Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TÂN HIỆP PHÁT

Được đăng lên bởi nguyenthithuykieucntp44-gmail-com
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

Mục lục
I.
1.

Tổng quan về nhà máy

5

Giới thiệu về công ty

5

1.1.

Thông tin chung

5

1.2.

Logo của công ty

5

1.3.

Định hướng phát triển

6

1.4.

Giá trị cốt lõi

6

1.5.

Nguồn nhân lực

6

1.6.

Các tiêu chuẩn chất lượng

6

2.

Lịch sử phát triển của công ty

7

3.

Thành tựu đạt được

8

4.

Các dòng sản phẩm của công ty

9

5.

Hệ thống quản lý trong công ty

11

6.

Sơ đồ nhà máy

12

II.

Nguyên liệu
1.

2.

3.

4.

Malt

14
14

1.1.

Vai trò của malt trong quy trình sản xuất bia

14

1.2.

Thành phần chính của malt và vai trò của chúng

14

1.3.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng malt. Phương pháp kiểm tra

15

1.4.

Bảo quản malt

16

Thế liệu

16

2.1.

Mục đích sử dụng thế liệu trong sản xuất bia

16

2.2.

Chỉ tiêu của gạo

16

2.3.

Bảo quản gạo

17

2.4.

Sự khác nhau giữa bia có sử dụng thế liệu và bia không có thế liệu

17

Nước

18

3.1.

Vai trò của nước trong sản xuất bia

18

3.2.

Phương pháp xử lí nước

18

3.3.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

20

Hoa houblon

22

4.1.

Vai trò hoa houblon trong sản xuất bia

22

4.2.

Thành phần chính của hoa houblon và tác dụng của chúng

22

4.3.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoa

24

GVHD: Nguyễn Thị Hiền

Trang 1

Báo cáo thực tập

4.4.
5.

6.

III.

Bảo quản houblon

Nấm men

24
24

5.1.

Vai trò của nấm men trong sản xuất bia

24

5.2.

Phân loại nấm men trong sản xuất bia. Đặc điểm của từng loại

24

5.3.

Sự khác nhau giữa 2 loại nấm men

25

5.4.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nấm men

26

Các nguyên liệu phụ

26

6.1.

NaOH

26

6.2.

Axit

26

6.3.

Muối

27

6.4.

Chất chống oxi hóa

28

6.5.

Chế phẩm enzym

28

6.6.

Chất làm sạch dịch đường

30

6.7.

Chất trợ lọc

31

6.8.

Maturex L

31

6.9.

Caramel

31

Qui trình công nghệ

32

1.

Tiếp nhận nguyên liệu

33

2.

Xử lý nguyên liệu

34

2.1.

Mục đích

34

2.2.

Biến đổi

34

2.3.

Thiết bị

34

2.4.

Nguyên lý hoạt động

35

3.

4.

5.

Nghiền

36

3.1.

Nghiền malt

36

3.2.

Nghiền gạo

38

Nấu dịch nha

40

4.1.

Mục đích

40

4.2.

Các biến đổi

41

4.3.

Các yếu tố ảnh hưởng

44

4.4.

Thiết bị

45

4.5.

Thông số công nghệ

47

Lọc dịch nha

47

5.1.

Mục đích

47

5.2.

Các biến đổi

48

GVHD: Nguyễn Thị Hiền

Trang 2

Báo cáo thực tập

5.3.

Các yếu tố ảnh hưởng

48

5.4.

Thiết bị

49

Houblon hóa

51

6.

6.1.

Mục đích

51

6.2.

Các biến đổi

52

6.3.

Các yếu tố ảnh hưởng

54

6.4.

Thiết bị

55

6.5.

Thông số công nghệ:

58

7.

Lắng

58

7.1.

Mục đích

58

7.2.

Các yếu ...
Báo cáo thc tp
GVHD: Nguyn Th Hin Trang 1
Mc lc
I. Tng quan v nhà máy 5
1. Gii thiu vng ty 5
1.1. Thông tin chung 5
1.2. Logo ca công ty 5
1.3. Đnh hướng phát trin 6
1.4. Giá tr ct lõi 6
1.5. Ngun nhân lc 6
1.6. Các tiêu chun cht lưng 6
2. Lch s phát trin cang ty 7
3. Thành tu đạt đưc 8
4. Các dòng sn phm ca công ty 9
5. H thng qun lý trong ng ty 11
6. đồ nhà máy 12
II. Nguyên liu 14
1. Malt 14
1.1. Vai trò ca malt trong quy trình sn xut bia 14
1.2. Thành phn cnh ca malt và vai trò ca chúng 14
1.3. Các ch tiêu đánh giá cht lưng malt. Phương pháp kiểm tra 15
1.4. Bo qun malt 16
2. Thế liu 16
2.1. Mc đích s dng thế liu trong sn xut bia 16
2.2. Ch tiêu ca go 16
2.3. Bo qun go 17
2.4. S khác nhau gia bia có s dng thế liu và bia khôngthế liu 17
3. c 18
3.1. Vai trò ca nước trong sn xut bia 18
3.2. Phương pháp x lí nước 18
3.3. Các ch tiêu đánh giá cht lưng nưc 20
4. Hoa houblon 22
4.1. Vai thoa houblon trong sn xut bia 22
4.2. Thành phn cnh ca hoa houblon và c dng ca chúng 22
4.3. Các ch tiêu đánh giá cht lưng hoa 24
BÁO CÁO THỰC TẬP TÂN HIỆP PHÁT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TÂN HIỆP PHÁT - Người đăng: nguyenthithuykieucntp44-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TÂN HIỆP PHÁT 9 10 829