Ktl-icon-tai-lieu

bao gói thực phẩm

Được đăng lên bởi aitrang502
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAO BÌ THÖÏC PHAÅM

CHÖÔNG MOÄT:
THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Thực phẩm:
Được đưa vaøo cơ thể con người qua con đường tieâu hoùa nhaèm
muïc ñích giuùp cho con ngöôøi phaùt trieån vaø taïo naêng löôïng
cho caùc hoaït ñoäng. Ñoâi khi chæ TP chæ ñaùp öùng sôû thích maø
khoâng coù boå döôõng.
Thöïc phaåm thöôøng ñöôïc theå hieän döôùi caùc maët sau:
Dinh döôõng
An toøan veä sinh
Caûm quan

1

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Khaùi nieäm bao bì:
Bao bì laø vaät chöùa ñöïng, bao boïc
thöïc phaåm thaønh ñôn vò ñeå baùn.
Bao bì coù theå bao goàm nhieàu lôùp
bao boïc, coù theå phuû kín hoaøn toaøn
hay 1 phaàn saûn phaåm
Bao bì phaûi ñaûm baûo cho saûn
phaåm coù theå phaân phoái, löu kho,
thöông maïi… thuaän lôïi
Bao bì coù 2 loaïi: bao bì kín, bao bì
hôû

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chöùc naêng cuûa bao bì TP:
Chøc n¨ng b¶o vÖ
Chøc n¨ng th«ng tin
Chøc n¨ng maketing
Chøc n¨ng sö dông

Chøc n¨ng ph©n phèi
Chøc n¨ng s¶n xuÊt
Chøc n¨ng m«i tr−êng
Chøc n¨ng v¨n ho¸

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chøc n¨ng b¶o vÖ
Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ l−u th«ng hµng ho¸, thùc
phÈm lu«n lu«n bÞ t¸c ®éng bëi nhiÒu yÕu tè kh¸c
nhau nªn dÔ bÞ h− háng
- NhiÖt ®é cña m«i tr−êng, n−íc, bôi, c¸c chÊt ®éc h¹i
ë thÓ khÝ, thÓ láng hoÆc ë thÓ r¾n .v.v. rÊt dÔ x©m
nhËp vµo thùc phÈm
- T¸c ®éng c¬ häc trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn,
b¶o qu¶n

2

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chøc n¨ng th«ng tin

Trªn bao b× cÇn ph¶i cung cÊp cho ng−êi tiªu dïng nh÷ng
th«ng tin cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm bao gåm :
- Tªn s¶n phÈm

- C¸c ký hiÖu quy ø¬c : chèng m−a,

- N¬i s¶n xuÊt
- Thµnh phÇn
- Ngày s¶n xuÊt vµ h¹n sö
dông
- §èi t−îng sö dông

chèng va ®Ëp, ...
- M· v¹ch
-BiÓu tr−ng cña doanh nghiÖp (nÕu
cã)
-Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

TÊt c¶ th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c vµ nhµ s¶n xuÊt ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng th«ng tin do m×nh
®−a ra trªn bao b×.

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chøc n¨ng maketing
H×nh thøc bao b× ( h×nh d¸ng, kÝch
th−íc, mµu s¾c, trang trÝ trªn
bao b×) hµi hoµ vµ ®ñ th«ng tin
cÇn thiÕt sÏ t¹o cho ng−êi tiªu
dïng c¶m gi¸c dÔ chÞu, hÊp dÉn
vµ tin t−ëng. §iÒu ®ã gãp phÇn
qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn chøc
n¨ng maketing cña bao b×.

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chøc n¨ng sö dông
§Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng sö dông
ng−êi ta ph¶i thiÕt kÕ bao b×
theo c¸c yªu cÇu sau :
- DÔ më vµ cã thÓ ®ãng l¹i khi
ch−a dïng hÕt, khã më ®èi
víi trÎ em
- DÔ lÊy ra b»ng c¸c dông cô
th«ng th−êng nh−: dao ¨n,
th×a, dÜa, èng hót, ®òa...

3

THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Chøc n¨ng sö dông
- KÝch th−íc bao b× phï hîp...
1
BAO BÌ THÖÏC PHAÅM
CHÖÔNG MOÄT:
THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
THÖÏC PHAÅM VAØ BAO BÌ
Thc phm:
Được đưa vaøo cơ th con người qua con đường tieâu hoùa nhaèm
muïc ñích giuùp cho con ngöôøi phaùt trieån vaø taïo naêng löôïng
cho caùc hoaït ñoäng. Ñoâi khi chæ TP chæ ñaùp öùng sôû thích maø
khoâng coù boå döôõng.
Thöïc phaåm thöôøng ñöôïc theå hieän döôùi caùc maët sau:
Dinh döôõng
An toøan veä sinh
Caûm quan
bao gói thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bao gói thực phẩm - Người đăng: aitrang502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bao gói thực phẩm 9 10 766