Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính nội suy cho các loại móng

Được đăng lên bởi quy0303
Số trang: 1035 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN ĐỨC TUẤN 44C1

Nhập khoảng tra -->
Tên kết quả

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HƯỚNG DẪN

VERSION 02 - 15/6/06

Giá trị trước

Giá trị sau

1

1.5

Kết quả trước
0.386

Kết quả sau
0.194

Nhập các giá trị cầ

1.28
Các kết quả nội
0.27848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.386

0.194

Nhập các giá trị cần nội suy
Các kết quả nội suy

Nhập các giá trị cần nội suy
Các kết quả nội suy

nội suy

1.28

NGUYỄN ĐỨC TUẤN 44C1

HƯỚNG DẪN

Giá trị trước

CHƯA NHẬP ĐỦ !!!

Giá trị giữa

Giá trị sau

Cực trị

Nhập khoảng tra -->
Tên kết quả

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kết quả trước Kết quả giữa Kết quả sau

x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Cực trị
y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nhập các giá trị cần nội suy
Các kết quả nội suy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Nhập các giá tr

C

Nhập các giá trị cần nội suy
Các kết quả nội suy

0

NGUYỄN ĐỨC TUẤN 44C1
GIÁ TRỊ
KẾT QUẢ

HƯỚNG DẪN
Giá trị 1

Giá trị 2

NHẬP CÁC GIÁ TRỊ CẦN NỘI SUY
Giá trị 3
Giá trị 4

Giá trị 5

Giá trị 6

Giá trị 7

Giá trị 8

Giá trị 9

Giá trị 10

NGUYỄN ĐỨC TUẤN 44C1

HƯỚNG DẪN

Giá trị
Kết quả
GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

GT

KQ

THAM KHẢO THÊM

B¶ng tÝnh to¸n né
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tµi liÖu cho tríc
Z
V

F

g tÝnh to¸n néi suy
NhËp gi¸ trÞ vµo « "BiÕt Z/V/F" vµ nhÊn Enter

BiÕt Z

BiÕt V

BiÕt F

T×m V

T×m F

0.000

0.000

T×m...
NGUYỄN ĐỨC TUẤN 44C1 HƯỚNG DẪN VERSION 02 - 15/6/06
Nhập khoảng tra -->
Giá trị trước Giá trị sau
Nhập các giá trị cần nội suy
1 1.5 1.28
Tên kết quả
Kết quả trước Kết quả sau
Các kết quả nội suy
1 0.386 0.194 0.27848
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
Bảng tính nội suy cho các loại móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính nội suy cho các loại móng - Người đăng: quy0303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1035 Vietnamese
Bảng tính nội suy cho các loại móng 9 10 629