Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ký túc xá

Được đăng lên bởi nqt15890
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
CẢI TẠO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

HÀ NỘI THÁNG …./2010
VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEDIGN OF SCHOOLS
TRỤ SỞ: 12 – 14 LÊ THÁNH TÔNG – HOÀN KIẾM – HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: (84) 04-8.253382, 9.334464
- FAX: (84) 04-8.259998
CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ: HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 77 HÀO NAM – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI.
ĐIỆN THOẠI: ……………….

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CẢI TAO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN – HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1

CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA
VIỆT NAM

CƠ QUAN LẬP BC KINH TẾ - KỸ THUẬT
VIỆN NCTK TRƯỜNG HỌC

GIÁM ĐỐC

VIỆN TRƯỞNG

TRẦN THANH BÌNH

NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN
CHỦ NHIỆM TK VÀ BIÊN TẬP

: THS.KTS. LÊ TRẦN LONG

KIỂM TRA

: KTS. ĐỒNG XUÂN THƠM

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CẢI TAO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN – HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

2

MỤC LỤC
NỘI DUNG BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
MỞ ĐẦU
I.
1.
2.
3.
II.

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH
1. Hiện trạng công trình
2. Mục tiêu cải tạo công trình

III.
IV.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
QUY MÔ ĐẦU TƯ, CẤP CÔNG TRÌNH VÀ QUY CÁCH XÂY DỰNG
1. Nội dung đầu tư
2. Quy mô xây dựng công trình
3. Cấp công trình và quy cách xây dựng

V.
VI.

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ
Cơ sở pháp lý
Hệ thống văn bản pháp quy quản lý đầu tư xây dựng
Hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng

GIẢI PHÁP CẢI TẠO
BIỆN PHÁP BẢO VỆ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY
1. Biện pháp bảo vệ, vệ sinh môi trường
2. Phòng cháy chữa cháy

VII.
1.
2.
3.
4.
5.

NGUỒN VỐN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Cơ sở pháp lý phân tích tài chính kinh tế dự án
Nguồn vốn đầu tư
Khái quát vật tư được sử dụng để tính toán
Tổng mức đầu tư
Hiệu quả đầu tư

VIII.
1.
2.
3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chủ đầu tư và cơ quan thực hiện
Các giai đoạn chủ yếu của dự án
Thời gian thực hiện

IX.

HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH

X.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CẢI TAO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN – HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

3

MỞ ĐẦU
Kế hoạch phát triển kinh tế trong thời ký hội nhập kinh tế theo định hướng của
Đảng và Nhà nước là xây dựng một nước Việt Nam hiện đại có nền công nghiệp tiên tiến,
hòa nhập với các nước khu vực và trên thế giới. Song song với việc phát triển kinh tế,
mức sống của người dân được nâng cao, dân trí phát triển thì đời sống văn hóa tinh thần
cũng ngày càng phong phú, đa dạng. Trong bối c...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
CẢI TẠO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
HÀ NỘI THÁNG …./2010
VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEDIGN OF SCHOOLS
TRỤ SỞ: 12 – 14 LÊ THÁNH TÔNG – HOÀN KIẾM – HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: (84) 04-8.253382, 9.334464 - FAX: (84) 04-8.259998
CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ: HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: 77 HÀO NAM – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI.
ĐIỆN THOẠI: ……………….
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CẢI TAO SỬA CHỮA KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN – HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
1
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ký túc xá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ký túc xá - Người đăng: nqt15890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng ký túc xá 9 10 27