Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp quản lí chất lượng công trình

Được đăng lên bởi Thảo Văn Bạch
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÇNH QUAÍN LYÏ CHÁÚT LÆÅÜNG CÄNG TRÇNH

BIÃÛN PHAÏP

ÂAÍM BAÍO CHÁÚT LÆÅÜNG CÄNG TRÇNH
I. Giíi thiÖu chung:

ChÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, tõ kh©u kh¶o
s¸t, quy ho¹ch lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ dù to¸n, thi c«ng x©y l¾p ®Õn viÖc qu¶n lý
sö dông. Trong c¸c yÕu tè trªn, th× chÊt lîng c«ng tr×nh chÞu ¶nh hëng nhiÒu nhÊt
bëi kh©u thi c«ng x©y l¾p, bëi lÏ ®©y lµ giai ®o¹n s¶n phÈm h×nh thµnh, khã thay
®æi vµ chi phÝ chñ yÕu n»m ë ®©y.
Mét c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh - ®ã lµ s¶n phÈm, lµ c«ng søc cña c¶
mét tËp thÓ c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng. S¶n phÈm ®ã thÓ hiÖn râ chÊt
lîng, tr×nh ®é qu¶n lý cña Ban ®iÒu hµnh thi c«ng, tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò
c¸n bé, kü thuËt chuyªn m«n vµ tay nghÒ cña ngêi thî. ViÖc thi c«ng mét c«ng
tr×nh mµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, tÝnh to¸n kü lìng, kiÓm tra, gi¸m s¸t cÈn
thËn vµ tu©n thñ c¸c quy ph¹m kü thuËt triÖt ®Ó th× chÊt lîng c«ng tr×nh ch¾c
ch¾n b¶o ®¶m tèt.
II. C¸c c¨n cø cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng:

C¸c c¨n cø cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng:
- Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®îc duyÖt.
- C¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn kü thuËt cña ngµnh x©y dùng, cña Nhµ níc.
§iÒu kiÖn kü thuËt cña c«ng tr×nh do Bªn A ph¸t hµnh vµ yªu cÇu.
- C¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong hå s¬ ®Êu thÇu, trong hîp ®ång thi c«ng
- Quy tr×nh qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001 phiªn b¶n n¨m
2000.
- NghÞ §Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc
ban hµnh Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 49/2008/N§-CP ngµy
18/4/2008 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè
209/2004/N§-CP.
- Th«ng t sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31/7/2009 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc Híng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.
III/ C¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®îc ¸p dông:

Nhµ thÇu chóng t«i lu«n tu©n thñ tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ kü thuËt
thi c«ng x©y dùng ®ang ®îc ¸p dông, cô thÓ:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiªu chuÈn ¸p dông
Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi
c«ng
Tæ chøc thi c«ng
Qu¶n lý chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng Nguyªn t¾c c¬ b¶n
HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng Nguyªn t¾c c¬ b¶n
§¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p - Nguyªn t¾c c¬
b¶n
NghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng
NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong - Nguyªn t¾c c¬
b¶n
Bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n

M· hiÖu
TCVN 4252-1988
TCVN 4055-1985
TCVN 5637-1991
TCVN 4057-1985
TCVN 5638-1991
TCXDVN
371-2006
TCVN 4091-19...
QUY TRÇNH QUAÍN LYÏ CHÁÚT LÆÅÜNG CÄNG TRÇNH
BIÃÛN PHAÏP
ÂAÍM BAÍO CHÁÚT LÆÅÜNG CÄNG TRÇNH
I. Giíi thiÖu chung:
ChÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, kh©u kh¶o
s¸t, quy ho¹ch lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕtto¸n, thi c«ng x©y l¾p ®Õn viÖc qu¶n
dông. Trong c¸c yÕu trªn, th× chÊt lîng c«ng tr×nh chÞu ¶nh hëng nhiÒu nhÊt
bëi kh©u thi c«ng x©y l¾p, bëi ®©y giai ®o¹nn phÈm h×nh thµnh, khã thay
®æi vµ chi phÝ chñ yÕu n»m ë ®©y.
Mét c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh - ®ã s¶n phÈm, c«ng søc cña
mét tËp thÓ c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng. S¶n phÈm ®ã thÓ hiÖn chÊt
lîng, tr×nh ®é qu¶n lý cña Ban ®iÒu hµnh thi c«ng, tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò
c¸n bé, thuËt chuyªn m«n vµ tay nghÒ cña ngêi thî. ViÖc thi c«ng mét c«ng
tr×nh mµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, tÝnh to¸n kü lìng, kiÓm tra, gi¸m s¸t cÈn
thËn tu©n thñ c¸c quy ph¹m thuËt triÖt ®Ó th× chÊt lîng c«ng tr×nh ch¾c
ch¾n b¶o ®¶m tèt.
II. C¸c c¨n cø cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng:
C¸c c¨n cø cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng:
- Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®îc duyÖt.
- C¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn thuËt cña ngµnh x©y dùng, cña Nhµ níc.
§iÒu kiÖn kü thuËt cña c«ng tr×nh do Bªn A ph¸t hµnh vµ yªu cÇu.
- C¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong hå s¬ ®Êu thÇu, trong hîp ®ång thi c«ng
- Quy tr×nh qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001 phiªn b¶n n¨m
2000.
- NghÞ §Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ viÖc
ban hµnh Qu¶n chÊt lîng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP ngµy
18/4/2008 cña ChÝnh phñ söa ®æi, sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh
209/2004/N§-CP.
- Th«ng t 27/2009/TT-BXD ngµy 31/7/2009 cña X©y dùng viÖc H-
íng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.
III/ C¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®îc ¸p dông:
Nhµ thÇu chóng t«i lu«n tu©n thñ tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ kü thuËt
thi c«ng x©y dùng ®ang ®îc ¸p dông, cô thÓ:
TT Tiªu chuÈn ¸p dông M· hiÖu
1
Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi
c«ng
TCVN 4252-1988
2 Tæ chøc thi c«ng TCVN 4055-1985
3
Qu¶n lý chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng -
Nguyªn t¾c c¬ b¶n
TCVN 5637-1991
4
HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng -
Nguyªn t¾c c¬ b¶n
TCVN 4057-1985
5
§¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p - Nguyªn t¾c c¬
b¶n
TCVN 5638-1991
6 NghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng
TCXDVN
371-2006
7 NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4091-1985
8
NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong - Nguyªn t¾c c¬
b¶n
TCVN 5639-1991
9 Bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 5640-1995
Dæû aïn âáöu tæ xáy dæûng: Træåìng THCS Nguyãùn Tri Phæång - Goïi tháöu
XL2 Trang 1
biện pháp quản lí chất lượng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp quản lí chất lượng công trình - Người đăng: Thảo Văn Bạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
biện pháp quản lí chất lượng công trình 9 10 753