Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Môn Đồ án 2: Thiết kế máy thu BPSK

Được đăng lên bởi nupakachi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5408 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án 2

Thiết kế máy thu BPSK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO MÔN HỌC ĐỒ ÁN 2

THIẾT KẾ MÁY THU BPSK

SVTH

Lê Duy Bình
Đặng Ngọc Anh
Hoàng Trọng An

GVHD

Th.s Hoàng Mạnh Hà

GVHD : Th.s Hoàng Mạnh Hà

MSSV: 811089D
MSSV: 811085D
MSSV: 811079D

Đồ án 2

Thiết kế máy thu BPSK

Lời cám ơn

Trước hết chúng em xin cảm ơn thầy Hoàng Mạnh Hà đã tận tình hướng dẫn cũng
như giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này . Giúp chúng em củng cố lại những
kiến thức đã học và nâng cao hơn kiến thức của mình . Qua đồ án này chúng em
hiểu rõ hơn thế nào là điều chế số đặc biệt là điều chế BPSK và nguyên lý hoạt
động của từng khối mach trong máy thu BPSK .. Chúng em cảm ơn thầy đã tạo
điều kiện thuận lợi và giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đề tài này ,có đươc những
kiến thức quan trọng trong thực tiễn giúp chúng chúng em cảm thầy vững vàng
hơn cho mục tiêu theo đuổi của mình .

GVHD : Th.s Hoàng Mạnh Hà

Đồ án 2

Đề tài : Thiết kế máy thu BPSK
Các thông số :
Tần số : RF 1 MHZ , IF 200 KHz
Công suất thu từ Anten : -50dbm
Trở kháng Anten : 50 Ohm
Tốc độ dữ liệu : 10 kbp/s
Điện áp nguồn : 12V
Nhiệm vụ thiết kế :
Nghiên cứu lý thuyết về phương pháp điều chế BPSK
Đưa ra sơ đồ khối.
Tính toán thiết kế cho từng khối
Mô phỏng từng khối thiết kế
Kết hợp các khối thành một hệ cụ thể
Phân tích , giải thích kết quả,đưa ra nhận xét
Báo cáo

GVHD : Th.s Hoàng Mạnh Hà

Thiết kế máy thu BPSK

Đồ án 2

Thiết kế máy thu BPSK

Mục lục

GVHD : Th.s Hoàng Mạnh Hà

Đồ án 2

Thiết kế máy thu BPSK

PHẦN 1 : SƠ LƯỢC MÁY THU
I. Ñònh nghóa maùy thu :
Maùy thu laø thieát bò ñaàu cuoái trong heä thoáng thoâng
tin voâ tuyeán ñieän. Maùy thu coù nhieäm vuï tieáp nhaän vaø
laëp laïi tin töùc coù chöùa trong tín hieäu chuyeån ñi töø maùy
phaùt döôùi daïng soùng ñieän töø. Maùy thu phaûi loaïi boû caùc
loaïi nhieãu khoâng mong muoán, khueách ñaïi tín hieäu mong
muoán vaø sau ñoù giaûi ñieàu cheáù ñeå nhaän ñöôïc thoâng
tin ban ñaàu.

Maùy thu coù raát nhieàu tham soá, nhöng chuùng ta chuû
yeáu chæ xeùt caùc chæ tieâu kyõ thuaät cô baûn cuûa maùy
thu nhö sau :
1. Ñoä nhaïy :bieåu thò khaû naêng thu tín hieäu yeáu cuûa
maùy thu. Ñoä nhaïy ñöôïc xaùc ñònh baèng söùc ñieän ñoäng
caûm öùng toái thieåu cuûa tín hieäu treân Anten ñeå ñaûm
baûo maùy thu laøm vieäc bình thöôøng. Noù thöôøng ñöôïc ño
baèng μV.

Muoán naâng cao ñoä nhaïy cuûa maùy thu thì heä
soá khuyeách ñaïi (Av, Ai) cuûa noù phaûi lôùn vaø möùc
taïp aâm noäi boä cuûa noù phaûi thaáp (giaûm taïp aâm
taàng ñaàu).

ÔÛ...
Đồ án 2 Thiết kế máy thu BPSK
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN TNG
BÁO CÁO MÔN HỌC ĐỒ ÁN 2
THIẾT KẾ MÁY THU BPSK
SVTH Duy Bình MSSV: 811089D
Đặng Ngọc Anh MSSV: 811085D
Hoàng Trọng An MSSV: 811079D
GVHD Th.s Hng Mạnh
GVHD : Th.s Hng Mạnh Hà
Báo cáo Môn Đồ án 2: Thiết kế máy thu BPSK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Môn Đồ án 2: Thiết kế máy thu BPSK - Người đăng: nupakachi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo Môn Đồ án 2: Thiết kế máy thu BPSK 9 10 135