Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi le-minh-hai
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TH_Thiết Kế Trên Máy Tính

Lê Minh Hải_Lớp 09C1C

BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY
TÍNH
Bài1: Cho dầm như hình vẽ:

Biết q=800daN/m; p(daN). Vật liệu bằng thép có E=200000Mpa. Đoạn 1-3 có mặt cắt
ngang là hình vuông rỗng có cạnh 50mm, dày 10mm; Đoạn 3-5 có mặt cắt ngang hình
vuông cạnh 50mm. Tìm phản lực lien kết.
TRÌNH TỰ GIẢI BÀI TOÁN TRONG FLEXION:
Vào file chon New bắt đầu bài mới.
+ Nhập số nút: 5
+ Nhập hoành độ các nút: 0,12,18,30,39(m). Đơn vị của máy quản lí là m nên ta có các
tọa độ trên.
Lúc này ta có màn hình biểu diễn dầm với các tọa độ của nó.
Các giả thiết khác đều được đặt trong MODEL
MODEL
Đặt vật liệu:
Vào Model chon Material nhập giá trị Modun đàn hồi E=200000Mpa, các đặt trưng khác
giữ nguyên.
Đặt mặt cắt ngang:
Vào Model chọn Cross sections rồi chọn 1 trong số các biểu tượng của mặt cắt ngang.
+ Đoạn 1-3 có mặt cắt ngang là hình vuông rỗng có cạnh 50mm.
+Đoạn 3-5 có mặt cắt ngang hình vuông cạnh 50mm.
Liên kết:
+ Chọn biểu tượng gối tựa đơn rồi chỉ vào các nút 2,4,5.
+ Chọn biểu tượng ngàm rồi chỉ vào nút 1.
TẢI TRỌNG:
+ Chọn biểu tượng lực tập trung, nhập giá trị P= -28000(daN).
+ Chọn biểu tượng lực phân bố đều, nhập giá trị q=-800(daN). Chỉ vào nút 3.
RESULTS:
+ Khai thác kết quả. Xem ở mặt cắt ngang trong tệp.
+Phản lực liên kết tại nút 1,2,4,5:

TH_Thiết Kế Trên Máy Tính

+------------------------------------+
| Support reaction(s) [ daN daN.m ] |
+------------------------------------+
Node
Node
Node
Node
Bài2:

1
2
4
5

RY = -5564.24 MZ = -23.22
RY = 26051.89
RY = 12229.71
RY = -3757.36

Cho dầm như hình vẽ:

Lê Minh Hải_Lớp 09C1C

TH_Thiết Kế Trên Máy Tính

Lê Minh Hải_Lớp 09C1C

Với E=210000Mpa; L=0,4m; d=40mm; dầy t=5mm; P=28000(N/m). Tìm lực cắt và
chuyển vị ở A; Góc xoay ở dầm OA, OE.
TRÌNH TỰ GIẢI BÀI TOÁN TRONG FLEXION:
Vào file chon New bắt đầu bài mới.
+ Nhập số nút: 3
+ Nhập hoành độ các nút: 0; 0,8; 1,2. Đơn vị của máy quản lí là m nên ta có các tọa độ
trên.
Lúc này ta có màn hình biểu diễn dầm với các tọa độ của nó.
Các giả thiết khác đều được đặt trong MODEL
MODEL
Đặt vật liệu:
Vào Model chon Material nhập giá trị Modun đàn hồi E=210000Mpa, các đặt trưng khác
giữ nguyên.
Đặt mặt cắt ngang:
Vào Model chọn Cross sections rồi chọn 1 trong số các biểu tượng của mặt cắt ngang.
+ Chọn màu cho tất cả dầm. Dầm có mặt cắt ngang không đổi.
+Chọn biểu tượng mặt cắt ngang tròn rỗng. Sau đó điền kích thước đường kính ngoài
d=40mm, t=5mm.
Liên kết:
+ Chọn biểu tượng ngàm rồi chỉ vào nút 1,3.
+ Chọn biểu tượng khớp quay và chỉ...
TH_Thiết Kế Trên Máy Tính Lê Minh Hải_Lớp 09C1C
BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY
TÍNH
Bài1: Cho dầm như hình vẽ:
Biết q=800daN/m; p(daN). Vật liệu bằng thép có E=200000Mpa. Đoạn 1-3 có mặt cắt
ngang là hình vuông rng có cạnh 50mm, y 10mm; Đoạn 3-5 mặt cắt ngang hình
vuông cạnh 50mm. Tìm phản lực lien kết.
TRÌNH TỰ GIẢI BÀI TOÁN TRONG FLEXION:
Vào file chon New bắt đầu bài mới.
+ Nhập số nút: 5
+ Nhập hoành độ các nút: 0,12,18,30,39(m). Đơn vị của máy quản là m nên ta có các
ta độ trên.
Lúc này ta có màn hình biểu diễn dầm với các tọa độ của nó.
Các gi thiết khác đều được đặt trong MODEL
MODEL
Đặt vật liệu:
Vào Model chon Material nhập g trị Modun đàn hi E=200000Mpa, các đặt trưng khác
giữ nguyên.
Đặt mặt cắt ngang:
Vào Model chọn Cross sections rồi chọn 1 trong số các biểu tượng của mặt cắt ngang.
+ Đoạn 1-3 có mặt cắt ngang là hình vuông rng có cạnh 50mm.
+Đoạn 3-5 có mặt cắt ngang hình vuông cạnh 50mm.
Liên kết:
+ Chọn biểu tượng gối tựa đơn rồi chỉ vào các nút 2,4,5.
+ Chọn biểu tượng ngàm ri chỉ vào nút 1.
TẢI TRỌNG:
+ Chọn biểu tượng lực tập trung, nhập giá trị P= -28000(daN).
+ Chọn biểu tượng lực phân bố đều, nhập giá tr q=-800(daN). Ch vào nút 3.
RESULTS:
+ Khai thác kết quả. Xemmặt cắt ngang trong tệp.
+Phản lực liên kết tại nút 1,2,4,5:
BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH - Người đăng: le-minh-hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH 9 10 113