Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

Được đăng lên bởi visaonaochotoi-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 16 lần
KHOA HÓA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV: Trần Đức Biên

MSSV: 1152010010

Nguyễn Đăng Thành
Lớp: DH11H2

Nhóm: 4

Ngày TN: 24/4/1014

Buổi: 1

1152010216
Điểm:
Ca: ST5

GVHD: Nguyễn Quốc Hải

Bài 4: THÍ NGHIỆM CÔ ĐẶC
I.

II.

HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
 Hóa chất: dung dịch mía đường.
 Dụng cụ: hệ thống thiết bị cô đặc 2 nồi xuôi chiều ống tuần hoàn trung tâm:
- Nồi cô đặc
- Bơm chân không, bơm cấp nước vào nồi hơi
- Thùng chứa nguyên liệu
- Áp kế
- Hệ thống van
- Hệ thống gia nhiệt
 Cách tiến hành thí nghiệm: ( sách hướng dẫn thực hành)
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Mức dung
dịchtrongbình
S1×10
(cm)

Nồng độ % khối lượng

Mức nước ngưng
tụ trong bình
(lít)
Khi bắt
đầu S30

Khi kết
thúc S31

0

3,775

Khi kết
thúc S11
0,28

xđ

x1

1

Khi bắt
đầu S10
1,7

2,5

3,1

2

1,85

0,56

2,5

Thùng




Nhiệt độ dung dịch đầu: Tđ = 26 oC
Nhiệt độ, áp suất hơi đốt tại nồi 1:
P1 = 2,5 at
T1 = 96 oC

x2

3,7

Nhiệt độ, áp suất hơi thứ tại nồi 1:
Pht1= 1 at
Tht1= 96 oC
 Nhiệt độ, áp suất hơi thứ tại nồi 2:
Pht2= 0,2 at
Tht= 58 oC
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
a) Cân bằng vật chất
Nồi 1:
V1= S1đ – S1s= 1,7-0,28 = 1,42 (lít)
T1đ=260C
x1đ= 2,5% tra bảng ta tính được ρ=¿
 G1 =
X1c=
 W1=
Nồi 2:
V2= S2đ – S2s= 1,85-0,56 = 1,29 (lít)
T2đ=580C
x2đ= 2,5% tra bảng ta tính được ρ=¿
 G2 =
X2c=
 W2=
b) Cân bằng năng lượng:


III.

IV.

TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Nhiệt độ sôi của dung dịch tại 2 nồi khác nhau là do áp suất tại hai nồi khác
nhau. Cụ thể tại nồi 2 (chân không) có áp suất thấp hơn nồi 1. Mặt khác
nhiệt độ phụ thuộc vào áp suất nên làm cho nhiệt độ sôi của nồi 2 nhỏ hơn
nồi 1.
2. Hơi thứ tại nồi thứ nhất là tác nhân cấp nhiệt cho buồng đốt tại nồi 2.

3. Tác nhân cấp nhiệt cho buồng đốt của nồi 2 là hơi thứ của nồi 1. T ht1= 960C
4. Cơ chế của quá trình cô đặc: là quá trình tăng nồng độ, giảm thể tích bằng

nhiệt
5. Sơ đồ công nghệ hệ thống cô đặc gồm các bộ phận chính sau:
Thiết bị gia nhiệt
Hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều ống tuần hoàn trung tâm
Thiết bị ngưng tụ nước ngưng
Các thiết bị khác: bơm chân không, bơm ly tâm, hệ thống van, áp kế, Nhiệt
kế, bồn chứa nguyên liệu.
Hoạt động:Hệ thống cô đặc làm việc xuôi chiều liên tục.Dung dịch đầu
được chứa thùng chứa nguyên liệu, sau đó được bơm ly tâm bơm lên thùng
cao vị .Dung dịch sau đó đi vào thiết bị gia nhiệt. Ở đây, dung dịch được
đun nóng sơ bộ đến nhiệt độ sôi, sau đó đi vào nồi cô đặc (A), (B). Tại nồi
cô đặc, dung dịch được đun sôi bằng thiết bị cô đặc có ống tuần ho...
KHOA HÓA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV: Trần Đức Biên MSSV: 1152010010
Nguyễn Đăng Thành 1152010216
Lớp: DH11H2 Nhóm: 4
Ngày TN: 24/4/1014 Buổi: 1 Ca: ST5
GVHD: Nguyễn Quốc Hải
Bài 4: THÍ NGHIỆM CÔ ĐẶC
I. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
Hóa chất: dung dịch mía đường.
Dụng cụ: hệ thống thiết bị cô đặc 2 nồi xuôi chiều ống tuần hoàn trung tâm:
- Nồi cô đặc
- Bơm chân không, bơm cấp nước vào nồi hơi
- Thùng chứa nguyên liệu
- Áp kế
- Hệ thống van
- Hệ thống gia nhiệt
Cách tiến hành thí nghiệm: ( sách hướng dẫn thực hành)
II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Mức dung
dịchtrongbình
S
1
×10
(cm)
Nồng độ % khối lượng
Mức nước ngưng
tụ trong bình
(lít)
Thùng
Khi bắt
đầu S
1
0
Khi kết
thúc S
1
1
x
đ
x
1
x
2
Khi bắt
đầu S
3
0
Khi kết
thúc S
3
1
1 1,7 0,28 2,5 3,1
0 3,775
2 1,85 0,56 2,5 3,7
Nhiệt độ dung dịch đầu: T
đ
= 26
o
C
Nhiệt độ, áp suất hơi đốt tại nồi 1:
P
1
= 2,5 at T
1
= 96
o
C
Điểm:
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ - Trang 2
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ - Người đăng: visaonaochotoi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ 9 10 535