Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bơm ly tâm

Được đăng lên bởi tienphucvinh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 3: BƠM LY TÂM – FM50
I.

Mục đích thí nghiệm:


Xác định cột áp toàn phần của bơm, công suất và hiệu suất cho
bơm ly tâm bằng việc đo đạc các thông số khi thay đổi lưu lượng
bơm.



Khảo sát xây dựng các đường đặc tuyến của bơm.



Sử dụng định luật tỷ lệ để tiên đoán các thông số đặc trưng của
bơm: tính toán giá trị mong muốn cho một tốc độ bơm thứ hai
theo số liệu đo được tương ứng với tốc độ bơm đã khảo sát, sau
đó so sánh với kết quả thí nghiệm.



Khảo sát sự ảnh hưởng của việc thay đổicột áp ống hút đối với
bơm, đồng thời khảo sát hiện tượng xâm thực bằng cách thay đổi
áp suất trong ống hút với việc thay đổi van hút để thay đổi lưu
lượng.



Xây dựng đường đặc tuyến của mạng ống để xác định điểm làm
việc của bơm.

II.

Thực nghiệm

2.1. Thí nghiệm 1: Xác định các thông số đặc trưng của bơm
Bảng 2.1.1. Kết quả khảo sát ở chế độ 70%

stt

Áp

Áp

Lưu

Tốc độ

Suất

Suất

Nhiệt

lượng

Bơm

Hút

Đẩy

Độ

Q(l/s)

n

Ph

Pđ

T(oC)

(rpm)

(kPa)

(kPa)

Moment
xoắn
Động cơ
t (N.m)

1

0

1050

2.2

33

36.1

0.49

2

0.25

1050

1.7

28.4

35.8

0.5

3

0.4

1050

0.9

26.1

35.5

0.53

4

0.46

1050

-0.2

22.2

35.8

0.54

5

0.6

1050

-0.9

18.2

35.9

0.55

6

0.76

1050

-2.1

13.8

35.5

0.58

7

0.82

1050

-2.3

12.3

35.5

0.58

8

0.86

1050

-3.1

9.1

35.9

0.6

9

0.9

1050

-3.4

7.8

35.5

0.59

10

0.94

1050

-3.7

6.6

35.7

0.6

Ngày TN

Xác nhận:

2.2. Thí nghiệm 2: Xây dựng đường đặc tuyến của bơm
Bảng 2.1.2. Kết quả khảo sát
Lưu

Tốc độ

Áp Suất

Áp Suất Nhiệt

Moment xoắn

lượng

Bơm

Hút

Đẩy

Động cơ

Q(l/s)
N (rpm)
Kết quả khảo sát ở chế độ 50%

Ph (kPa)

Pđ (kPa) T(oC)

t (N.m)

1

0

750

2

14.8

37.1

0.48

2

0.08

750

2.1

15.4

36.6

0.49

3

0.25

750

1.8

14.6

37.6

0.5

4

0.33

750

1.3

12.5

36.9

0.51

5

0.37

750

0.4

9.4

36.6

0.51

6

0.54

750

-0.2

7.0

36.6

0.52

7

0.56

750

-0.5

5.4

36.8

0.52

8

0.63

750

-0.7

4.5

37.6

0.53

9

0.66

750

-0.8

4.0

36.7

0.53

10

0.68

750

-0.9

3.7

36.9

0.54

Stt

Độ

Kết quả khảo sát ở chế độ 60%
1

0

900

2.2

23.3

37.5

0.49

2

0.09

900

1.7

21.7

37

0.49

3

0.13

900

1.4

19.9

36.9

0.49

4

0.4

900

1.2

19

37.4

0.5

5

0.56

900

0.6

16.1

37.3

0.52

6

0.7

900

-1.2

9.9

36.9

0.53

7

0.76

900

-1.5

7.6

37.1

0.53

8

0.78

900

-2.1

5.7

37.1

0.55

9

0.81

900

-2.4

5.1

37.1

0.55

10

0.82

900

-2.1

5.4

37

0.55

Lưu

Tốc độ

Áp Suất

Áp Suất

Nhiệt

Moment xoắn

lượng

Bơm

Hút

Đẩy

Độ

Động cơ

Q(l/s)...
Bài 3: BƠM LY TÂM – FM50
I. Mục đích thí nghiệm:
Xác định cột áp toàn phần của bơm, công suất và hiệu suất cho
bơm ly tâm bằng việc đo đạc các thông số khi thay đổi lưu lượng
bơm.
Khảo sát xây dựng các đường đặc tuyến của bơm.
Sử dụng định luật tỷ lệ để tiên đoán các thông số đặc trưng của
bơm: tính toán giá trị mong muốn cho một tốc độ bơm thứ hai
theo số liệu đo được tương ứng với tốc độ bơm đã khảo sát, sau
đó so sánh với kết quả thí nghiệm.
Khảo sát sự ảnh hưởng của việc thay đổicột áp ống hút đối với
bơm, đồng thời khảo sát hiện tượng xâm thực bằng cách thay đổi
áp suất trong ống hút với việc thay đổi van hút để thay đổi lưu
lượng.
Xây dựng đường đặc tuyến của mạng ống để xác định điểm làm
việc của bơm.
Báo cáo bơm ly tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bơm ly tâm - Người đăng: tienphucvinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo bơm ly tâm 9 10 88