Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi five-dark
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3974 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

SVTH : TRẦN ĐĂNG PHAN
MSSV : 910467D
Lớp

: 09DD2N

TN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

SV : TRẦN ĐĂNG PHAN

Tp.HCM, ngày 3 tháng 1 năm 2009
BÀI THÍ NGHIỆM 1 :
ỨNG DỤNG MATLAB PHÂN TÍCH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN TỰ ĐỘNG.
I.

Tìm hàm truyền tương của hệ thống :
G1

G2

G3

G1 =

s1 + 1
( s + 3)( s + 5)

; G2 =

H1

s
1
; G3 = ; H1=s+2
s
s + 2s + 8
2

Tìm hàm truyền tương đương theo lý thuyết :
s +1

G13=G1 // G3 = ( s + 3)( s + 5) +

1
s

=

2s 2 + 9 s + 15
s 3 + 8s 2 + 15s

s
s
s + 2s + 8
= 2
G2H1= G2 ht H1 =
s
1+ 2
( s + 2) 2 s + 4 s + 8
s + 2s + 8
2

Gnt = G13

2s 2 + 9 s + 15
s
2s 3 + 9s 2 + 15s
.
=
nt G2H1 = 3
s + 8s 2 + 15s 2s 2 + 4s + 8 2s 5 + 20s 4 + 70 s 3 + 124s 2 + 120 s

2s 3 + 9s 2 + 15s
2 s 3 + 9s + 15
2s 5 + 20s 4 + 70s 3 + 124s 2 + 120s =
G(s)=
2s 3 + 9s 2 + 15s
2 s 5 + 20s 4 + 72s 3 + 133s 2 + 135s
1+ 5
2s + 20s 4 + 70 s 3 + 124s 2 + 120 s

Tìm hàm truyền tương đương bằng Matlab:
>> G1 = tf([1 1],conv([1 3],[1 5]))
% nhap ham truyen G1
Transfer function:
s+1
TRANG 2

TN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

SV : TRẦN ĐĂNG PHAN

-------------s^2 + 8 s + 15
>> G2 = tf([1 0],[1 2 8])

% nhap ham truyen G2

Transfer function:
s
------------s^2 + 2 s + 8
>> G3 = tf(1,[1 0])

% nhap ham truyen G3

Transfer function:
1
s
>> H1= tf([1 2],1)

% nhap ham truyen H1

Transfer function:
s+2
>> G13=parallel(G1,G3)

% tinh ham truyen tuong duong cua G1 va G3

Transfer function:
2 s^2 + 9 s + 15
-----------------s^3 + 8 s^2 + 15 s
>> G2H1=feedback(G2,H1)

% tinh ham truyen tuong duong cua G2,H1

Transfer function:
s
--------------2 s^2 + 4 s + 8
>> Gtd = series(G13,G2H1)

% tinh ham truyen tuong duong cua G13,G2H1

Transfer function:
2 s^3 + 9 s^2 + 15 s
----------------------------------------2 s^5 + 20 s^4 + 70 s^3 + 124 s^2 + 120 s

TRANG 3

TN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

SV : TRẦN ĐĂNG PHAN

>> G = feedback(Gtd,1)

% ham truyen vong kin

Transfer function:
2 s^3 + 9 s^2 + 15 s
----------------------------------------2 s^5 + 20 s^4 + 72 s^3 + 133 s^2 + 135 s
II.Khảo sát hệ thống dùng biểu đồ Bode:
Khaûo saùt heä thoáng phaûn hoài aâm ñôn vò coù haøm truyeàn voøng hôû
K

G(s)= ( s + 0.2 ) ( s 2 + 8s + 20 )
a) Vôùi K=10 veõ bieåu ñoà bode bieân ñoä vaø pha heä thoáng trong khoaûng taàn
soá(0.1,100)
>> TS=10
% nhap tu so cua G(s)
TS =
10
>> MS = conv([1 0.2],[1 8 20])

% nhap mau so cua G(s)

MS =
1.0000

8.2000 21.6000

>> G = tf(TS,MS)

4.0000

% nhap ham truyen G(s)

Transfe...
TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
SVTH : TRẦN ĐĂNG PHAN
MSSV : 910467D
Lớp : 09DD2N
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Người đăng: five-dark
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 9 10 778