Ktl-icon-tai-lieu

bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi quancui
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương XII
Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục
sự cố hệ thống lạnh
12.1 bảo dưỡng hệ thống lạnh
12.1.1. Bảo dưỡng máy nén
Việc bảo dưỡng máy nén là cực kỳ quan trọng đảm bảo cho hệ
thống hoạt động được tốt, bền, hiệu suất làm việc cao nhất, đặc biệt
đối với các máy có công suất lớn.
Máy lạnh dễ xảy ra sự cố ở trong 3 thời kỳ : Thời kỳ ban đầu khi
mới chạy thử và thời kỳ đã xảy ra các hao mòn các chi tiết máy.
a. Cứ sau 6.000 giờ thì phải đại tu máy một lần. Dù máy ít chạy thì
01 năm cũng phải đại tu 01 lần.
b. Các máy dừng lâu ngày , trước khi chạy lại phải tiến hành kiểm
tra.
Công tác đại tu và kiểm tra bao gồm:
(1) - Kiểm tra độ kín và tình trạng của các van xả van hút máy nén.
(2) - Kiểm tra bên trong máy nén, tình trạng dầu, các chi tiết máy
có bị hoen rỉ, lau chùi các chi tiết. Trong các kỳ đại tu cần phải tháo
các chi tiết, lau chùi và thay dầu mỡ.
- Kiểm tra dầu bên trong cacte qua cửa quan sát dầu. Nếu thấy có
bột kim loại màu vàng, cặn bẩn thì phải kiểm tra nguyên nhân. Có
nhiều nguyên nhân do bẩn trên đường hút, do mài mòn các chi tiết
máy
- Kiểm mức độ mài mòn của các thiết bị như trục khuỷu, các đệm
kín, vòng bạc, pittông, vòng găng, thanh truyền vv.. so với kích thước
tiêu chuẩn. Mỗi chi tiết yêu cầu độ mòn tối đa khác nhau. Khi độ mòn
vượt qúa mức cho phép thì phải thay thế cái mới.
(3) - Thử tác động của các thiết bị điều khiển HP, OP, WP, LP và
bộ phận cấp dầu
420

(4) - Lau chùi vệ sinh bộ lọc hút máy nén.
Đối với các máy nén lạnh các bộ lọc bao gồm: Lọc hút máy nén,
bbộ lọc dầu kiểu đĩa và bộ lọc tinh.
- Đối với bộ lọc hút: Kiểm tra xem lưới có bị tắc, bị rách hay
không. Sau đó sử dụng các hoá chất chuyên dụng để lau rửa lưới lọc.
- Đối với bộ lọc tinh cần kiểm tra xem bộ lọc có xoay nhẹ nhàng
không. Nếu cặn bẫn bám giữa các miếng gạt thì sử dụng miếng thép
mỏng như dao lam để gạt cặn bẩn. Sau đó chùi sạch bên trong. Sau
khi chùi xong thổi hơi nén từ trong ra để làm sạch bộ lọc.
(5) - Kiểm tra hệ thống nước giải nhiệt.
(6) - Vệ sinh bên trong mô tơ: Trong quá trình làm việc không khí
được hút vào giải nhiệt cuộn dây mô tơ và cuốn theo bụi khá nhiều,
bụi đó lâu ngày tích tụ trở thành lớp cách nhiệt ảnh hưởng giải nhiệt
cuộn dây.
- Bảo dưỡng định kỳ : Theo quy định cứ sau 72 đến 100 giờ làm
việc đầu tiên phải tiến hành thay dầu máy nén. Trong 5 lần đầu tiên
phải tiến hành thay dầu hoàn toàn, bằng cách mở nắp bên tháo sạch
dầu, dùng giẻ sạch thấm hết dầu bên trong các te, vệ sinh sạch sẽ và
châm dầu mới vào với số lượng đầy đủ.
- Kiểm tra dự p...
Chương XII
Bo dưỡng, sa cha và khc phc
s c h thng lnh
12.1 bo dưỡng h thng lnh
12.1.1. Bo dưỡng máy nén
Vic bo dưỡng máy nén là cc k quan trng đảm bo cho h
thng hot động được tt, bn, hiu sut làm vic cao nht, đặc bit
đối vi các máy có công sut ln.
Máy lnh d xy ra s c trong 3 thi k : Thi k ban đầu khi
mi chy th và thi k đã xy ra các hao mòn các chi tiết máy.
a. C sau 6.000 gi thì phi đại tu máy m
t ln. Dù máy ít chy thì
01 năm cũng phi đại tu 01 ln.
b. Các máy dng lâu ngày , trước khi chy li phi tiến hành kim
tra.
Công tác đại tu và kim tra bao gm:
(1) - Kim tra độ kín và tình trng ca các van x van hút máy nén.
(2) - Kim tra bên trong máy nén, tình trng du, các chi tiết máy
có b hoen r, lau chùi các chi tiết. Trong các k đại tu cn phi tháo
các chi tiết, lau chùi và thay du m.
- Kim tra du bên trong cacte qua ca quan sát du. Nếu thy có
bt kim loi màu vàng, c
n bn thì phi kim tra nguyên nhân. Có
nhiu nguyên nhân do bn trên đường hút, do mài mòn các chi tiết
máy
- Kim mc độ mài mòn ca các thiết b như trc khuu, các đệm
kín, vòng bc, pittông, vòng găng, thanh truyn vv.. so vi kích thước
tiêu chun. Mi chi tiết yêu cu độ mòn ti đa khác nhau. Khi độ mòn
vượt qúa mc cho phép thì phi thay thế cái mi.
(3) - Th tác động ca các thiết b điu khin HP, OP, WP, LP và
b phn cp d
u
420
bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh - Người đăng: quancui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh 9 10 430