Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính trợ giúp đồ án kết cấu thép

Được đăng lên bởi Thiet Xaydungcantho
Số trang: 601 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 3 lần
B¶ng tÝnh trî gióp ®å ¸n kÕt cÊu thÐp sè 1
(TÝnh sµn, dÇm phô,dÇm chÝnh)
Chän ®¬n vÞ
§¬n vÞ dµi
cm
§¬n vÞ lùc
(m,cm,mm)
(KN, daN,N)
§¬n vÞ m«men
danm
§¬n vÞ øng su©t
(KNm,KNcm,daNm,daNcm,Nm,Ncm,Nmm)
(KN/m2, KN/cm2, daN/m2, daN/cm2,
N/m2,N/cm2, N/mm2)
NhËp sè liÖu
NhÞp dÇm chÝnh L NhÞp dÇm phô B Ho¹t t¶i sµn Ptc
( cm ) ( cm ) ( daN/m2 )
1300 650 1500.000
Tr êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi - Hanoi Architectural University (HAU)
( B¶ng tÝnh nµy ® îc söa ch÷a, hiÖu chØnh lÇn cuèi vµo ngµy 16/6/2006 )
(§¬n vÞ b¹n chän sÏ ® îc thÓ hiÖn trong c¸c kÕt qña tÝnh to¸n vµ nhËp sè liÖu)
TÝnh to¸n sµn : Click here
TÝnh to¸n dÇm phô : Click here
TÝnh to¸n dÇm chÝnh : Click here
H íng dÉn sö dông : Click here
Bảng tính trợ giúp đồ án kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính trợ giúp đồ án kết cấu thép - Người đăng: Thiet Xaydungcantho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
601 Vietnamese
Bảng tính trợ giúp đồ án kết cấu thép 9 10 104