Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính xà gồ đồ án thép 2

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 25 lần
B¶ng tÝnh xµ gå
1. Sè liÖu ®Çu vµo
CCT34
M¸c thÐp
HT m¸i tiªu chuÈn:
30 (daN/m2)
TT m¸i tiªu chuÈn:
5.5 (daN/m2)
§é dèc m¸i:
0.10
HÖ sè §KLV:
1
NhÞp xµ gå B =
6
(m)
Kho¶ng c¸ch xµ gå a =
1.5
(m)
3. S¬ ®å tÝnh
Theo ph¬ng qx: dÇm ®¬n gi¶n LK khíp.
Theo ph¬ng qy:
n gin
Tæ hîp BT + TT + HT lµ dÇm:
Có
Thanh gi»ng xµ gå:
4. KÕt qu¶ tÝnh
s(Mpa) (%)
Tæ hîp
KL
BT + TT + HT
159.3 75.9%
OK

Version 9.5.1

2. TiÕt diÖn xµ gå
Chän xµ gå lo¹i
TL b¶n th©n xµ gå
MMKU Wx =
MMKU Wy =
MMQT
Ix =
MMQT
Iy =

f/L
4.60E-03

(%)
92.0%

6CS2.5x059

3.54 (daN/m)
22.03 (cm3)
5.84 (cm3)
165.24 (cm4)
25.6 (cm4)

f(cm)
2.76

KL
OK

65
12CS4x105
12CS4x085
12CS4x070
12CS3.5x105
12CS3.5x085
12CS3.5x070
12CS2.5x105
12CS2.5x085
12CS2.5x070
10CS4x105
10CS4x085
10CS4x070
10CS4x065
10CS3.5x105
10CS3.5x085
10CS3.5x070
10CS3.5x065
10CS2.5x105
10CS2.5x085
10CS2.5x070
10CS2.5x065
10CS2x105
10CS2x085
10CS2x070
10CS2x065
9CS2.5x105
9CS2.5x085
9CS2.5x070
9CS2.5x065
9CS2.5x059
8CS4x105
8CS4x085
8CS4x070
8CS4x065
8CS4x059
8CS3.5x105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

D
300
300
300
300
300
300
300
300
300
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
230
230
230
230
230
200
200
200
200
200
200

B
102
102
102
89
89
89
64
64
64
102
102
102
102
89
89
89
89
64
64
64
64
51
51
51
51
64
64
64
64
64
102
102
102
102
102
89

x0
26.7
26.2
25.9
22.3
22.0
21.7
14.4
14.1
13.9
29.2
29.0
28.7
28.7
24.7
24.3
24.1
24
16.1
15.7
15.5
15.4
12.1
11.8
11.6
11.5
17
16.7
16.5
16.4
16.3
32.5
32.3
32
31.8
31.8
27.7

Ix
1977.1
1606.65
1327.78
1823.09
1481.78
1223.72
1510.92
1227.88
1015.6
1290.32
1048.9
869.92
807.49
1186.26
961.49
795
740.89
969.82
790.84
653.48
607.7
861.6
703.43
582.72
541.1
753.38
611.86
507.8
470.34
428.72
774.19
628.51
520.29
482.83
441.21
703.43

8CS3.5x085
8CS3.5x070
8CS3.5x065
8CS3.5x059
8CS2.5x105
8CS2.5x085
8CS2.5x070
8CS2.5x065
8CS2.5x059
8CS2x105
8CS2x085
8CS2x070
8CS2x065
8CS2x059
7CS2.5x105
7CS2.5x085
7CS2.5x070
7CS2.5x065
7CS2.5x059
6CS4x105
6CS4x085
6CS4x070
6CS4x065
6CS4x059
6CS2.5x105
6CS2.5x085
6CS2.5x070
6CS2.5x065
6CS2.5x059

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
180
180
180
180
180
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

89
89
89
89
64
64
64
64
64
51
51
51
51
51
64
64
64
64
64
102
102
102
102
102
64
64
64
64
64

27.2
26.9
26.9
26.7
18.2
17.8
17.6
17.5
17.4
13.8
13.5
13.3
13.2
13.1
19.4
19.1
18.9
18.8
1...
B¶ng tÝnh xµ gå
Version 9.5.1
1. Sè liÖu ®Çu vµo 2. TiÕt diÖn xµ gå
M¸c thÐp Chän xµ gå lo¹i
HT m¸i tiªu chuÈn: 30 (daN/m2) TL b¶n th©n xµ gå 3.54 (daN/m)
TT m¸i tiªu chuÈn: 5.5 (daN/m2) MMKU Wx = 22.03 (cm3)
§é dèc m¸i: 0.10 MMKU Wy = 5.84 (cm3)
HÖ sè §KLV: 1 MMQT Ix = 165.24 (cm4)
NhÞp xµ gå B = 6 (m) MMQT Iy = 25.6 (cm4)
Kho¶ng c¸ch xµ gå a = 1.5 (m)
3. S¬ ®å tÝnh
Tæ hîp BT + TT + HT lµ dÇm:
Thanh gi»ng xµ gå:
4. KÕt qu¶ tÝnh
Tæ hîp (%) KL f/L (%) f(cm) KL
BT + TT + HT 159.3 75.9% OK 4.60E-03 92.0% 2.76 OK
Theo ph ¬ng qx: dÇm ®¬n gi¶n LK khíp.
Theo ph ¬ng qy:
s(Mpa)
CCT34
6CS2.5x059
n gin
Bảng tính xà gồ đồ án thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính xà gồ đồ án thép 2 - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng tính xà gồ đồ án thép 2 9 10 980