Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính tóan đo bốc khối lượng, hạnh mục công

Được đăng lên bởi hieu_123
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TÍNH TOÁN, ĐO BỐC KHỐI LƯỢNG, HẠNG MỤC CÔNG
STT

KÝ
HIỆU
BẢN
VẼ

MÃ HIỆU
CÔNG TÁC

DANH MỤC
CÔNG TÁC ĐO BỐC

ĐƠN
VỊ
TÍNH

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2

* I : CỌC
AG.11115 SX beâtoâng coïc, coät ñuùc saün ñaù 1x2 M300
AG.31121 SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân goã coïc, coät

3

AG.13111

SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk <=10mm

taán

4

AG.13121

SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk <=18mm

taán

5

AG.13131

SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk > 18mm

taán

6

CQ.16001

Neùn thöû taûi coïc beâ toâng söû duïng daøn chaát taûi: taûi
troïng neùn töø 100 ñeán 500 taán

T/laàn

7

AC.25223

8

12

AC.29321 Noái coïc BTCT 25x25cm
AA.22310 Ñaäp ñaàu coïc khoan nhoài treân caïn
* II : GIAÈNG MOÙNG
AF.12313 Beton xaø daàm, giaèng nhaø ñaù 1x2 M200
SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân xaø daàm, giaèng
AF.81141

13

AF.61511

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=10mm
h<=4m

taán

14

AF.61521

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=18mm
h<=4m

taán

15

* III : MOÙNG NHAØ
Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng >1m,saâu >1m,
AB.11443
ñaát caáp III

1

9
10
11

16

eùp tröôùc coïc BTCT 25x25cm, coïc daøi > 4m, ñaát caáp II

m3
100m2

100m
moái
m3
m3
100m2

m3

17

AB.13112 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình, ñoä chaët K = 0,90

m3

18

AF.11111 Beton loùt moùng roäng <=250cm ñaù 4x6 M100
AF.11121 Beton loùt moùng roäng > 250cm ñaù 4x6 M100
AF.11213 Beton moùng roäng <=250cm ñaù 1x2 M200

m3
m3
m3

19
20

22

* IV : PHAÀN THAÂN
AF.12213 Beton coät tieát dieän <= 0,1m2 h<=4m ñaù 1x2 M200

23

AF.12223

24
25

AF.12313 Beton xaø daàm, giaèng nhaø ñaù 1x2 M200
AF.12413 Beton saøn maùi ñaù 1x2 M200

26

AF.12513

27

31

AF.12613 Beton caàu thang thöôøng ñaù 1x2 M200
AG.11423 SX beâtoâng nan hoa ñuùc saün ñaù 1x2 M200
Laép caùc loaïi caáu kieän BT ñuùc saün baèng thuû coâng
AG.42111
troïng löôïng <=50kg
AF.61110 SXLD coát theùp moùng ñöôøng kính <=10mm
AF.61120 SXLD coát theùp moùng ñöôøng kính <=18mm

32

AF.61411

33

AF.61421

34

AF.61412

35

AF.61422

36

AF.61511

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=10mm
h<=4m

taán

37

AF.61521

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=18mm
h<=4m

taán

38

AF.61512

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=10mm
h<=16m

taán

39

AF.61522

SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=18mm
h<=16m

taán

40

AF.61611

SXLD coát theùp lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc ñk
<=10mm h<=4m

taán

41

AF.61612

SXL...
BẢNG TÍNH TOÁN, ĐO BỐC KHỐI LƯỢNG, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
STT
(A) (B) (C) (D) (E)
* I : C C
1
AG.11115
SX beâtoâng coïc, coät ñuùc saün ñaù 1x2 M300
m3
2
AG.31121
SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân goã coïc, coät
100m2
3
AG.13111 taán
4
AG.13121 taán
5
AG.13131 taán
6
CQ.16001 T/laàn
7
AC.25223
eùp tröôùc coïc BTCT 25x25cm, coïc daøi > 4m, ñaát caáp II
100m
8
AC.29321
Noái coïc BTCT 25x25cm
moái
9
AA.22310
Ñaäp ñaàu coïc khoan nhoài treân caïn
m3
10
* II : GIAÈNG MOÙNG
11
AF.12313
Beton xaø daàm, giaèng nhaø ñaù 1x2 M200
m3
12
AF.81141
SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân xaø daàm, giaèng
100m2
13
AF.61511 taán
14
AF.61521 taán
15
* III : MOÙNG NHAØ
16
AB.11443 m3
17
AB.13112
Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình, ñoä chaët K = 0,90
m3
18
AF.11111
Beton loùt moùng roäng <=250cm ñaù 4x6 M100
m3
19
AF.11121
Beton loùt moùng roäng > 250cm ñaù 4x6 M100
m3
20
AF.11213
Beton moùng roäng <=250cm ñaù 1x2 M200
m3
HIỆU
BẢN
VẼ
MÃ HIỆU
CÔNG TÁC
DANH MỤC
CÔNG TÁC ĐO BỐC
ĐƠN
VỊ
TÍNH
SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk <=10mm
SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk <=18mm
SXLD coát theùp BT ñuùc saün coät, coïc, cöø, xaø daàm,
giaèng ñk > 18mm
Neùn thöû taûi coïc beâ toâng söû duïng daøn chaát taûi: taûi
troïng neùn töø 100 ñeán 500 taán
SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=10mm
h<=4m
SXLD coát theùp xaø daàm, giaèng ñöôøng kính <=18mm
h<=4m
Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng >1m,saâu >1m,
ñaát caáp III
Bảng tính tóan đo bốc khối lượng, hạnh mục công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính tóan đo bốc khối lượng, hạnh mục công - Người đăng: hieu_123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bảng tính tóan đo bốc khối lượng, hạnh mục công 9 10 319