Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản thủy sản trên tàu cá đánh bắt xa bờ những phương pháp mới

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I KHOA HOC/CONG NGHE

Bao quan thuy san tren tau ca danh bat xa bo*

NhCpng phiFang phap mai
HIEN NAY, KHAI THAC XA BCT VA DAI NGAY TREN BIEN DONG GOP MOT PHAN RAT QUAN TRONG
TRONG TONG SAN LL/ONG THUY SAN H A N G NAM CUA CA N U O C . TUY NHIEN, KHAU BAG QUAN SAU
KHAI THAC CON NHIEU YEU KEM, NEN THAT THOAT NHIEU.

Bao quan theo
phu'O'ng phap truyen thong
Co nliieu phucmg phap de
bao quan san pham thuy san sau
kiiai thac tren cac tau ca nhu: uop
da, cap dong (tren tau thu mua va
khai thac co he thong cap dong),
phoi klio (chu ye'u tren tau cau
muc), su dung muoi hoac bao
quan bang muoi ket hpp da ...
Hien nay, bien phap pho bieh
\'a hieu qua nha't doi voi hau
he't ngu' dan Viet Nam van la
bao quan bang da Voi each bao
quan nay chat lirpng ham bao
quan dong vai tro rat quan trong
trong viec giii cho da khong bi
tan chay va giir do lanh on dinh
trong suot qua trinh khai thac.

Ham bao quan thuy san
truyen thong dupc each nhiet
bang tam xo'p ep chat vao vach
ham va vach duoc dong chan
bang go ta'm day tir 1,5cm -^
2,0cm, thanh vach ham dugc son
hoac phii bat. Tren mieng ham
dupc day bang mieng cao su day
Scm de giii kin.
Voi ke't ca'u nhu vay, ham chi
giiJ dupc da tir 10-15 ngay, khi
da tan chay se lam cho thiiy san
bi phan huy, gay that thoat dang
ke, khi vao de'n bo hai san bi
xuong cap va hu hong rat nhieu.
Ben canh do, tuoi thp ciia ham
truyen tho'ng ciing ra't ngan, sau
mpt thoi gian sir dung se bi ma't
hoi (da tan chay nhanh hon), nen

khoang 5-6 nam bugc phai lam
ham moi.
Nh5m ho tro giam ton that
sau thu hoach do'i vol nong, thuy
san, Chinh phu da co Nghi quyet
48/NQ-CP ngay 23/9/2009 va
Thu tuong Chinh phu ban hanh
Quyet dinh so 65/201 l/QD-TTg
ngay 2/12/2011 ve cac chinh sach
ho trp trong linh vuc nay.
Theo do, tu dau nam 2013 den
nay Cong ty Co phan Tu van Dau
tu' Viet DiJc da tieh hanh nghien
ciiii va lap d | t ham bao quan
bang chat lieu mut xop P.U (foam
P.IT) va ham ngam ha nhiet than
ca tai nhieu dia phuong nhu Hai
Phong, Thanh Hoa, Nghe An,
Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh
Hoa, Ninh Thuan, Ba Ria - Viing
Tau, Ben Tre, Kien Giang... Sau
khi lap dat dua vao sir dung,
nhieu ngu dan 6 cac dia phucmg
danh gia rat cao thie't bi mdi nayHam bao quan vd'i vat lieu
foam P.U
Vat lieu foam PU (Poly
Urethane) thyc ra la su ke't hgp
cua hai dung dich long. Khi ket
hg-p chiing voi nhau 6 ciing ap
luc thoi cua may nen khi, hon
hgrp se dugc bom vao hgc go da
dong san va nhimg khe ho dii
la rat nho ciing dup'c lap day
bgt miit. Hon hgp dung djch

KHOA HOC/CONG NGH...
I
KHOA
HOC/CONG
NGHE
Bao quan thuy san tren
tau ca
danh
bat
xa
bo*
NhCpng phiFang
phap
mai
HIEN
NAY,
KHAI THAC
XA
BCT
VA DAI
NGAY TREN BIEN DONG
GOP MOT
PHAN
RAT
QUAN TRONG
TRONG TONG
SAN
LL/ONG THUY
SAN
HANG
NAM CUA CA
NUOC.
TUY
NHIEN, KHAU
BAG
QUAN
SAU
KHAI THAC
CON
NHIEU
YEU KEM, NEN
THAT THOAT
NHIEU.
khoang 5-6 nam
bugc
phai lam
ham moi.
Nh5m
ho tro giam ton that
sau thu hoach do'i vol nong, thuy
san, Chinh phu da co Nghi quyet
48/NQ-CP
ngay 23/9/2009 va
Thu tuong Chinh phu ban hanh
Quyet dinh so
65/201
l/QD-TTg
ngay 2/12/2011 ve cac chinh sach
ho
trp
trong
linh
vuc nay.
Theo do, tu dau nam
2013
den
nay Cong ty Co
phan
Tu van
Dau
tu'
Viet
DiJc
da
tieh
hanh nghien
ciiii
va
lap
d|t
ham bao quan
bang chat lieu mut xop
P.U
(foam
P.IT)
va ham ngam ha nhiet than
ca tai nhieu dia phuong nhu Hai
Phong, Thanh Hoa, Nghe An,
Quang Ngai,
Binh
Dinh, Khanh
Hoa,
Ninh
Thuan, Ba Ria - Viing
Tau, Ben Tre, Kien Giang... Sau
khi lap dat dua vao
sir
dung,
nhieu ngu dan
6
cac dia phucmg
danh gia rat cao thie't bi
mdi
nay-
Ham bao quan vd'i vat lieu
foam P.U
Vat lieu foam PU (Poly
Urethane) thyc ra la su ke't
hgp
cua hai dung dich long. Khi ket
hg-p
chiing voi nhau
6
ciing ap
luc thoi cua may nen khi, hon
hgrp se dugc bom vao hgc go da
dong san va nhimg khe ho
dii
la rat nho ciing
dup'c
lap day
bgt
miit.
Hon hgp dung djch
Bao quan theo
phu'O'ng
phap truyen thong
Co
nliieu
phucmg phap de
bao quan san pham thuy san sau
kiiai
thac tren cac tau ca nhu: uop
da, cap dong (tren tau thu mua va
khai thac co he thong cap dong),
phoi
klio
(chu ye'u tren tau cau
muc),
su dung muoi hoac bao
quan bang muoi ket hpp da ...
Hien nay, bien phap pho bieh
\'a
hieu qua nha't doi voi hau
he't
ngu'
dan Viet Nam van la
bao quan bang da Voi
each
bao
quan nay chat lirpng ham bao
quan dong vai tro rat quan trong
trong viec giii cho da khong bi
tan chay va giir do lanh on dinh
trong suot qua trinh khai thac.
Ham bao quan thuy san
truyen thong dupc
each
nhiet
bang tam xo'p ep chat vao vach
ham va vach duoc dong chan
bang go ta'm day tir 1,5cm
-^
2,0cm, thanh vach ham dugc son
hoac
phii
bat. Tren mieng ham
dupc day bang mieng cao su day
Scm de giii
kin.
Voi ke't ca'u nhu vay, ham chi
giiJ
dupc da tir 10-15 ngay, khi
da tan chay se lam cho thiiy san
bi phan huy, gay that thoat dang
ke,
khi vao de'n bo hai san bi
xuong cap va hu hong rat nhieu.
Ben canh do, tuoi thp
ciia
ham
truyen tho'ng ciing ra't ngan, sau
mpt thoi
gian
sir dung se bi ma't
hoi (da tan chay nhanh hon), nen
Bảo quản thủy sản trên tàu cá đánh bắt xa bờ những phương pháp mới - Trang 2
Bảo quản thủy sản trên tàu cá đánh bắt xa bờ những phương pháp mới - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảo quản thủy sản trên tàu cá đánh bắt xa bờ những phương pháp mới 9 10 529