Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Được đăng lên bởi Hm Simi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7730 lần   |   Lượt tải: 74 lần
Trang 1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------

BÁO CÁO MÔN HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
TIỀN PHONG

Giảng viên:

Nguyễn Thanh Thủy

Nhóm sinh viên:
Phan Trọng Quân
Nguyễn Đức Vương
Đinh Duy Anh
Vũ Duy Dương

Trang 2
Nguyễn Trọng Tùng
Bạch Thanh Tùng
Lớp:

D09CN2

Mục lục:

Giới thiệu về dự án

I.

I.1

Giới thiệu

Hiện nay công việc quản lý các đầu sách ở các nhà sách lớn nếu không có sự hỗ
trợ của công nghệ thông tin sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Với số lượng các đầu sách
lớn, thường xuyên thay đổi cũng như cập nhật, bên cạnh đó số sách bán ra hàng
ngày đều rất lớn .
Dự án của chúng tôi sẽ được triển khai trong phạm vi của nhà sách Tiền Phong ,
và đối tượng tập trung là quản lý về thông tin các đầu sách trong nhà sách, cũng
như danh mục các đầu sách bán ra.

Trang 3

Thông tin dự án

I.2

Tên Dự Án: Xây dựng hệ thống quản lý nhà sách Tiền Phong.
Khách Hàng: nhà sách Tiền Phong.
Đại diện: ông Trần Đức An (giám đốc nhà sách)
Trưởng nhóm dự án:Phan Trọng Quân
Đội phát triển dự án:
Nguyễn Đức Vương
Đinh Duy Anh
Vũ Duy Dương
Bạch Thanh Tùng
Nguyễn Trọng Tùng
Phan Trọng Quân

Phạm vi dự án

I.3
•

Hệ thống được thiết kế và xây dựng tốt có thể được nâng cấp, thay đổi
phù hợp với nhiều nhà sách.
•

Khu vực ảnh hưởng trong nhà sách Tiền Phong: quầy thanh toán, nhóm
quản lý xuất nhập, quản lý trên mạng.
•

Phạm vi dữ liệu:
 Dữ liệu về sách và thông tin giao dịch được giữ nguyên
 Làm mới thông tin khác

•

Công nghệ thực hiện:
 Java Application

Trang 4
 SQL Server
• Ước lượng thời gian thực thi dự án : 4 tháng ( 18/10/2012 – /3/2013)

Sản phầm bàn giao cuối

I.4

•

Phần mềm quản lý sách với đầy đủ chức năng yêu cầu

•

Hệ thống cơ sở dữ liệu của dự án do khách hàng cung cấp

•

Mã nguồn chương trình

•

Tài liệu phát triển

Các bên liên quan

I.5

Vai trò
Nhà tài trợ dự án
Khách hàng

Họ tên
Nhà sách Tiền Phong
Đại diện: Trần Đức An
Nhà sách tiền phong
Đại diện: Trần Đức An

Chuyên gia tư vấn

Nguyễn Văn Tiến

Nhóm theo dõi,
đánh giá dự án

Trần Tiến Tuấn
Lê Tuấn Vũ

Liên lạc
SĐT: 0987654321
Mail: antd@tienphong.com
SĐT: 0987654321
Mail: antd@tienphong.com
SĐT: 0127983467
Mail: tienv@tienphong.com
SĐT: 0435789021
Mail: danhgia@tienphong.com

Giả thiết đề ra

I.6

•

Xây dựng hệ thống với cách tiếp cận hướng đối tượng.

•

Sử dụng ngôn ngữ lập trình java làm công cụ chính.

Trang 5
•

Hỏi ý kiến thầy (cô) trong quá trình xây dựng hệ thống khi cần.

•

Những công nghệ mà nhóm chưa l...
Trang 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------
BÁO CÁO MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
TIỀN PHONG
Giảng viên: Nguyễn Thanh Thủy
Nhóm sinh viên:
Phan Trọng Quân
Nguyễn Đức Vương
Đinh Duy Anh
Vũ Duy Dương
BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM - Người đăng: Hm Simi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM 9 10 104