Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi Hoàng Hiếu
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại hc Đin Lc – Khoa Công ngh Cơ khí
1
Ch¬ng 1
CÁC VN ĐỀ CHUNG V T CHC SN XUT ĐIN NĂNG
VÀ SA CHA THIT B
1.1. Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng ®iÖn vµ c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn
T¹i Quy ph¹m qu¶n lý kü thuËt c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ líi ®iÖn ®· x¸c ®Þnh:
"HÖ thèng n¨ng lîng gåm c¸c nhµ m¸y ®iÖn, c¸c ®êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn, c¸c
tr¹m biÕn ¸p vµ líi nhiÖt liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ
ph©n phèi liªn tôc ®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng". §iÒu nµy cho ta kh¸i niÖm tæng qu¸t
vÒ hÖ thèng ®iÖn.
* C¸c nhµ m¸y ®iÖn bao gåm c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, nhµ m¸y thñy ®iÖn,
nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö, c¸c tr¹m ph¸t phong ®iÖn, n¨ng lîng mÆt trêi.
+ Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn l¹i ®îc chia ra thµnh:
- Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn tua bin h¬i. níc ta hiÖn nay cã c¸c nhµ m¸y nhiÖt
®iÖn: U«ng BÝ, Ph¶ L¹i, Ninh B×nh, Th¸i Nguyªn, L¹ng S¬n. PhÝa Nam cã c¸c
nhµ m¸y: Thñ §øc, CÇn Th¬; nhiÖt ®iÖn - §¹m Cµ Mau.
- Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn tua bin khÝ, hoÆc h¬i khÝ hçn hîp cã c¸c nhµ m¸y Phó
Mü, Bµ RÞa.
+ Nhµ m¸y thñy ®iÖn:
- MiÒn B¾c cã c¸c nhµ m¸y lín: Hßa B×nh, Th¸c Bµ, Na Hang, ®· khëi c«ng
x©y dùng thuû ®iÖn S¬n La, ngoµi ra cßn cã nhiÒu tr¹m thñy ®iÖn nhá ®ang vËn
hµnh ë c¸c tØnh miÒn nói, gÇn nh tØnh nµo còng cã.
- MiÒn Nam cã c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn nh: TrÞ An, Th¸c M¬, Y-a-ly, §a
Nhim - Hµm ThuËn - §a Mi, VÜnh S¬n - S«ng Hinh vµ nhiÒu tr¹m thuû ®iÖn nhá
ë c¸c tØnh miÒn nói ®ang vËn hµnh vµ l¾p ®Æt.
+ Nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö: §ang thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn
nguyªn tö ë MiÒn trung.
* HÖ thèng chuyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn: T¹o thµnh hÖ thèng m¹ng líi
®iÖn kÕt nèi c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn cïng hîp ®ång s¶n xuÊt cung cÊp ®iÖn vµ kÕt
nèi víi c¸c hé dïng ®iÖn. HÖ thèng gåm:
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: Hoàng Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
báo cáo 9 10 749