Ktl-icon-tai-lieu

bộ lọc số

Được đăng lên bởi leminh1305
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN
-

Định nghĩa bộ lọc số

Một hệ thống dùng để làm biến dạng sự phân bố tấn số của các thành phần của một
tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho được gọi là bộ lọc số.
-

Định nghĩa việc lọc số

Các thao tác của xử lý dùng để làm biến dạng sự phân bố tần số của các thành phần
của một tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho nhờ một hệ thống số được gọi là sự lọc số.
Một bộ lọc số là một hệ thống tuyến tính bất biến trong miến biến số n, Có
sơ đồ khổi:

ở đây:
∞

y ( n )=h ( n )∗x ( n )=

∑

∞

h ( m ) x ( n−m )=x ( n )∗h ( n )=

m=−∞

∑

x ( m ) h ( n−m )

m=−∞

Với h(n) là đáp ứng xung của hệ thống. (đắc trưng hoàn toàn cho hệ thống)
+ Biểu diễn hệ thống bởi phương trình sai phân tuyến tính:
N

M

k=0

r=0

∑ ak y ( n−k ) =∑ br x (n−r )
Tổng hợp các hệ số ak và br sẽ biểu diễn một hệ thống tuyến tính bất biến.
Tức là các hệ số ak và br là đặc trưng bởi hàm truyền đạt cho hệ thống.
+ Trong miền Z hệ thống được đắc trung bởi hàm truyền đạt H(Z)

M

H ( Z )=ZT [ h ( n ) ]=

∑ br Z−r

Y (Z ) r =0
=
X (Z) N

∑ ak Z−k
k=0

+ Nếu hàm truyền đạt H(Z) được đánh giá trên vòng tròn đơn vị đối với |Z|=1, thì
chúng ta có đáp ứng tần số H(ejw):
M

H ( e jω ) =

jω

∑ br e− jωr

Y ( e ) r =0
=
X (e jω ) N

∑ ak e− jωk
k=0

Y ( e jω )=H ( e jω ) . X (e jω )

Quan hệ trên cho thấy rằng việc phân bố tần số của biện độ và pha theo tín
jω
hiệu vào x(n) được biến dạng bởi hệ thống tùy thuộc vào dạng cảu H ( e ) . Chính
jω
dạng của H ( e ) đã xác định việc suy giảm hoặc khuếch đại các thành phần tần
jω
số khác nhau. Hệ thống tương ứng với H ( e ) này được gọi là bộ lọc.

Vấn đề tổng quát trong lọc số là việc tạo ra một hệ thống tuyến tính bất biến.
Hệ thống này có đáp ứng tấn số mong muốn và có thể thực hiện được về mặt vật
lý. Để một hệ thống thực hiện được về mặt vật lý thì nó phải là nhân quả và ổn
định.Ta có sơ đồ khối của hệ thống có thể thực hiện được về vật lý như sau:

Quan hệ giữa đầu vào, đầu ra và đáp ứng xung của hệ thống này phải thỏa
mãn điều kiện sau đây:
∞

y ( n )=h ( n )∗x ( n )=

∑

m=−∞

h ( m ) x ( n−m )

L [ h ( n ) ]=[ 0, ∞ ]
∞

∑|h ( n )|<∞
n=0

Các quan hệ này nói rằng chiều dài của đáp ứng xung h(n) là rất quan trọng, các hệ
số h(n) là đặc trung cho hệ thống.
Vì thế chúng ta có thể phân loại các hệ thống thành hai loại lớn tùy theo
chiều dài của đáp ứng xung h(n). Hai loại này như sau:
+ Loại thứ nhất: Hệ thống được đặc trung bởi đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn.
Nó được gọi là hệ thống có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (FIR – Finite Impulse
Response)...
TỔNG QUAN
- Định nghĩa bộ lọc số
Một hệ thống dùng để làm biến dạng sự phân bố tấn số của các thành phần của một
tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho được gọi là bộ lọc số.
- Định nghĩa việc lọc số
Các thao tác của xử lý dùng để làm biến dạng sự phân bố tần số của các thành phần
của một tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho nhờ một hệ thống số được gọi là sự lọc số.
Một bộ lọc số một hệ thống tuyến tính bất biến trong miến biến số n,
sơ đồ khổi:
ở đây:
y
(
n
)
=h
(
n
)
x
(
n
)
=
m=
h
(
m
)
x
(
nm
)
=x
(
n
)
h
(
n
)
=
m=
x
(
m
)
h
(
nm
)
Với h(n) là đáp ứng xung của hệ thống. (đắc trưng hoàn toàn cho hệ thống)
+ Biểu diễn hệ thống bởi phương trình sai phân tuyến tính:
k=0
N
a
k
y
(
nk
)
=
r=0
M
b
r
x (nr )
Tổng hợp các hệ số a
k
b
r
sẽ biểu diễn một hệ thống tuyến tính bất biến.
Tức là các hệ số a
k
b
r
là đặc trưng bởi hàm truyền đạt cho hệ thống.
+ Trong miền Z hệ thống được đắc trung bởi hàm truyền đạt H(Z)
bộ lọc số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ lọc số - Người đăng: leminh1305
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bộ lọc số 9 10 491