Ktl-icon-tai-lieu

Bê tông Cốt Thép 1

Được đăng lên bởi huugroup111-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thuyÕt minh ®å ¸n btct i
(Sµn sên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm)
Sinh viªn: NguyÔn TiÕn Khëi
MSSV: 08541.45
Líp: 46X
1
§Ò sè: 49 B
I. Sè liÖu tÝnh to¸n:
M¸c BT 200
#
cã:
R
n
=90 kG/cm
2
.
R
k
=7.5 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AI:
R
a
= 2300 kG/cm
2
; R
ad
= 1800 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AII
R
a
= R
a
= 2800 kG/cm
2
.
R
ax
=2200 kG/cm
2
.
L
2
=5,3 m.
L
1
=2,6 m.
II. TÝnh to¸n b¶n:
1. S¬ ®å b¶n sµn:
E
D
C
B
A
1 4 7 10
2600 2600 2600
7800 7800 7800
5300 5300 5300 5300
2 3
5
6 8 9
a.Tû sè hai c¹nh « b¶n:
2
6,2
3,5
1
2
l
l
Xem nh b¶n lµm viÖc theo mét ph¬ng, lµ ph¬ng c¹nh ng¾n v× m«men theo ph-
¬ng c¹nh ng¾n lín h¬n nhiÒu so víi momen theo ph¬ng c¹nh dµi.
VËy ta cã sµn sên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm.
Bê tông Cốt Thép 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bê tông Cốt Thép 1 - Người đăng: huugroup111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bê tông Cốt Thép 1 9 10 493