Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập điện điện tử các linh phụ kiện tìm hiểu

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Báo cáo thực tập – Điện – Điện tử

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kì công nghiệp hoá ngày càng phát triển của đất nước ta. Và nhu cầu
của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao.khi đó việc áp dụng nền công
nghiệp hoá, hiện đại hoá vào sản xuất một điều rất cần thiết và là cả một vấn đè đẻ
chúng ta quan tâm.
Phải noi rằng nền công nghiệp hoá,hiện đại hoá đã làm con người đỡ vất vảvà tạo
điều kiện tốt để nước ta thúc đẩy quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới.
Trong nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đó thì lĩnh vực tự động hoá xí nghiệp
,công nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ. Ví dụ như :các băng truyền, băng
tải, thang máy.....đều áp dụng tự động hoá xí nghiệp để cải tiến và nó đã giúp con
người tiết kiệm được sức lao động và có thể thay thế được nhiều công nhân và thuận
tiện hơn cho người sử dụng. Các công nghệ đều được điều khiển tự động hóa bằng
nhiều phần mềm khác nhau với mục đích chung là giúp con người thuận tiện trong khi
làm việc.
Trong đợt thực tập này, sinh viên chúng tôi đã tiếp súc được phần nào với các
công nghệ tiên tiến từ các linh kiện điện tử đơn giản như :tụ điện, IC, đi ốt..., đén các
thiết bị tuej đọng có tính năng cao như :OMRON, LOGO và các linh khiện cần thiết
cho việc lắp giáp các mạch điện tử...từ đó thấy được rằng, ngoà việc học lý thuyết trên
lớp thì việc được thực tập để được tiếp cận với các thiết bị củ theerlaf rất quan trọng
khi nó giúp cho sinh viên có thêr nhận biết một cách trực quan và thực tế hơn rất
nhiều.

Giáo viên hướng dẫn : Hà Tất Thắng

2

Thời gian thực tập tuy ngắn nhưng thực sự chúng tôi đã có được những kinh
nghiệm rất quý báu để làm hành trang cho công việc sau lày.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Hà Tất Thắng và các
anh chị của trung tâm thực tập đã giành cho tôi những bài học quý báu.

Phần I:

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
A .Giới thiệu các loại linh kiện điện tử.
I.

Điện trở

™ Chức năng: Hạn chế dòng điện đi qua các phần tử trong mạch.
♦ Các loại điện trở:
Biến trở

Điện trở thường

♦ cách ghi chỉ số điện trở:

Quang trở

Nhiệt điên trở

Điện trở công suất

™ Ghi chỉ sqoos trực tiếp: Các chỉ số giá trị điện trở được ghi trực tiếp trên thân của
điện trở.
Khoảng giá trị

Chách ghi

Ví dụ

0- <100Ω

Chir số +R

27R=27Ω

100- < 999Ω

Chỉ ghi chỉ số

136=136Ω

1K- <10KΩ

Chỉ số +K

1K5=1,5KΩ

Giáo viên hướng dẫn : Hà Tất Thắng

3

10K- <1000KΩ
> 1000KΩ

Chỉ số +K+chỉ số

470K=470KΩ

Chỉ số +M +chỉ số

1M5,2M

¾ Ghi chỉ số bằng vạch màu: các chỉ số giá trị điện trở dược thể hiện bằng các...
Giáo viên hướng dn : Hà Tt Thng
1
Báo cáo thc tp – Đin – Đin t
LI NÓI ĐẦU
Trong thi kì công nghip hoá ngày càng phát trin ca đất nước ta. Và nhu cu
ca con người ngày càng được ci thin và nâng cao.khi đó vic áp dng nn công
nghip hoá, hin đại hoá vào sn xut mt điu rt cn thiết và là c mt vn đè đẻ
chúng ta quan tâm.
Phi noi rng nn công nghip hoá,hin đại hoá đã làm con người đỡ vt vvà to
điu kin tt
để nước ta thúc đẩy quá trình hi nhp nn kinh tế thế gii.
Trong nn công nghip hoá, hin đại hoá đó thì lĩnh vc t động hoá xí nghip
,công nghip cũng đóng góp mt phn không nh. Ví d như :các băng truyn, băng
ti, thang máy.....đều áp dng t động hoá xí nghip để ci tiến và nó đã giúp con
người tiết kim được sc lao động và có th thay thế đượ
c nhiu công nhân và thun
tin hơn cho người s dng. Các công ngh đều được điu khin t động hóa bng
nhiu phn mm khác nhau vi mc đích chung là giúp con người thun tin trong khi
làm vic.
Trong đợt thc tp này, sinh viên chúng tôi đã tiếp súc được phn nào vi các
công ngh tiên tiến t các linh kin đin t đơn gin như :t đin, IC, đ
i t..., đén các
thiết b tuej đọng có tính năng cao như :OMRON, LOGO và các linh khin cn thiết
cho vic lp giáp các mch đin t...t đó thy được rng, ngoà vic hc lý thuyết trên
lp thì vic được thc tp để được tiếp cn vi các thiết b c theerlaf rt quan trng
khi nó giúp cho sinh viên có thêr nhn biết mt cách trc quan và thc tế hơn rt
nhi
u.
báo cáo thực tập điện điện tử các linh phụ kiện tìm hiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập điện điện tử các linh phụ kiện tìm hiểu - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
báo cáo thực tập điện điện tử các linh phụ kiện tìm hiểu 9 10 775