Ktl-icon-tai-lieu

bê tông đầm lăn

Được đăng lên bởi tamhevadongbon
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RCC - ROLLER COMPACTED CONCRETE (PART 1)
Definition
ACI 116 defines RCC as “concrete compacted by pneumatic roller; in its unhardened
stage, will support a (vibratory) roller while being compacted. RCC is usually mixed
using high-capacity continuous mixing or batching equipment, delivered with trucks
or conveyors, and spread with one or more bulldozers in layers (also called lifts) prior
to compaction.
RCC is used mainly for: Dam / Mass concrete (described in ACI 207.5R, ICOLD,
USACE) and Pavements (described in ACI 325.10R)
BÊ TÔNG ĐẦM LĂN - PHẦN1
Định nghĩa: ACI 116 định nghĩa Bê tông đầm lăm là ” bê tông được đầm bằng xe lu;
ở trạng thái chưa đông kết, chịu được tải trọng lu khi được đầm nén”. Bê tông đầm lăn
thường được trộn bằng thiết bị trộn liên tục, vận chuyển bằng xe ben hoặc băng tải, và
được trải bằng xe ủi theo từng lớp (đợt) trước khi đầm nén.
Bê tông đầm lăn được dùng chủ yếu trong: Đập/Bê tông khối lớn (mô tả trong ACI
207.5R, ICOLD, USACE) và đường (mô tả trong ACI 325.10R)
(Còn tiếp)
GLOSSARY:
ACI (American Concrete Institute) : Bộ tiêu chuẩn của Viện bê tông Hoa Kỳ .
Pneumatic: thuộc về khí
Roller: Xe lu
Bulldozer: Xe ủi
Conveyor: Băng tải
Batching equipment: Thiết bị trộn bê tông.
Pavement (US english): Đường (bê tông)
LANGUAGE FOCUS:
Passive Voice ( be + Past Participle of Verb) is usually used in technical documents:
Dạng bị động thường được dử dụng trong các văn bản kỹ thuật.
While + V-ing: Trong khi
Prior to + Noun: Trước

Những đập bê tông đầm lăn (RCC-roller compacted concrete)
lớn ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Nam Á.
Thống kê đến cuối năm 2005 tại một số nước và vùng lãnh thổ Đông Nam Á
(Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Myanma, vùng phía đông Malayxia, vùng
đông nam Trung Quốc) ...

Những đập bê tông đầm lăn (RCC-roller compacted concrete) lớn ở
một số nước và vùng lãnh thổ Đông Nam Á.
Thống kê đến cuối năm 2005 tại một số nước và vùng lãnh thổ Đông Nam Á (Việt
Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Myanma, vùng phía đông Malayxia, vùng đông nam
Trung Quốc) cho kết quả :

Đập
thành

Nước

Chiều cao (m)

Thể tích RCC (triệu m3)

Đập RCC cao hơn 90m

Năm hoàn

Guangzhao
Longtan (giai đoạn 1)
Guanyinyan
Jin’anqiao
Sơn La
Bản Vẽ
Yeywa
Shapai *
Jiangya
Baise
Hongkou
Wudu
Suofengying
Gelantan
Pengshui
Mainhuatan
Dachaoshan
Jing Hong
Yantan
Shimenzi *
Zhaolaihe *
Bailianya *
Đồng Nai 3
Linhekou *
Hội Quảng
Daxia
Khun Dan

TQ
TQ
TQ
TQ
V
V
M
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ
V
TQ
V
TQ
TL

196
192
160

0,82
4,6

139
135
132
...
RCC - ROLLER COMPACTED CONCRETE (PART 1)
Definition
ACI 116 defines RCC as “concrete compacted by pneumatic roller; in its unhardened
stage, will support a (vibratory) roller while being compacted. RCC is usually mixed
using high-capacity continuous mixing or batching equipment, delivered with trucks
or conveyors, and spread with one or more bulldozers in layers (also called lifts) prior
to compaction.
RCC is used mainly for: Dam / Mass concrete (described in ACI 207.5R, ICOLD,
USACE) and Pavements (described in ACI 325.10R)
BÊ TÔNG ĐẦM LĂN - PHẦN1
Định nghĩa: ACI 116 định nghĩa Bê tông đầm lăm là ” bê tông được đầm bằng xe lu;
ở trạng thái chưa đông kết, chịu được tải trọng lu khi được đầm nén”. Bê tông đầm lăn
thường được trộn bằng thiết bị trộn liên tục, vận chuyển bằng xe ben hoặc băng tải, và
được trải bằng xe ủi theo từng lớp (đợt) trước khi đầm nén.
Bê tông đầm lăn được dùng chủ yếu trong: Đập/Bê tông khối lớn (mô tả trong ACI
207.5R, ICOLD, USACE) và đường (mô tả trong ACI 325.10R)
(Còn tiếp)
GLOSSARY:
ACI (American Concrete Institute) : Bộ tiêu chuẩn của Viện bê tông Hoa Kỳ .
Pneumatic: thuộc về khí
Roller: Xe lu
Bulldozer: Xe ủi
Conveyor: Băng tải
Batching equipment: Thiết bị trộn bê tông.
Pavement (US english): Đường (bê tông)
LANGUAGE FOCUS:
Passive Voice ( be + Past Participle of Verb) is usually used in technical documents:
Dạng bị động thường được dử dụng trong các văn bản kỹ thuật.
While + V-ing: Trong khi
Prior to + Noun: Trước
bê tông đầm lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bê tông đầm lăn - Người đăng: tamhevadongbon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
bê tông đầm lăn 9 10 577