/15/15
Tue 4/21/15
69SS
73
5 days
Wed 4/15/15
Tue 4/21/15
69SS
74
1 day
Wed 4/22/15
Wed 4/22/15
35SS
75
2 days
Mon 4/27/15
Mon 6/1/15
34
76
Tầng 3
9 days
Mon 4/20/15
Wed 6/3/15
77
4 days
Mon 4/20/15
Thu 4/23/15
39
78
5 days
Mon 4/20/15
Fri 4/24/15
77SS
79
5 days
Mon 4/20/15
Fri 4/24/15
77SS
80
5 days
Mon 4/20/15
Fri 4/24/15
77SS
81
5 days
Mon 4/20/15
Fri 4/24/15
77SS
82
1 day
Mon 4/27/15
Mon 4/27/15
41SS
83
2 days
Tue 6/2/15
Wed 6/3/15
40
84
Tầng 4
9 days
Thu 4/23/15
Mon 6/8/15
85
4 days
Thu 4/23/15
Mon 6/1/15
45
86
5 days
Thu 4/23/15
Tue 6/2/15
85SS
87
5 days
Thu 4/23/15
Tue 6/2/15
85SS
88
5 days
Thu 4/23/15
Tue 6/2/15
85SS
89
5 days
Thu 4/23/15
Tue 6/2/15
85SS
90
1 day
Wed 6/3/15
Wed 6/3/15
47SS
91
2 days
Fri 6/5/15
Mon 6/8/15
46
92
Mái
10 days
Thu 4/23/15
Tue 6/9/15
93
2 days
Thu 4/23/15
Fri 4/24/15
51SS
94
2 days
Mon 6/8/15
Tue 6/9/15
51.53
95
Lắp đặt thiết bị
10 days
Tue 6/2/15
Mon 6/15/15
96
5 days
Tue 6/2/15
Mon 6/8/15
25
97
5 days
Tue 6/9/15
Mon 6/15/15
91
98
5 days
Tue 6/9/15
Mon 6/15/15
97SS
99
5 days
Tue 6/9/15
Mon 6/15/15
97SS
100
3 days
Wed 6/10/15
Fri 6/12/15
94
101
Thang máy
20 days
Mon 6/8/15
Fri 7/3/15
53
102
3.Hạ tầng cảnh quan
27 days
Tue 4/21/15
Tue 6/30/15
103
Bể bơi
20 days
Thu 4/23/15
Wed 6/24/15
107SF
104
Hồ cá Koi
20 days
Thu 4/23/15
Wed 6/24/15
107SF
105
Tiểu cảnh
20 days
Tue 4/21/15
Mon 6/22/15
106SF
106
Chiếu sáng ngoài nhà
7 days
Mon 6/22/15
Tue 6/30/15
107
Cấp thoát nước ngoài nhà
5 days
Wed 6/24/15
Tue 6/30/15
108
Vệ sinh, sửa lỗi
40 days
Thu 4/2/15
Tue 6/30/15
109
Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao
2 days
Wed 7/1/15
Thu 7/2/15
108
21 days
7 days
39 days
7 days
7 days
7 days
5 days
28 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
7 days
44 days
31 days
19 days
3 days
3 days
5 days
2 days
3 days
3 days
5 days
5 days
3 days
2 days
5 days
5 days
3 days
2 days
5 days
5 days
44 days
3 days
5 days
5 days
5 days
10 days
4 days
5 days
5 days
5 days
2 days
10 days
4 days
5 days
5 days
5 days
2 days
9 days
4 days
5 days
5 days
5 days
2 days
9 days
4 days
5 days
5 days
5 days
2 days
10 days
2 days
20 days
27 days
20 days
20 days
20 days
7 days
5 days
40 days
2 days
3/15
3/22
3/29
4/5
4/12
4/19
4/26
5/3
5/10
5/17
5/24
5/31
6/7
6/14
6/21
6/28
7/5
March
April
May
June
July
BẢNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG
DỰ ÁN: NAM THIÊN
ĐỊA ĐIỂM: PHÚ MỸ HƯNG, QUẬN 7
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ LY
BẢNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG - Người đăng: sironhuy2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG 9 10 735