Ktl-icon-tai-lieu

Bò sữa với nhà kính

Được đăng lên bởi bothitvietnam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÒ SỮA VỚI SỰ SẢN SINH KHÍ NHÀ KÍNH
Đinh Văn Cải1
Sự sản sinh các khí nhà kính (GHG) và ảnh hưởng của chúng đến sự ấm lên toàn cầu đã
thu hút sự quan tâm của từng quốc gia và của cả cộng đồng thế giới. Các hệ thống chăn
nuôi bò sữa cùng với các vật nuôi nông nghiệp khác được ghi nhận như một trong những
nguồn sinh ra khí nhà kính. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn ít thông tin về sự sản sinh GHG
từ các trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

1. Khí nhà kính, hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên của khí hậu toàn cầu.
Bầu khí quyển tự nó vẫn được cung cấp các chất khí nhà kính (Greenhouse gasesGHG), chúng giữ nhiệt và giữ ấm cho bề mặt Trái đất. Các khí nhà kính trong tự nhiên
giữ cho nhiệt độ lớp không khí sát bề mặt Trái đất trung bình khoảng 33°C (59 °F). Các
khí nhà kính chính như: hơi nước góp phần tạo ra khoảng 36- 70% hiệu ứng nhà kính;
carbon dioxide (CO2): 9- 26%; methane (CH4) 4- 9% và ozon (O 3): 3- 7%.
Trước cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ vào giữa thế kỷ 18, GHG được thải vào
bầu khí quyển đã đạt đến mức độ cân bằng. Sự phát thải tự nhiên của những chất khí hấp
thụ nhiệt tương xứng với lượng mà chúng có thể bị hấp thu. Từ khi cuộc cách mạng công
nghiệp, hoạt động của con người đã làm tăng khối lượng các khí nhà kính, GHG được
thải vào khí quyển vượt mức bình thường và tạo nên một cách biệt quá lớn so với khả
năng của trái đất hấp thụ chúng. Nồng độ CO2 và CH4 hiện tại đã tăng tương ứng khoảng
36% và 148% kể từ giữa thế kỷ 18. Những chất khí này có thể tồn tại trong khí quyển ít
nhất là 50 năm và lâu hơn.
Theo báo cáo của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ- EPA (Environmental
Protection Agency ) năm 2004, Ở Mỹ lượng CO2 chiếm đến 84,6% tổng các chất khí phát
thải. Nguồn phát thải chính CO2 là sự đốt cháy các nguyên liệu hóa thạch. Đốt nhiên liệu
hóa thạch tạo ra khoảng 3/4 lượng khí CO2 tăng thêm từ các hoạt động của con người
trong vòng 20 năm qua. Hầu hết các đóng góp còn lại là do thay đổi mục đích sử dụng
đất đặc biệt là phá rừng.
Năm 2004, ở Mỹ, CO2 phát thải từ đốt nguyên liệu hóa thạch chiếm 95%, CH4
chiếm 7,9% của tất cả các nguồn phát thải. NOx chiếm 5,5% tổng số khí phát thải và
được tạo ra chủ yếu bởi quá trình sinh học diễn ra trong đất và nước. Tham gia vào quá
trình tạo chất khí này còn bao gồm sự canh tác đất nông nghiệp, cháy rừng, sự đốt cháy
nguyên liệu hóa thạch từ động cơ xe, máy, mỏ dầu, từ phân hữu cơ, sản xuất HNO3 và
chất thải sinh hoạt.
Hiệu ứng nhà kính (Greenhouse effect) là quá trình mà theo đó các khí trong khí quyển
(chủ yếu là...
1
BÒ SA VI S SN SINH KHÍ NHÀ KÍNH
Đinh Văn Ci
1
S sn sinh các khí nhà kính (GHG) nh hưởng ca chúng đến s m lên toàn cu đã
thu hút s quan tâm ca tng quc gia ca c cng đồng thế gii. Các h thng chăn
nuôi sa ng vi các vt nuôi ng nghip khác được ghi nhn như mt trong nhng
ngun sinh ra khí nhà kính. Tuy nhiên chúng ta vn còn ít thông tin v s sn sinh GHG
t các trang tri chăn nuôi bò tht, bò sa.
1. K nhà kính, hiu ng nhà kính và s nóng lên ca khí hu toàn cu.
Bu k quyn t vn được cung cp c cht k nhà kính (Greenhouse gases-
GHG), chúng gi nhit và gi m cho b mt Trái đất. c khí nhà kính trong t nhiên
gi cho nhit độ lp không k t b mt Trái đất trung bình khong 33°C (59 °F). Các
khí nhà kính chính như: hơi nước góp phn to ra khong 36- 70% hiu ng nhà kính;
carbon dioxide (CO
2
): 9- 26%; methane (CH
4
) 4- 9% và ozon (O
3
): 3- 7%.
Trước cuc cách mng ng nghip ng n vào gia thế k 18, GHG được thi o
bu khí quyn đã đạt đến mc độ cân bng. S phát thi t nhiên ca nhng cht khí hp
th nhit tương xng vi lượng mà chúngth b hp thu. T khi cuc cách mng công
nghip, hot động ca con người đã làm tăng khi lượng các khí nhà kính, GHG được
thi vào khí quyn vượt mc bình thường và to nên mt cách bit quá ln so vi kh
năng ca trái đất hp th chúng. Nng độ CO
2
CH
4
hin ti đã tăng tương ng khong
36% 148% k t gia thế k 18. Nhng cht khí này th tn ti trong k quyn ít
nht là 50 năm và lâu hơn.
Theo báo cáo ca Cơ quan bo v môi trường Hoa K- EPA (Environmental
Protection Agency ) năm 2004, M lượng CO
2
chiếm đến 84,6% tng các cht khí phát
thi. Ngun phát thi chính CO
2
s đốt cháy các nguyên liu hóa thch. Đốt nhiên liu
hóa thch to ra khong 3/4 lượng khí CO
2
tăng thêm t các hot động ca con người
trong ng 20 năm qua. Hu hết các đóng góp còn li do thay đổi mc đích s dng
đất đặc bit là phá rng.
Năm 2004, M, CO
2
phát thi t đốt nguyên liu hóa thch chiếm 95%, CH
4
chiếm 7,9% ca tt c các ngun phát thi. NOx chiếm 5,5% tng s k phát thi
được to ra ch yếu bi quá trình sinh hc din ra trong đất nước. Tham gia vào quá
trình to cht khí này còn bao gm s canh tác đất nông nghip, cháy rng, s đốt cháy
nguyên liu hóa thch t động cơ xe, máy, m du, t phân hu cơ, sn xut HNO
3
cht thi sinh hot.
Hiu ng nhà kính (Greenhouse effect) là quá trình mà theo đó các khí trong khí quyn
(ch yếu khí nhà kính) cho bc x mt tri xuyên qua, nhưng ngăn cn không cho bc
x nhit t b mt trái đất thoát ra vũ tr (ging như nhà kính trng cây ng n đới),
kết qu là làm m tng dưới ca khí quyn và b mt ca hành tinh. Hiu ng y được
1
PGS.TS. Vin Khoa hc k thut nông nghip min Nam. Tel: 0903730420; email: dinhvancaiias@yahoo.com.vn
Bò sữa với nhà kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bò sữa với nhà kính - Người đăng: bothitvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bò sữa với nhà kính 9 10 855