Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Hệ thống quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Mai Xuân Hòa
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện Tử - Viễn Thông
======o0o======

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn:

Th. Vũ Song Tùng

Mã số lớp học:

46552

Sinh viên thực hiện:

3

1.
2.
3.

Nguyễn Duy Linh
Phạm Văn Sơn
Nguyễn Xuân Sang

Hà Nội, 11/2012
1

20101773
20102734
20102071

MỤC LỤC:
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lời mở đầu………………………………………………………………………3
2. Giới thiệu về cửa hàng………..……….…………………..……………………..3
3. Báo cáo khả thi…………………………………………………………………..4
4. Phạm vi đề tài……………………………………………………………………5
4.1 Xác định phạm vi đề tài………………………………………………………5
4.2 Chức năng hệ thống hiện hành……………………………………………….5
PHẦN 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
1. Phân tích các yêu cầu về xử lý của hệ thống hiện hành………….………….......6
2. Sơ đồ thiết kế hệ thông tương lai………………………………………………...7
2.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh…………………………………………………………..7
2.2 Sơ đồ chức năng (FD)………………………………………………………....8
2.3 Sơ đồ DFD mức 0……………………………………………………………..9
2.4 Sơ đồ DFD mức 1……………………………………………………………10
2.4.1 Sơ đồ DFD mức 1 của“Quản Lý Sản Phẩm”…………………………..10
2.4.2 Sơ đồ DFD mức 1 của “ Quản Lý Nhân Viên”………………………….11
2.4.3 Sơ đồ DFD mức 1 của“Quản Lý Bán Hàng”………………………….12
2.4.4 Sơ đồ DFD mức 1 của“Báo Cáo- Thống Kê”………………………….13
PHẦN 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1.Thiết kế cơ sở dữ liệu…….……………………………………………………..14
1.1 Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu…………………………………………………….16
1.1.1 Dạng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 1NF…………………………….………16
1.1.2 Dạng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 2NF…………………..………….……..17
1.1.3 Dạng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 3NF…………..………………….……..19
1.2 Sơ đồ thực thể liên kết……………………………………………………....21
1.3 Chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu……………………………………………...22
2. Thiết kế giao diện……………………………………………………………...24
KẾT LUẬN………………………………………………………………….……29

2

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lời mở đầu:
Hiện nay, công nghệ phần mềm có rất nhiều ứng dụng thực tiễn phục vụ hiệu
quả cuộc sống con người hiện đại. Trong xu hướng đó, công việc kinh doanh của
các cửa hàng cũng đòi hỏi bức thiết cần có các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện
những hoạt động kinh doanh một cách hệ thống, nhanh chóng, bảo mật hơn.
Vì vậy, trong nội dung báo cáo bài tập lớn này, chúng em muốn trình bày sơ
lược về phương pháp nghiên cứu và thiết kế các phần mềm nghiệp vụ, với đề tài:
“Hệ thống quản lý bán hàng”.
2. Giới thiệu về cửa hàng:
Của hàng chúng em chọn là một của hàng bán điện thoại, quy mô cửa hàng ở
mức trung bình. Cửa hàng gồm có quản lý cửa hàng, quản lý hàng hóa, kế
toán,quản lý bán hàng và nhân ...
1
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện Tử - Viễn Thông
======o0o======
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Giảng viên hướng dẫn: Th. Vũ Song Tùng
Mã số lớp học: 46552
Sinh viên thực hiện: 3
1. Nguyễn Duy Linh 20101773
2. Phạm Văn Sơn 20102734
3. Nguyễn Xuân Sang 20102071
Hà Nội, 11/2012
Báo cáo Hệ thống quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Hệ thống quản lý bán hàng - Người đăng: Mai Xuân Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo Hệ thống quản lý bán hàng 9 10 128