Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Điều khiển số

Được đăng lên bởi Phạm Tùng Lâm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thí nghiệm hệ thống điều khiển số

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ

Sinh viên: Nguyễn Thế Đức
SHSV:20090812
Lớp: Điều khiển & tự động hóa –K54
Bài sử dụng:

và



I.Mục đích bài thực hành.
Giúp sinh viên làm quen với công cụ và môi trường mô phỏng
Matlab/Simulink trong việc mô hình hóa, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển
số (tài liệu [1], viết tắt: ĐKS), qua đó nắm vững được các kiến thức cơ bản như:
 Các phương pháp gián đoạn hóa hệ thống đối tượng điều khiển (viết tắt:
ĐTĐK)
 Phương pháp phân tích hệ thống ĐKS
 Thiết kế thử nghiệm thuật toán ĐKS
II. Nhiệm vụ bài thực hành.
Bài tập thực hành được thực hiện dựa trên các kiến thức đã được học trên
lớp áp dụng cho mục đích phát triển và thiết kế vòng điều chỉnh cho hệ thống điều
khiển động cơ điện một chiều kích thích độc lập (viết tắt: ĐCMC). Theo [2], đối
tượng điều khiển ĐCMC được mô tả bởi các phương trình dưới đây:
 Điện áp phần ứng:
= + . + .
 Sức điện động cảm ứng : = . .
 Tốc độ quay :
=	
.(
−

)

 Mô men quay :
=
. .
 Hằng số động cơ :
=2 .
 Hằng số thời gian phần ứng:
=
Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC được minh họa ở hình vẽ H.1 (tài liệu [2], hình 9.1).
Động cơ có các tham số sau đây:
- Điện trở phần ứng: RA = 250mΩ
- Mô men quán tính: J = 0,012kgm2
1

Nguyễn Thế Đức-20090812
ĐK&TĐH4-K54

Báo cáo thí nghiệm hệ thống điều khiển số

- Điện cảm phần ứng: LA = 4mH
- Hằng số động cơ: ke = 236,8, kM = 38,2
- Từ thông danh định: ψR=0,04VS

H. 1: Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích thích độc lập
Nội dung của 4 bài thực hành nhằm tạo cho sinh viên khả năng thiết kế hệ thống
điều khiển ĐCMC theo cấu trúc Cascade như hình (tài liệu [2], hình 9.14) sau đây:

H. 2: Sơ đồ hệ thống điều khiển ĐCMC theo cấu trúc Cascade
Ngoài ra, sinh viên cần nắm vững phương pháp tìm mô hình gián đoạn trên không
gian trạng thái để sau này có thể thiết kế hệ thống điều khiển ĐCMC trên không
gian trạng thái.
III.KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Bài thực hành số 1: Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC.
1. Sử dụng phương pháp đã học (mục 1.3.2b, tài liệu [1]) để xác định hàm
truyền đạt trên miền ảnh z thích hợp để thiết kế vòng trong cùng ĐK dòng
2

Nguyễn Thế Đức-20090812
ĐK&TĐH4-K54

Báo cáo thí nghiệm hệ thống điều khiển số

phần ứng (tài liệu [2], hình 9.10). Chu kỳ trích mẫu được chọn là TI = 0,1ms
và 0,01ms.
Hàm truyền hở của đối tượng ĐCMC là:
1
1
=
.
.
+1
Hàm truyền kín mô hình đối tượng là:

. .

1
2

=

1+
. 
2.Thực hiện tại cửa sổ Matlab command:
>> Ra=0.25; La=0.04; Ta=La/Ra; Ke=236.8; Km=38.2;
J=0.012; phi=0.04;...
Báo o thí nghim h thống điu khin s
1
Nguyn Thế Đức-20090812
ĐK&TĐH4-K54
BÁO CÁO THÍ NGHIM H THỐNG ĐIU KHIN S
Sinh viên: Nguyn Thế Đức
SHSV:20090812
Lp: Điều khin & t động hóa –K54
Bài s dng:

I.Mục đích bài thc hành.
Giúp sinh viên làm quen vi công c môi trường mô phng
Matlab/Simulink trong vic mô hình hóa, phân tích và thiết kế h thng điều khin
s (tài liu [1], viết tắt: ĐKS), qua đó nắm vng được các kiến thức bản như:
Các phương pháp gián đoạn hóa h thống đối tượng điu khin (viết tt:
ĐTĐK)
Phương pháp phân tích hệ thống ĐKS
Thiết kế th nghim thuật toán ĐKS
II. Nhim v bài thc hành.
Bài tp thực hành được thc hin da trên các kiến thức đã được hc trên
lp áp dng cho mục đích phát triển và thiết kế vòng điều chnh cho h thống điều
khiển động cơ điện mt chiu kích thích độc lp (viết tắt: ĐCMC). Theo [2], đối
tượng điều khiển ĐCMC được mô t bi các phương trình dưới đây:
Điện áp phn ng:
=
+
.
+
.


Sức điện động cm ng :
=
.
.
Tốc độ quay :


=

. (
)
Mô men quay :
=
.
.
Hng s động:
= 2.
Hng s thi gian phn ng:
=
Sơ đồ cu trúc của ĐCMC được minh ha hình v H.1 (tài liu [2], hình 9.1).
Động có các tham số sau đây:
- Điện tr phn ng: RA = 250
- Mô men quán tính: J = 0,012kgm2
Báo cáo Điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Điều khiển số - Người đăng: Phạm Tùng Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo Điều khiển số 9 10 717