Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công cọc khoan dẫn

Được đăng lên bởi nhatkhanhna1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Preboring record
( BiÓu theo dâi Khoan dÉn)

No. (Sè): ………

Project (Dù ¸n): Trô së lµm viÖc Côc thuÕ TØnh Th¸i Nguyªn (2009-:-2010)
Location (§Þa ®iÓm): Phêng Trng V¬ng – Thµnh phè Th¸i Nguyªn – TØnh Th¸i Nguyªn
Item (H¹ng môc): Thi c«ng khoan dÉn mãng cäc thÝ nghiÖm N3 –Trô së lµm viÑc Côc thuÕ TØnh Th¸i Nguyªn
No. of Borehole (Sè hiÖu Hè khoan - Sè hiÖu cäc): ……………………..
Existing Ground Elevation (Cao ®é mÆt ®Êt tù nhiªn): ………………..
(m)
Preboring Depth (ChiÒu s©u HK):
Type of preboring machine (Lo¹i m¸y khoan dÉn): Yrb50M
Diameter of drilling bit (§êng kÝnh mòi khoan): D = ……………………(mm)

Date - Time
Depth
No. Drilling
(Ngµy - Thêi (SèBH
(ChiÒu
s©u
hiÖu HK)
gian)
khoan)

The Contractor (Nhµ thÇu)

Geological Description
(M« t¶ ®Þa chÊt)

……………….. (m)

Note
(Ghi chó)

The Engineer/ Owner (TVGS/ C§T)

...
Preboring record
( BiÓu theo dâi Khoan dÉn) No. (Sè): ………
Project (Dù ¸n): Trô së lµm viÖc Côc thuÕ TØnh Th¸i Nguyªn (2009-:-2010)
Location (§Þa ®iÓm): Phêng Trng V¬ng Thµnh phè Th¸i Nguyªn TØnh Th¸i Nguyªn
Item (H¹ng môc): Thi c«ng khoan dÉn mãng cäc thÝ nghiÖm N3 Trô së lµm viÑc Côc thuÕ TØnh Th¸i Nguyªn
No. of Borehole (Sè hiÖu Hè khoan - Sè hiÖu cäc): ……………………..
Existing Ground Elevation (Cao ®é mÆt ®Êt tù nhiªn): ………………..
(m) Preboring Depth (ChiÒu s©u HK): ……………….. (m)
Type of preboring machine (Lo¹i m¸y khoan dÉn): Yrb50M
Diameter of drilling bit (§êng kÝnh mòi khoan): D = ……………………(mm)
Date - Time
(Ngµy - Thêi
gian)
BH No.
(Sè hiÖu HK)
Drilling Depth
(ChiÒu s©u
khoan)
Geological Description
(M« t¶ ®Þa chÊt)
Note
(Ghi chó)
The Contractor (Nhµ thÇu) The Engineer/ Owner (TVGS/ C § T )
Biện pháp thi công cọc khoan dẫn - Người đăng: nhatkhanhna1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biện pháp thi công cọc khoan dẫn 9 10 309