Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công nghệ Dầm Super T

Được đăng lên bởi dangquynhthu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4649 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Báo cáo công nghệ dầm Super-T

GS.TS.Nguyen viet Trung

1. Ứng dụng dầm Super-T trong xây dựng cầu ở Việt Nam
1.1. Giới thiệu
Ở Việt Nam, dầm Super-T được ứng dụng đầu tiên cho các nhịp cầu dẫn của dự án cầu
Mỹ Thuận thông qua sự giúp đỡ và chuyển giao công nghệ của chính phủ Australia. Chiều dài
dầm Super-T được phát triển lên 40m và đặc biệt đầu dầm làm khấc để che phần nhô ra của xà
mũ trụ, tạo mỹ quan cho công trình, và phù hợp với kết cấu cầu dây văng nhịp lớn của cầu chính.
Sau đó, trong dự án cải tạo Quốc lộ 10, dầm Super-T được áp dụng trong các cầu Tân Đệ và Quý
Cao.
Hiện nay, dầm Super-T đang được ứng dụng rộng rãi trong hàng loạt dự án lớn trên khắp
mọi miền nước ta. Miền Bắc với những dự án cầu Tân Đệ, cầu Quý Cao trên Quốc lộ 10, cầu
Yên Lệnh trên quốc lộ 39, cầu vượt đồi A1 Điện Biên, cầu vượt Lê Lợi ở thành phố Thanh Hoá,
… Miền Trung với cầu Chợ Dinh, cầu Thuận An ở Huế, cầu Rộ trên đường Hồ Chí Minh về quê
Bác…Miền Nam với cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu và đặc biệt là dự án đường cao tốc Sài GònTrung Lương với hàng ngàn phiến dầm đang được triển khai.
Về công nghệ chế tạo dầm Super-T, có thể nói ngành cầu Việt Nam đã tiếp thu rất nhanh
chóng và hiệu quả công nghệ mới này, hiện nay các kỹ sư cầu Việt Nam có thể nói đã làm chủ
được công nghệ. Trong thiết kế dầm, các đơn vị thiết kế trong nước đã làm chủ được các bài toán
thiết kế và áp dụng trong nhiều công trình sau đó như cầu Thuận An, cầu Rộ, cầu Tư Hiền. Về
công nghệ chế tạo dầm, các Nhà thầu đã và đang ngày càng hoàn thiện trong công nghệ chế tạo
như Công ty Cầu 14, Công ty cầu 1 Thăng Long. Chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh
nghiệm từ công tác thiết kế, chế tạo dầm cho đến công đoạn lao lắp dầm lên gối.
Mặc dù vậy, trải qua các dự án đã thực hiện, chúng ta vẫn còn gặp một số khó khăn trong
các công đoạn của công nghệ. Việc xây dựng bãi đúc dầm, bệ căng cáp còn quá tốn kém. Chất
lượng bê tông dầm vẫn chưa cao và khó được đảm bảo hoàn toàn. Một vài sự cố kỹ thuật đã sảy
ra trong các khâu từ chế tạo, thi công cho đến hoàn thiện cầu. Đặc biệt là sự xuất hiện những vết
nứt trong dầm đã đẩy giá thành xây dựng lên cao, làm chậm tiến độ dự án, đồng thời đòi hỏi
những chi phí khắc phục rất tốn kém.

1.2 Phân tích đánh giá công nghệ chế tạo và lao lắp dầm Super-T từ các công trình thực tế.
1.2.1 Tình hình ứng dụng dầm Super-T qua các dự án.
Dầm Super-T kế thừa những ưu điểm sẵn có của dầm bê tông dự ứng lực đúc sẵn. Ngoài
ra, nó còn nhiều ưu điểm trong việc chế tạo, thi công và ngày càng ch...
Báo cáo công ngh dm Super-T GS.TS.Nguyen viet Trung
1
1. ng dng dm Super-T trong xây dng cu Vit Nam
1.1. Gii thiu
Vit Nam, dm Super-T được ng dng đầu tiên cho các nhp cu dn ca d án cu
M Thun thông qua s giúp đỡ và chuyn giao công ngh ca chính ph Australia. Chiu dài
dm Super-T được phát trin lên 40m và đặc bit đầu dm làm khc để che phn nhô ra ca xà
mũ tr, to m quan cho công trình, và phù hp vi k
ết cu cu dây văng nhp ln ca cu chính.
Sau đó, trong d án ci to Quc l 10, dm Super-T được áp dng trong các cu Tân Đệ và Quý
Cao.
Hin nay, dm Super-T đang được ng dng rng rãi trong hàng lot d án ln trên khp
mi min nước ta. Min Bc vi nhng d án cu Tân Đệ, cu Quý Cao trên Quc l 10, cu
Yên Lnh trên quc l 39, cu v
ượt đồi A1 Đin Biên, cu vượt Lê Li thành ph Thanh Hoá,
… Min Trung vi cu Ch Dinh, cu Thun An Huế, cu R trên đưng H Chí Minh v quê
Bác…Min Nam vi cu M Thun, cu Rch Miu và đặc bit là d án đường cao tc Sài Gòn-
Trung Lương vi hàng ngàn phiến dm đang được trin khai.
V công ngh chế to dm Super-T, có th nói ngành c
u Vit Nam đã tiếp thu rt nhanh
chóng và hiu qu công ngh mi này, hin nay các k sư cu Vit Nam có th nói đã làm ch
được công ngh. Trong thiết kế dm, các đơn v thiết kế trong nước đã làm ch được các bài toán
thiết kế và áp dng trong nhiu công trình sau đó như cu Thun An, cu R, cu Tư Hin. V
công ngh chế to dm, các Nhà thu đ
ã và đang ngày càng hoàn thin trong công ngh chế to
như Công ty Cu 14, Công ty cu 1 Thăng Long. Chúng ta đã rút ra được nhiu bài hc kinh
nghim t công tác thiết kế, chế to dm cho đến công đon lao lp dm lên gi.
Mc dù vy, tri qua các d án đã thc hin, chúng ta vn còn gp mt s khó khăn trong
các công đon ca công ngh. Vic xây dng bãi đúc dm, b căng cáp còn quá t
n kém. Cht
lượng bê tông dm vn chưa cao và khó được đảm bo hoàn toàn. Mt vài s c k thut đã sy
ra trong các khâu t chế to, thi công cho đến hoàn thin cu. Đặc bit là s xut hin nhng vết
nt trong dm đã đẩy giá thành xây dng lên cao, làm chm tiến độ d án, đồng thi đòi hi
nhng chi phí khc phc rt tn kém.
1.2 Phânch đ
ánh giá công ngh chế to và lao lp dm Super-T tc công trình thc tế.
1.2.1 Tình hình ng dng dm Super-T qua các d án.
Dm Super-T kế tha nhng ưu đim sn có ca dm bê tông d ng lc đúc sn. Ngoài
ra, nó còn nhiu ưu đim trong vic chế to, thi công và ngày càng chng minh đưc nhng hiu
qu kinh tế k thut ni bt.
Đầu tiên phi k đế
n d án cu M Thun. Cu M Thun là mt d án cu mang tm
vóc thế k ca nước ta. Cu nm trên Quc l 1A vượt qua sông Tin ni lin hai b Tin Giang
và Vĩnh Long. Cu chính là mt cây cu dây văng 3 nhp vi sơ đồ 150+350+150m. Để phù hp
Báo cáo công nghệ Dầm Super T - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công nghệ Dầm Super T - Người đăng: dangquynhthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo công nghệ Dầm Super T 9 10 211