Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính thép dầm nhà cao tầng

Được đăng lên bởi Hà Vũ
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN DAÀM THEO TCVN 356-2005
ProgramName Version CurrUnits MergeTol UxDOF UyDOF UzDOF RxDOF
ETABS 9.7.4 KN-m 0.001 Yes Yes Yes Yes
Taùc giaû: ThS.Phaïm Vaên Maïnh
Ñòa chæ : Khoa Xaây Döïng - ÑH Kieán Truùc TP.HCM
ÑT: 0946.838.579
Email: manhkxd@gmail.com
Bảng tính thép dầm nhà cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính thép dầm nhà cao tầng - Người đăng: Hà Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Bảng tính thép dầm nhà cao tầng 9 10 393