Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi nguyenvanluc51992
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây ngành công nghiệp ôtô ngày càng phát
triển, thể hiện rõ tầm quan trọng trong sự phát triển chung của nền công
nghiệp cả nước. Thị trường ôtô càng ngày càng phát triển với đa dạng về
chủng loại và giá cả trong số đó không thể không kể đến loại xe tải hạng
nhẹ tải từ 1 tấn đến 2 tấn đang rất phổ biển và có triển vọng phát triển ở
Việt Nam.
Dòng xe tải hạng nhẹ hiện nay sử dụng khá phổ biến ở thành thị và
nông thôn, với kích thước nhỏ gọn và tính cơ động chúng đang dần thay
thế cho các phương tiện vận chuyển thô sơ có hiệu quả sử dụng không
cao như xe thồ, xe ba gác, công nông…
Tính năng và hiệu quả sử dụng của ô tô phụ thuộc vào chất lượng
thiết kế, chế tạo và điều kiện sử dụng. Việc đánh giá chất lượng xe có thể
theo một số phương pháp khác nhau phụ thuộc vào mục đích và phương tiện
xác định các chỉ tiêu cần đánh giá. Trong đó nhóm các chỉ tiêu động lực học,
tính an toàn điều khiển và tính tiết kiệm nhiên liệu (năng suất) được xét đến
phổ biến hơn.
Đối với các loại xe nhập ngoại ở Việt Nam, việc tính toán, kiểm tra
các tính chất động lực học của xe là rất khó khăn vì hầu hết các loại xe
nhập ngoại không có đầy đủ các thông số thiết kế. Do vậy việc nghiên
cứu để đánh giá các chỉ tiêu động lực học của các loại xe ô tô nhập ngoại
tại Việt Nam là vấn đề mang tính cấp thiết và có tính khả thi cao.
Xuất phát từ những lý do trên và được sự định hướng của thầy hướng
dẫn em đã thực hiện đề tài: “Khảo sát đặc tính động lực học của xe ôtô tải
Huyndai 1,25 tấn”. Với mục đích góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho
việc lực chọn chế độ sử dụng hợp lý và đánh giá khả năng sử dụng loại xe
này.

Chương 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình phát triển ô tô ở Việt Nam
Sau hơn 15 năm ra đời, ngành công nghiệp ô tô trong nước đã có
những bước phát triển đáng nể. Chính phủ và Bộ Công thương coi đây là
một trong những ngành cần được chú trọng của nền công nghiệp Việt
Nam. Theo ước tính của Bộ công thương thì nhu cầu ô tô ở Việt Nam
năm 2010 là 120.000 -130.000 chiếc/năm và đến năm 2020 là 239.000
chiếc/năm.
Ở nước ta hiện nay có hơn 34 doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước
như Trường Hải, Cửu Long, Foton, Vinaxuki, Giải Phóng, Chiến
Thắng...Các doanh nghiệp này hầu hết chỉ dừng ở mức lắp giáp các chi
tiết nhập khẩu hay làm những công đoạn không mang tính phức tạp và
đòi hỏi phải ...


!
"#$%&#'($)*(!
 +*(",-.../+*01"*
2"345/65578(-(9
:;%
<=01"*2>)?.78/9&(
($.@#$A(@BCD)
/#B(EB-">)?.
#01F018G
@(">)??C(5+#H
/.//*(!.>)?%:5+#H01-
1C,#B.?C(?@(#B
0&IJ%--IJC+
@!.(@/.J+K5L#H0M/
78/B%
N,($+*01E*9:;(@.
@5C+ 01+5.-.(O/+*01
E*.-,/./%<(E(J
PIJC+ +*01E*
*:;+(5!@5/(-@."%
Q53+R)J(#H&#$#$
)S1T!U
 !"#%:$?@-0)B9.
(+/C>)?H+R(.">)?+*01
%
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: nguyenvanluc51992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
báo cáo 9 10 208