Ktl-icon-tai-lieu

BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

BỘ NGHỊCH LƯU
BỘ BIẾN TẦN

1

Giới thiệu
Bộ nghịch lưu: DC  AC
Phân loại theo cấu hình:
 Nghịch lưu nguồn áp
 Nghịch lưu nguồn dòng
Phân loại theo tín hiệu được điều khiển
ở ngõ ra bộ nghịch lưu:
 Bộ nghịch lưu áp
 Bộ nghịch lưu dòng
Ứng dụng của bộ nghịch lưu:
Truyền động điện động cơ xoay chiều
Thiết bị gia nhiệt cảm ứng: lò cảm ứng, thiết bị hàn …
Các áp dụng trong lãnh vực truyền tải điện, chiếu sang…
2

Giới thiệu
Bộ biến tần: AC AC
Biến tần gián tiếp: AC DC  AC
Biến tần trực tiếp (Cycloconverter): AC (tần số cao)  AC (tần số thấp)
Với bộ biến tần: cần thay đổi điện áp và tần số đồng thời

Bộ biến tần gián tiếp 3 pha
Bộ biến tần trực tiếp 1 pha
3

Bộ nghịch lưu áp một pha

Cấu hình bộ nghịch lưu áp một pha

Nguyên tắc kích:
 Hai công tắc bán dẫn trên cùng một nhánh cầu (S1 & S4, S3 & S2)
được kích đối nghịch nhau
 Không có trường hợp hai công tắc trên cùng một nhánh cầu
cùng dẫn hoặc cùng tắt
4

Bộ nghịch lưu áp một pha
Nghịch lưu áp một pha điều khiển đơn giản:

5

Bộ nghịch lưu áp ba pha
Goïi mf laøtæsoáñieà
u cheátaà
n soá(Frequency modulation ratio) :
mf =

f carrier
f reference

=

f tria
f sin e

Tăng mf  taê
ng giaùtròtaà
n soácaù
c soù
ng haø
i  dễ lọc các sóng hài hơn.
Ñieå
m baá
t lôïi cuû
a vieä
c taê
ng taà
n soásoù
ng mang laøvaá
n ñeàtoå
n hao do ñoù
ng ngaé
t lôù
n.
Töông töï, goïi ma laøtæsoáñieà
u cheábieâ
n ñoä(Amplitude modulation ratio) :
ma =

U m − reference
U m −carrier

=

U m −sine
U m −tri

Neá
u ma ≤ 1 (bieâ
n ñoäsoù
ng sin nhoûhôn bieâ
n ñoäsoù
ng mang)
thì quan heägiöõ
a bieâ
n ñoäthaø
nh phaà
n cô baû
n cuû
a aù
p ra vaøaù
p ñieà
u khieå
n laøtuyeá
n tính.
Ñoá
i vôù
i boänghòch löu aù
p ba pha, biên độ hài cơ bản của điện áp ngõ ra:
U
U t (1) m = ma
2
30

Bộ nghịch lưu áp ba pha
Ví duï5.10
Boänghòch löu aù
p moä
t pha ñöôïc ñieà
u khieå
n theo phöông phaù
p ñieà
u roä
ng xung.
Soù
ng mang tam giaù
c up coùtaà
n soáfp =500Hz, bieâ
n ñoäthay ñoå
i giöõ
a (12V,+12V),
Đieä
n aù
p ñieà
u khieå
n xoay chieà
u udk daïng sin, taà
n soáfdk =50 Hz.
Nguoà
n aù
p moä
t chieà
u U =100V.
Tính bieâ
n ñoäsoù
ng haø
i cô baû
n cuû
a aù
p ra khi udk coùbieâ
n ñoäUdkM baè
ng 1V,5V,10V,12V.
Giaû
i:
Bieâ
n ñoäthaø
nh phaà
n ñieä
n aù
p haø
i cô baû
n cuû
a aù
p taû
i coùtheåtính theo heäthöù
c:
U
U t (1) m = ma
2
UdkM [V]
1
5
10
12

ma
0.083
0,4166
0,8334
1

Ut(1)M [V]
8,33
41,66
83,34
100

31

...
1
Ch ng 3ươ
B NGH CH L U Ư
B BI N T N
BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN 9 10 443