Ktl-icon-tai-lieu

bộ điều khiển ANILAM

Được đăng lên bởi toan-luong-ngoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖn m¸y IMI nghiªn cøu øng dông Mechatronics trong c¸c lÜnh vùc c«ng
nghiÖp, c«ng nghiÖp ®Æc biÖt: thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y, thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng
nghÖ míi trong c«ng nghiÖp, thùc hiÖn dÞch t vÊn ®Çu t, chuyÓn giao c«ng
nghÖ vµ c¸c dÞch vô khoa häc c«ng nghÖ kh¸c.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®îc thùc tËp t¹i trung t©m khu«n mÉu chÝnh x¸c
nhùa thuËt. §©y lµ mét trong nh÷ng trung t©m ph¸t triÓn m¹nh cña viÖn,
víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ CAD/CAM, gia c«ng trªn c¸c m¸y phay CNC, m¸y
c¾t ®iÖn cùc d©y CNC, vµo c t¹o khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm nhùathuËt
chÊt lîng cao cã kh¶ n¨ng thay thÕ s¶n phÈm nhËp khÈu mang l¹i hiÖu qu¶ kinh
tÕ cao.
T¹i tung t©m khu«n mÉu em ®îc trung t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho nghiªn cøu
®iÒu khiÓn ANILAM vµ c¸c øng dông cña trong c¸c m¸y CNC ®ång thêi em
®îc tham gia vµo l¾p r¸p m¸y c¾t tÊm kim lo¹i Ga vµ Plasma CP 90200.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp víi gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy
gi¸o trong m«n, c¸c s trong viÖn, céng víi lç lùc cña b¶n th©n em ®·
hoµn thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp b¶n b¸o c¸o thùc tËp. Tuy nhiªn do thêi
gian t¬ng ®èi ng¾n tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¶no c¸o nµy kh«ng
tr¸nh khái thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o ®Ó b¶n
b¸o c¸o nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Phan
Cung, ViÖn m¸y IMI vµ sù gãp ý quý b¸u cña c¸c b¹n sinh viªn.
Hµ Néi ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2004
Sinh viªn
bộ điều khiển ANILAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ điều khiển ANILAM - Người đăng: toan-luong-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bộ điều khiển ANILAM 9 10 840