Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn vi sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Quỳnh Nguyễn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO MÔN
VI SINH THỰC PHẨM
Đề tài: “Men cái và ứng dụng trong công nghiệp vi
sinh thực phẩm” Sách Applied Dairy Microbiology,
trang 151 – 194

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Bạch Huệ
Nhóm:
01 Lớp: 12CSH
Sinh viên thực hiện:
Lê Thị Ngọc Anh
1218002
Lê Thị Thúy Anh
1218003
Trần Đặng Mỹ Ngân
1218238
Đặng Hoàng Phúc
1218279
Trần Minh Phúc
1218286

Men cái và công dụng
Men cái Vi sinh vật (VSV)

2

Đặc điểm chung
- Vi khuẩn Gram dương
- Không tạo bào tử
- Không bắt màu nhuộm
- Không tạo ra các hợp chất chứa sắt
porphyrin (catalase và cytochrome)
- Phát triển kỵ khí và hiếu khí tuỳ ý
- Lên men đường, sản phẩm cuối là acid lactic
- Yêu cầu về dinh dưỡng:acid amin, vitamin...
3

Phân loại
- Về kiểu hình: hình thái (que hay khuẩn), giới
hạn nhiệt độ tăng trưởng, cấu hình quang
học của axit lactic được tạo ra, và khả năng
chịu mặn...
- Về di truyền: dựa vào trình tự rRNA
sắp xếp lại. VD: theo hệ thống phân loại
Streptococcus lactic thành Lactococcus spp.

4

Môi trường sống tự nhiên
- Giàu dinh dưỡng chứa đường đơn. VD:
sữa tươi, thịt, trái cây, và rau
- Phát triển cùng với nấm men trong quá
trình lên men rượu vang, bia, và bánh mì.
- Trong cơ quan động vật: miệng, ruột,...

5

Lactococcus
- VSV ưa ấm (phát triển 10°C, không tăng trưởng
45°C) chủ yếu dùng cho sản phẩm acid trong sự
lên men sữa
- 5 loài được nhận danh, chỉ Lc. lactis (cầu khuẩn)
là có tầm quan trọng trong sự lên men sữa. Có 2
phân loài, Lc. lactis subsp. lactis và Lc. lactis
subsp. cremoris
- 95% sản phẩm cuối là a. lactic (L)
- Thủy phân casein sữa bằng các proteinase PrtP
ngoại bào. Tuy nhiên, tất cả các peptidases là
nội bào (Law và Haandrikman, 1997)
6

7

Streptococcus
- Streptococcus sp. sử dụng duy nhất trong
lên men sữa là S. thermophilus.
- S. thermophilus có khả năng sinh trưởng ở
52°C.
- Hầu hết sản phẩm sữa chịu nhiệt độ cao
trong suốt quá trình lên men (40°C) bị acid
hóa bằng sự sinh trưởng của S.
Thermophilus và Lactobacillus spp.
8

Leuconostoc
- Leuconostoc spp. cầu khuẩn ưa ấm, không
sinh trưởng tốt ở môi trường phosphate cao
- Leuc. mesenteroides subsp. cremoris và
Leuc. lactis là 2 loài tham gia tạo men cái
- Được kết hợp với lactococci khi sản phẩm
diacetyl và carbon dioxide được mong là sẽ
thêm vào sự acid hóa.

9

Lactobacillus
- Lên men đường hexose thành a. lactic
bằng con đường Embden-Meyerhof.
- Lên men đường pent...


Đ ti:
! "
#$#%#&'
()*+,-./01 2/34561
07.8#9,.#:;6
*.
9*/30< #:#=88:
9*/3/> #:#=88?
/@ABC0D #:#=:?=
AB6E> #:#=:F&
/@E> #:#=:=G
Báo cáo môn vi sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn vi sinh thực phẩm - Người đăng: Quỳnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Báo cáo môn vi sinh thực phẩm 9 10 700