Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý nhân sự C#

Được đăng lên bởi lhpcuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
PHẦN I : TỔNG QUAN ...................................................................................1
A.Giới thiệu chung ......................................................................................1
B.Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................1
C.Lý do chọn đề tài và sơ lược phần mềm.................................................4
I. Lý do chọn đề tài ..............................................................................4
II. Hoàn cảnh thực tế ............................................................................4
III. Các chức năng của phần mềm .......................................................5
PHẦN II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG ......................................8
A. Các Actor và use-case trong hệ thống ..................................................8
I. Sơ đồ use-case ....................................................................................8
1. Sơ đồ use-case tổng quan............................................................8
2. Sơ đồ use-case ban giám đốc......................................................9
3. Sơ đồ use-case trưởng phòng......................................................9
4. Sơ đồ use-case tuyển dụng..........................................................10
5. Sơ đồ use-case nhân viên phòng nhân sự...................................11
II. Các Actor trong hệ thống ..................................................................15
III. Các use-case trong hệ thống.............................................................15
B. Mô tả các use-case và lược đồ minh hoạ ..............................................17
I. Use-case đăng nhập ............................................................................17
1. Đặc tả use-case đăng nhập..........................................................17
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng nhập...........................................18
3. Lược đồ trang thái use-case đăng nhập.......................................18
II. Use-case đăng xuất ............................................................................19
1. Đặc tả use-case đăng xuất...........................................................19
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng xuất............................................20
3. Lược đồ trang thái use-case đăng xuất........................................20
III. Use-case thêm người dùng ...............................................................20
1...
MỤC LỤC
Trang
PHẦN I : TỔNG QUAN ...................................................................................1
A.Giới thiệu chung ......................................................................................1
B.Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................1
C.Lý do chọn đề tài và sơ lược phần mềm.................................................4
I. Lý do chọn đề tài ..............................................................................4
II. Hoàn cảnh thực tế ............................................................................4
III. Các chức năng của phần mềm .......................................................5
PHẦN II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG ......................................8
A. Các Actor và use-case trong hệ thống ..................................................8
I. Sơ đồ use-case ....................................................................................8
1. Sơ đồ use-case tổng quan............................................................8
2. Sơ đồ use-case ban giám đốc......................................................9
3. Sơ đồ use-case trưởng phòng......................................................9
4. Sơ đồ use-case tuyển dụng..........................................................10
5. Sơ đồ use-case nhân viên phòng nhân sự...................................11
II. Các Actor trong hệ thống ..................................................................15
III. Các use-case trong hệ thống.............................................................15
B. Mô tả các use-case và lược đồ minh hoạ ..............................................17
I. Use-case đăng nhập ............................................................................17
1. Đặc tả use-case đăng nhập..........................................................17
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng nhập...........................................18
3. Lược đồ trang thái use-case đăng nhập.......................................18
II. Use-case đăng xuất ............................................................................19
1. Đặc tả use-case đăng xuất...........................................................19
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng xuất............................................20
3. Lược đồ trang thái use-case đăng xuất........................................20
III. Use-case thêm người dùng ...............................................................20
1. Đặc tả use-case thêm người dùng...............................................20
2. Lược đồ tuần tự use-case thêm người dùng................................22
3. Lược đồ trạng thái use-case thêm người dùng............................22
IV. Use-case xóa người dùng .................................................................23
1. Đặc tả use-case xóa người dùng.................................................23
2. Lược đồ tuần tự use-case xóa người dùng..................................24
3. Lược đồ trạng thái use-case xóa người dùng..............................24
V. Use-case nhập hồ sơ nhân viên mới ..................................................25
1. Đặc tả use-case nhập hồ sơ nhân viên mới.................................25
2. Lược đồ tuần tự use-case nhập hồ sơ nhân viên mới..................26
3. Lược đồ trạng thái use-case nhập hồ sơ nhân viên mới..............27
VI. Use-case cập nhật hồ sơ nhân viên...................................................28
1. Đặc tả use-case cập nhật hồ sơ nhân viên...................................28
2. Lược đồ tuần tự use-case cập nhật hồ sơ nhân viên....................29
3. Lược đồ trạng thái use-case cập nhật hồ sơ nhân viên...............30
Báo cáo quản lý nhân sự C# - Trang 2
Báo cáo quản lý nhân sự C# - Người đăng: lhpcuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo quản lý nhân sự C# 9 10 385