Ktl-icon-tai-lieu

bc thuc tap cn

Được đăng lên bởi ktht-dt
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Đất nước ta đang trên con đường phát triển nền kinh tế với mục tiêu công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để làm được điều đó, vai trò của kết hạ tầng xã
hội rất lớn. Kết cấu hạ tầng có hoàn thiện thì mới thúc đẩy kinh phát triển và bền
vững. Trong đó giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh,
bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Trường đại học Giao thông vận tải là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải của cả nước.
hàn. Trường ĐH GTVT đã và đang đào tạo những kĩ sư hàng đầu trong lĩnh vực
giao thông vận tải. Các kỹ sư trưởng thành từ trường đại học giao thông vận tải
không chỉ chuyên cần trau dồi kiến thức, mà còn được nhà trường tạo điều kiện tiếp
xúc thực tế, tiếp cận với các công nghệ mới, từ đó vận dụng được các lý thuyết đã
học vào thực tiễn. Một trong các hình thức tiếp cận đó là kì thực tập công nhân kéo
dài 2 tuần dành cho sinh viên năm thứ 4 khoa công trình.
Được sự phân công và hướng dẫn của khoa và chuyên ngành, lớp dự án và
QLDA 48 đã tham gia và hoàn thành tốt kì thực tập công nhân, thu được những
kiến thức và kĩ năng thực tế, phục vụ cho học tập trong nhà trường và công việc
trong tương lai. Những vấn đề thu hoạch được trong đợt thực tập vừa rồi em xin
trình bày trong báo cáo dưới đây.

1

B¸O C¸O THùC TËP C¤NG NH¢N
Chuyên ngành: Dự án & Quản lý dự án CTGT
PHÇN I: GIíI THIÖU CHUNG........................................................................................................3
1. Giới thiệu về dự án...................................................................................................................3
2. Giới thiệu về nhóm thực tập.....................................................................................................5
PhÇn II: Néi dung chi tiÕt................................................................................................................6
1. Giới thiệu về tổ chức công trường............................................................................................6
1.1. Cơ cấu tổ chức công trường...............................................................................................6
1.2. Bố trí tổng mặt bằng công trường.................................................................................
Lời mở đầu
Đất nước ta đang trên con đường phát triển nền kinh tế với mục tiêu công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để làm được điều đó, vai trò của kết hạ tầng xã
hội rất lớn. Kết cấu hạ tầng có hoàn thiện thì mới thúc đẩy kinh phát triển và bền
vững. Trong đó giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh,
bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Trường đại học Giao thông vận tải là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải của cả nước.
hàn. Trường ĐH GTVT đã và đang đào tạo những kĩ sư hàng đầu trong lĩnh vực
giao thông vận tải. Các kỹ sư trưởng thành từ trường đại học giao thông vận tải
không chỉ chuyên cần trau dồi kiến thức, mà còn được nhà trường tạo điều kiện tiếp
xúc thực tế, tiếp cận với các công nghệ mới, từ đó vận dụng được các lý thuyết đã
học vào thực tiễn. Một trong các hình thức tiếp cận đó là kì thực tập công nhân kéo
dài 2 tuần dành cho sinh viên năm thứ 4 khoa công trình.
Được sự phân công và hướng dẫn của khoa và chuyên ngành, lớp dự án và
QLDA 48 đã tham gia và hoàn thành tốt kì thực tập công nhân, thu được những
kiến thức và kĩ năng thực tế, phục vụ cho học tập trong nhà trường và công việc
trong tương lai. Những vấn đề thu hoạch được trong đợt thực tập vừa rồi em xin
trình bày trong báo cáo dưới đây.
1
bc thuc tap cn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bc thuc tap cn - Người đăng: ktht-dt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bc thuc tap cn 9 10 393