Ktl-icon-tai-lieu

Bộ định thời 8051

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ định thời 8051
• Có 2 bộ định thời 8 bit, 16 bit 8052 có
thêm bộ định thời 16 bit
•Xác định một khoảng thời gian
•Đếm sự kiện
• Tạo tốc độ baud trong truyền thông nối
tiếp

1

Electrical Engineering

Cách đếm timer
• Bộ định thời, dù đếm thời gian hay đếm sự
kiện đều luôn luôn đếm tăng
• Giá trị bắt đầu đếm được xác định bởi phần
mềm
• Khi bộ định thời đếm hết thì chương trình
sẽ bật tắc cờ tràn, dấu hiệu cho phép thực
hiện chương trình tiếp theo
Electrical Engineering

2

1

Các thanh ghi định thời
SFR Name

Description

SFR Address

TH0

Timer 0 High Byte

8Ch

TL0

Timer 0 Low Byte

8Ah

TH1

Timer 1 High Byte

8Dh

TL1

Timer 1 Low Byte

8Bh

TCON

Timer Control

88h

TMOD

Timer Mode

89h

3

Electrical Engineering

Ví dụ giá trị
• Timer bắt đầu đếm từ 1000
• MOV TH0,#03
• MOV TL0, #232d
– 3 X 256 + 232 = 1000

Electrical Engineering

4

2

Các chế độ của bộ định thời,
TMOD

5

Electrical Engineering

Chế độ làm việc
TxM1

TxM0

Timer Mode

Description of Mode

0

0

0

13-bit Timer.

0

1

1

16-bit Timer

1

0

2

8-bit auto-reload

1

1

3

Split timer mode

Electrical Engineering

6

3

Chế độ 13 bit
• Chế độ này dùng tương thích với VXL cũ
và không được sử dụng hiện nay

Electrical Engineering

7

Mode 1, 16 bit định thời
• Bộ đếm sẽ đếm tới – 65536, sau đó bộ đếm
sẽ quay lại 0
• Giá trị lớn nhất TL0 – 255
• Giá trị lớn nhất TH0 – 255
• Không tự động nạp lại

Electrical Engineering

8

4

Mode 2, 8 bit định thời
•
•
•
•

Tự động nạp lại ở chế độ 8 bít
THx giữ giá trị khởi động để nạp
TLx sẽ đếm tới FF và quay trở lại TH
Ưng dụng tạo xung PWM và dùng trong
cổng nối tiếp

9

Electrical Engineering

Mode 3, chế độ định thời chia xẻ
• Tạo nên 3 bộ định thời
• Bộ định thời 0 gồm 2 bộ định thời 8 bit
• Bộ định thời 1 có thể dùng bất cứ chế độ
nào

Electrical Engineering

10

5

Bảo vệ thanh ghi khi xảy ra ngắt
• CLR C ;Clear carry
MOV A,#25h ;Load the accumulator with
25h
ADDC A,#10h ;Add 10h, with carry
• Ngắt có thể làm thay đổi giá trị thanh ghi

23

Electrical Engineering

Các lệnh dùng bảo vệ
PUSH ACC
PUSH PSW
................
POP PSW
POP ACC

•C¸c thanh ghi cÇn b¶o vÖ
•PSW
•DPTR (DPH/DPL)
•PSW
•ACC
•B
•Registers R0-R7

Electrical Engineering

24

12

Các lỗi khi sử dụng ngắt
• Quên không bảo vệ thanh ghi
• Quên không trả lại giá trị sau khi kết thúc
ngắt
• Trả về ngắt dùng ret thay vì dùng reti

Electrical Engineering

25

Ví dụ tạo xung vuông dùng ngắt
• Viết chương trình tạo dao động tần số
10KHz trên chân P1.0
• 10 KHZ tương đương với...
1
Electrical Engineering
1
B định thi 8051
•Có2 b định thi 8 bit, 16 bit 8052 có
thêm b định thi 16 bit
•Xác định mt khong thi gian
Đếm s kin
•To tc độ baud trong truyn thông ni
tiếp
Electrical Engineering
2
Cách đếm timer
•B định thi, dù đếm thi gian hay đếm s
kin đều luôn luôn đếm tăng
Giá tr bt đầu đếm được xác định bi phn
mm
•Khi b định thi đếm hết thì chương trình
s bt tc c tràn, du hiu cho phép thc
hin chương trình tiếp theo
Bộ định thời 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ định thời 8051 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ định thời 8051 9 10 741