Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra Cơ học Đất

Được đăng lên bởi Bùi Văn Thảo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG THỨC QUY ĐỔI CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ CỦA ĐẤT
1. Hệ số rỗng

e=

Gsγ w (1 + w)

γ

− 1=

γ
n
= s −1
1− n γ d

2. Độ rỗng

n=

e
( %)
1+ e

3. Tỷ trọng hạt

Gs =

γs
γw

4. Trọng lượng riêng hạt

γ s = Gsγ w =

γd
1− n

5. Trọng lượng riêng khô

γd =

γ
1+ w

=

(γ − γ ) G
Gsγ w
Gγ
eSγ w
eγ
= s w =
= Gsγ w (1 − n ) = γ sat − nγ w = γ sat − w = sat w s
Gs − 1
1 + e 1 + wGs w (1 + e )
1+ e
S

6. Trọng lượng riêng tự nhiên

γ=

( Gs + Se ) γ w = (1 + w) Gsγ w = (1 + w) Gsγ w = G γ
1+ e

1+ e

wGs
1+
S

s w

(1 − n)(1 + w) = (1 − n ) Gs + nS  γ w

7. Trọng lượng riêng bão hòa

γ sat =

( Gs + e ) γ w
1+ e

= (1 − n ) Gs + n  γ w = γ d + nγ w = γ d +


e
1
γ w = 1 −
1+ e
 Gs


γ d + γ w


8. Trọng lượng riêng đẩy nổi

γ '=

( Gs −1) γ w = γ
1+ e

sat

−γ w

9. Độ bão hòa

S=

wGs
w
=
(% )
γw 1
e
−
γ d Gs

Lưu ý:
- 1g/cm3 = 1T/m3 = 10kN/m3
- Khối lượng riêng của nước ρw = 1 g/cm3 = 1T/m3
- Trọng lượng riêng của nước γ w = 10 kN/m3
- Các công thức trên theo trọng lượng riêng γ , muốn dùng theo khối lượng riêng ρ thì chuyển γ → ρ
Ví dụ: Gs =

γ s ρs g ρs
=
=
γ w ρw g ρw

NỘI SUY TUYẾN TÍNH
Nếu ta có 2 cặp giá trị (x,y) là (1,4) và (3,7) như trong bảng, muốn tìm giá trị y tại x = 2.5 thì phải làm thế nào?

Y

x
y

1
4

3
7

2.5
?

9
8

Y2 = 7 7
Y=? 6
5
Y1 = 4 4
3
2
1
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5
X = 2.5

X1 = 1

3

3.5

X2 = 3

4

x

Cách 1: Nội suy bằng công thức toán học

y = y1 +

y2 − y1
7−4
× ( x − x1 ) = 4 +
× (2.5 − 1) = 6.25
3 −1
x2 − x1

Cách 2: Nội suy bằng máy tính (máy tính hiểu phương trình bậc nhất là Y=A+B*X)
Đối với máy Fx_570ES
Mode→STAT→A+BX
Nhập giá trị
x
1
3

y
4
7

Bấm AC
SHIFT → STAT→REG → A→+ → SHIFT → STAT→REG→ B →*→2.5→=
Kết quả: 6.25
Đối với máy Fx_500MS / 570MS
Mode→REG→Lin
1 → , → 4 → M+
3 → , → 7 → M+
SHIFT → S-VAR→A → + → SHIFT → S-VAR →B →*→2.5→=
Kết quả: 6.25

Bảng 2.3. Bảng tính ko để tính ứng suất nén dưới tâm diện chịu tải phân bố đều hình chữ nhật
z/b
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20

1.0

1.5

2.0

3.0

l/b
4.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.960

0.973

0.976

0.977

0.977

0.977

0.977

0.977

0.977

0.800

0.854

0.870

0.878

0.880

0.881

0.881

0.881

0.881

0.606

0.694

0.727

0.748

0.753

0.754

0.755

0.755

0.755

0.449

0.546

0.593

0.627

0.636

0.639

0.642

0.642

0.642

0.336

0.428

0.481

0.525

0.540

0.545

0.549

0.550

0.550

0.257

0.33...
CÔNG THC QUY ĐỔI CÁC CH TIÊU VT LÝ CA ĐẤT
1. H s rng
(1 )
1 1
1
γ γ
γ γ
+
= = =
s w s
d
G w
n
e
n
2. Đ rng
( )
%
1
e
n
e
=
+
3. T trng ht
s
s
w
G
γ
=
4. Trng lượng riêng ht
1
d
s s w
G
n
γ
γ γ
= =
5. Trng lượng riêng khô
( )
( )
(
)
1
1 1 1 1 1
1
sat w s
s w s w w w
d s w sat w sat
s
s
G
G G eS e
G n n
wG
w e w e e G
S
γ γ
γ γ γ γ
γ
γ γ γ γ γ
= = = = = = = =
+ + + +
+
6. Trng lượng riêng t nhiên
(
)
(
)
(
)
( )
1 1
(1 )(1 ) 1
1 1
1
γ γ γ
γ γ γ
+ + +
= = = = + = +
+ +
+
s w s w s w
s w s w
s
G Se w G w G
G n w n G nS
wG
e e
S
7. Trng lượng riêng bão hòa
(
)
( )
1
1 1
1 1
s w
sat s w d w d w d w
s
G e
e
n G n n
e e G
γ
γ γ γ γ γ γ γ γ
+
= = + = + = + = +
+ +
8. Trng lượng riêng đẩy ni
(
)
1
'
1
γ
γ γ γ
= =
+
s w
sat w
G
e
9. Đ bão hòa
( )
1
s
w
d s
wG
w
S %
e
G
γ
γ
= =
Lưu ý:
- 1g/cm
3
= 1T/m
3
= 10kN/m
3
- Khi lượng riêng ca nước
1
w
ρ
g/cm
3
= 1T/m
3
- Trng lượng riêng ca nước
10
w
γ
=
kN/m
3
- Các công thc trên theo trng lượng riêng
γ
, mun dùng theo khi lượng riêng
ρ
thì chuyn
γ ρ
Ví d:
γ ρ ρ
γ ρ ρ
= = =
s s s
s
w w w
g
G
g
Bảng tra Cơ học Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra Cơ học Đất - Người đăng: Bùi Văn Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng tra Cơ học Đất 9 10 991