Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL

Được đăng lên bởi lebich1447
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
------------------

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU
ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL

GVHD:

NGUYỄN KIM TRUNG

SVTH:

LÊ THỊ BÍCH
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

Biên Hòa, Ngày 25 tháng 5 năm 2015.

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................
TỔNG QUAN VỀ METHANOL.....................................................................
1. Sơ lược về methanol..........................................................................................
2. Trạng thái không gian của methanol...............................................................
3. Tính chất vật lý.................................................................................................
4. Tính chất hóa học..............................................................................................
5. Phản ứng hydro hóa..........................................................................................
5.1.
Phản ứng tách nước
5.2.
Phản ứng oxy hóa
5.3.
Phản ứng dehydro hóa
6. Tình hình sử dụng và ứng dụng của methanol trên thế giới ........................
6.1.
Tình hình sử dụng methanol trên thế giới
6.2.
Ứng dụng:
II.
NGUYÊN LIỆU TỔNG HỢP METHANOL
1. Hydro
1.1.
Trạng thái tự nhiên
1.2.
Tính chất vật lý
1.3.
Tính chất hóa học
1.4.
Điều chế và sản xuất
2. Cacbon Oxyt
2.1.
Lịch sử
2.2.
Tính chất vật lý
2.3.
Tính chất hóa học
2.4.
Độc tính
3. Khí metan
3.1.
Tính chất vật lý
3.2.
Tính chất hóa học
3.3.
Điều chế
3.4.
Ứng dụng
3.5.
Ảnh hưởng đến sức khỏe
4. Oxi
4.1.
Tính chất vật lý
4.2.
Tính chất hóa học
4.3.
Ứng dụng của oxi
III.
TỔNG HỢP METHANOL
1. Cơ sở khoa học của quá trình
2. Tổng hợp hydro cacbon từ CO và H2
3. Tổng hợp rượu từ CO và H2
4. Thiết bị phản ứng chính trong tổng hợp methanol
5. Sơ đồ công nghệ tổng hợp methanol
I.

3
6. Tổng hợp methanol
IV.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
Methanol được sử dụng rộng rãi như một hoá chất hữu cơ cơ bản trong nhiều lĩnh vực
khác nhau. Hiện nay, nó là một trong các nguyên liệu tạo ra nhiên liệu sạch, nhiên liệu
sinh học của thế kỷ 21.
Trong công nghiệp hóa chất, methanol là nguyên liệu cơ bản để sản xuất
formandehyde, axit axêtic, sản xuất sơn tổng hợp, chất dẻo, làm dung môi v.v.
Khoảng hai chục năm trở lại đây, ngành công nghiệp hóa dầu còn phát triển sản phẩm
metyl ter - butyl ete (MTBE) từ metanol làm phụ gia thay cho hợp chất chì rất độc hại để
sản xuất xăng động cơ chất lượng cao ...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
--------- ---------
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU
ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL
GVHD: NGUYỄN KIM TRUNG
SVTH: LÊ THỊ BÍCH
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
Biên Hòa, Ngày 25 tháng 5 năm 2015.
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL - Người đăng: lebich1447
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ VÀ HÓA DẦU ĐỀ TÀI: TỔNG HỢP METHANOL 9 10 756