Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính toán thép dầm và thép cột một phương

Được đăng lên bởi Tạ Đăng Thảnh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔ HỢP MOMENT DẦM KHUNG 11
Phần
tử

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Tiết
diện

Trường hợp tải trọng
TT

HT1

HT2

GT

GP

HT1
+HT2

Tổ hợp tính toán
Mmax

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.5

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5.25

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

7

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.6

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.2

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.8

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2.4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.5

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5.25

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

7

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.5

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5.25

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

7

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.6

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.2
1.8

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

2.4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.5
5.25

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

7

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.5
5.25

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

D7
Phần
tử

D8

D9

D10

D11

Tiết
diện

Trường hợp tải trọng
TT

HT1

HT2

GT

GP

HT1
+HT2

Tổ hợp tính toán
Mmax

7

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.6
1.2
1.8

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

2.4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.75
3.5
5.25

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!...
BẢNG TỔ HỢP MOMENT DẦM KHUNG 11
Trường hợp tải trọng
Tổ hợp tính toán
TT HT1 HT2 GT GP
D1
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D2
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D3
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D4
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D5
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D6
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
D7
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Phần
tử
Tiết
diện
HT1
+HT2
M
max
Bảng tính toán thép dầm và thép cột một phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính toán thép dầm và thép cột một phương - Người đăng: Tạ Đăng Thảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bảng tính toán thép dầm và thép cột một phương 9 10 191