Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo mô phỏng những bộ biến đổi tĩnh Bộ Buck

Được đăng lên bởi Thanh VN
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2/18/2013

Báo cáo
mô phỏng những
bộ biến đổi tĩnh
Bộ Buck

Hướng dẫn bởi:
PGS.TS. Phan Quốc Dũng
Huỳnh Lê Duy 40900382
Lê Ngọc Sáng
1

VP 09 VT NL

Mục lục
1.

Bài toán......................................................................................................................................3

2.

Thiết kế mạch............................................................................................................................3
a) Sơ đồ mạch nguyên lí bộ buck...............................................................................................3
b)

3.

Tính toán các thông số........................................................................................................3


Xác định R..........................................................................................................................3



Xác định Lmin....................................................................................................................3



Xác định Cmin.......................................................................................................................4

Mô phỏng mạch.........................................................................................................................4
a) Các thông số của mạch thiết kế..............................................................................................4
b)

4.

Tiến hành mô phỏng...........................................................................................................5


Vẽ lại sơ đồ mạch nguyên lí................................................................................................5



Mô phỏng............................................................................................................................7

Kết quả mô phỏng:....................................................................................................................8
a) Các giản đồ.............................................................................................................................8

b)
5.

1



Giản đồ xung điều khiển, áp và dòng nguồn:.....................................................................8



Giản đồ áp tải quá độ..........................................................................................................8



Giản đồ áp và dòng tải xác lập............................................................................................9


...
2/18/2013
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1
Báo cáo
mô phỏng những
bộ biến đổi tĩnh
Bộ Buck
Hướng dẫn bởi:
PGS.TS. Phan Quốc Dũng
Huỳnh Lê Duy 40900382
Lê Ngọc Sáng
VP 09 VT NL
Báo cáo mô phỏng những bộ biến đổi tĩnh Bộ Buck - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo mô phỏng những bộ biến đổi tĩnh Bộ Buck - Người đăng: Thanh VN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo mô phỏng những bộ biến đổi tĩnh Bộ Buck 9 10 567