Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra các hệ số tính toán cung cấp điện

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2250 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

thien731987@gmail.com

PHỤ LỤC
PhÇn 1: C¸C Sè LIÖU TRA CøU VÒ TÝNH TO¸N PHô T¶I §IÖN
PL 1.1. TrÞ sè trung b×nh ksd vµ cosφ cña nhãm thiÕt bÞ ®iÖn.
Nhãm thiÕt bÞ
Nhãm m¸y gia c«ng kim lo¹i( tiÖn, c­a, bµo
mµi, khoan...)
- Cña c¸c ph©n x­ëng c¬ khÝ
- Cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ
- Cña c¸c ph©n x­ëng lµm viÖc theo d©y chuyÒn
Nhãm m¸y cña ph©n x­ëng rÌn
Nhãm m¸y cña ph©n x­ëng ®óc
Nhãm ®éng c¬ lµm viÖc liªn tôc( qu¹t giã, m¸y
b¬m, m¸y nÐn khÝ...)
Nhãm ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é lÆp l¹i ( cÇu
trôc, cÇn cÈu, palang)
Nhãm m¸y vËn chuyÓn lµm viÖc liªn tôc( b¨ng
t¶i, b¨ng chuyÒn...)
Nhãm lß ®iÖn( lß ®iÖn trë, lß sÊy)
- Lß ®iÖn trë lµm viÖc liªn tôc
- Lß c¶m øng
- Lß cao tÇn
Nhãm m¸y hµn
- BiÕn ¸p hµn hå quang
- ThiÕt bÞ hµn nèi, hµn ®­êng, nung t¸n ®inh
Nhãm m¸y dÖt

Ksd

cosφ

0,2- 0,4
0,14 - 0,2
0,5 – 0,6
0,25 - 0,35
0,3 - 0,35
0,3 – 0,35

0,6 - 0,7
0,5 - 0,6
0,7
0,6 – 0,7
0,6 – 0,7
0,7 – 0,8

0,05 – 0,1

0,4 – 0,5

0,6 – 0,7

0,65
0,75

0,7 – 0,8
0,75
0,5 – 0,6

0,9 – 0,95
0,3 – 0,4
0,7

0,3
0,35 – 0,4
0,7 – 0,8

0,35
0,5 – 0,6
0,7 – 0,8

Tuyên bố bản quyền:
Là tài liệu hỗ trợ học tập nghiêm cấm tất cả các hình thức kinh doanh
======================================================

–

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

thien731987@gmail.com

PL 1.2. TrÞ sè cña c¸c hÖ sè knc, cosφ vµ Tmax cña mét sè xÝ nghiÖp
Ngµnh c«ng nghiÖp
Nhµ m¸y hãa chÊt
Nhµ m¸y gia c«ng gç
Nhµ m¸y b¸nh mú
XÝ nghiÖp ®ãng giµy
Nhµ m¸y in
Nhµ m¸y lµm l¹nh
XÝ nghiÖp thñy tinh
Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y h¹ng nÆng
Nhµ m¸y chÕ t¹o dông cô
Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y
Nhµ m¸y dông cô
Nhµ m¸y vßng bi
Nhµ m¸y kü thuËt ®iÖn
Nhµ m¸y söa ch÷a tù ®éng
Nhµ m¸y söa ch÷a toa xe
XÝ nghiÖp b¸nh kÑo
Nhµ m¸y thiÕt bÞ n©ng- vËn chuyÓn
Nhµ m¸y « t« m¸y kÐo

knc
0,26
0,19
0,34
0,43
0,28
0,41
0,50
0,22
0,32
0,23
0,69
0,40
0,31
0,20
0,22
0,33
0,19
0,22

cosφ
0,82
0,68
0,73
0,75
0,80
0,82
0,84
0,73
0,79
0,68
0,69
0,83
0,82
0,65
0,69
0,75
0,35
0,79

PL 1.3. TrÞ sè trung b×nh knc, cosφ cña mét sè ph©n x­ëng
Tªn ph©n x­ëng
knc

Tmax
6200
2440
4800
3150
2975
4000
4200
3770
3080
4345
4140
5300
4280
4370
3560
4400
3330
3960

cosφ

Tuyên bố bản quyền:
Là tài liệu hỗ trợ học tập nghiêm cấm tất cả các hình thức kinh doanh
======================================================

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only...
thien731987@gmail.com
Tuyên bố bn quyền:
Là tài liệu hỗ trợ học tập nghiêm cấm tất cả các hình thức kinh doanh
======================================================
1
PHỤ LỤC
PhÇn 1: C¸C Sè LIÖU TRA CøU VÒ TÝNH TO¸N PHô T¶I §IÖN
PL 1.1. TrÞ sè trung b×nh k
sd
vµ cosφ cña nhãm thiÕt bÞ ®iÖn.
Nhãm thiÕt bÞ K
sd
cosφ
Nhãm m¸y gia c«ng kim lo¹i( tiÖn, ca, bµo
mµi, khoan...)
- Cña c¸c ph©n xëng c¬ khÝ
- Cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
- Cña c¸c ph©n xëng lµm viÖc theo d©y chuyÒn
0,2- 0,4
0,14 - 0,2
0,5 – 0,6
0,6 - 0,7
0,5 - 0,6
0,7
Nhãm m¸y cña ph©n xëng rÌn 0,25 - 0,35 0,6 – 0,7
Nhãm m¸y cña ph©n xëng ®óc 0,3 - 0,35 0,6 – 0,7
Nhãm ®éng lµm viÖc liªn tôc( qu¹t giã, m¸y
b¬m, m¸y nÐn khÝ...)
0,3 – 0,35 0,7 – 0,8
Nhãm ®éng lµm viÖc ë chÕ ®é lÆp l¹i ( cÇu
trôc, cÇn cÈu, palang)
0,05 – 0,1 0,4 – 0,5
Nhãm m¸y vËn chuyÓn lµm viÖc liªn tôc( b¨ng
t¶i, b¨ng chuyÒn...)
0,6 – 0,7 0,65
0,75
Nhãm lß ®iÖn( lß ®iÖn trë, lß sÊy)
- Lß ®iÖn trë lµm viÖc liªn tôc
- Lß c¶m øng
- Lß cao tÇn
0,7 – 0,8
0,75
0,5 – 0,6
0,9 – 0,95
0,3 – 0,4
0,7
Nhãm m¸y hµn
- BiÕn ¸p hµn hå quang
- ThiÕt bÞ hµn nèi, hµn ®êng, nung t¸n ®inh
0,3
0,35 – 0,4
0,35
0,5 – 0,6
Nhãm m¸y dÖt 0,7 – 0,8 0,7 – 0,8
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bảng tra các hệ số tính toán cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra các hệ số tính toán cung cấp điện - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bảng tra các hệ số tính toán cung cấp điện 9 10 998