Ktl-icon-tai-lieu

Block Diagram Analysis of Sampled Data Systems

Được đăng lên bởi Nguyen Manh Cuong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ME2025 Digital Control

Block Diagram Analysis of
Sampled Data Systems
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education

Laplace transform of sampled r(t)

We can prove it by Fourier series expansion

Zero Order Holder
r*

r

ZOH

rh

T

rh (t ) = r (0 )(1(t ) − 1(t − T )) + r (T )(1(t − T ) − 1(t − 2T )) + L
= ∑ x (kT )[1(t − kT ) − 1(t − (k + 1)T )]
∞

k =0

e−kTs
L{1(t −kT)} =
s

e−kTs −e−(k+1)Ts
L{rh (t)} = Rh (s) = ∑r(kT)
k=0
s
1−e−Ts ∞
=
∑r(kT)e−kTs
s k=0
∞

...
Block Diagram Analysis of
Sampled Data Systems
ME2025 Digital Control
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education
Block Diagram Analysis of Sampled Data Systems - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Block Diagram Analysis of Sampled Data Systems - Người đăng: Nguyen Manh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Block Diagram Analysis of Sampled Data Systems 9 10 215