Ktl-icon-tai-lieu

Bố trí tháp

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -

- THIẾT KẾ KỸ THUẬT -

8.4 – TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO CÁC MẶT CẮT
8.4.1. – NGUYÊN TẮC TÍNH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP
8.4.1.1 – Nguyên tắc chung
- Theo phương dọc cầu cốt thép tại các mặt cắt được tính toán và bố trí đảm bảo khả năng chịu
lực theo cả 2 tổ hợp theo TTGH cường độ I là
+) Tổ hợp Ia bất lợi ra phía sông .
+) Tổ hợp Ib bất lợi về phía đường .
- Theo phương ngang cầu thì cốt thép được bố trí để đảm bảo khả năng chịu lực với một tổ hợp
tải trọng ngang cầu.
8.4.1.2 – Công thức kiểm tra điều kiện làm việc của mặt cắt .
- Do các mặt cắt chịu nén uốn đồng thời theo 2 phương do đó trước khi tính toán và bố trí cốt
thép thì ta phải kiểm tra điều kiện làm việc của mặt cắt để áp dụng các đúng các công thức
kiểm toán.
+) Nếu lực nén dọc trục Pu > 0,1.j.fc.Ag thì ta kiểm toán theo công thức :
1
1
1
1
 

Prxy Prx Pry  .PO
Với : PO = 0,85.fc.(Ag-Ast) + Asr.fy
+) Nếu lực nén dọc trục Pu < 0,1.j.fc.Ag thì ta kiểm toán theo công thức :
M ux M uy

1,0
M rx M ry
Trong đó :
+) j : Hệ số sức kháng với cấu kiện chịu nén dọc trục , j = 0,75
+) Pu : Lực nén tính toán trong mặt cắt dầm chủ
+) Ag : Diện tích nguyên của mặt cắt .
+) Mux : Mômen uốn tính toán tác dụng theo phương x
+) Muy : Mômen uốn tính toán tác dụng theo phương y
+) Mrx : Mômen uốn tính toán đơn trục theo phương x
+) Mry : Mômen uốn tính toán đơn trục theo phương y
+) Prx : Sức kháng nén tính toán theo phương x (khi chỉ xét độ lệch tâm ey)
+) Pry : Sức kháng nén tính toán theo phương y (khi chỉ xét độ lệch tâm ex)
+) Prxy : Sức kháng nén tính toán theo 2 phương .
8.4.1.3 – Tính toán và bố trí cốt thép chịu mômen uốn .
- Cốt thép tại các mặt cắt được bố trí theo cấu tạo sau đó kiểm tra khả năng chịu lực của mặt
cắt . Nếu không đạt thì ta phải bố trí lại cốt thép .
- Xác định chiều cao vùng chịu nén theo công thức của mặt cắt chữ nhật ta có :
a

AS . fY  AS '. fY
cm
0,85. f C .b

- Xác định chiều cao vùng chịu nén thực : c =
- Kiểm tra hàm lượng thép tối đa :

a
cm
1

c
 0,42
dS

- Tính mômen kháng uốn danh định của mặt cắt theo công thức của mặt cắt chữ nhật
M n  A¸ S . fY .(d S 

a
a
)  A¸ S '. fY .(d S ' ) T.m
2
2

- Mômen kháng uốn tính toán của mặt cắt :
Mr = j.Mn
Sinh Viên : Đinh Hữu Phương

Lớp : Cầu Đường Bộ A-K45

176

- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP -

- THIẾT KẾ KỸ THUẬT -

Với : j : Hệ số sức kháng , với kết cấu BTCT không DƯL lấy : j = 0,9
- Công thức kiểm tra hàm lượng thép tối thiểu
+) Kiểm tra theo cường độ :

Mr
 1,33
TT
M max
'

+) Kiểm tra hàm lượng thép : Pmin...
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - - THIẾT KẾ KỸ THUẬT -
8.4 – TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO CÁC MẶT CẮT
8.4.1. – NGUYÊN TẮC TÍNH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP
8.4.1.1 – Nguyên tắc chung
- Theo phương dọc cầu cốt thép tại các mặt cắt được tính toán và bố trí đảm bảo khả năng chịu
lực theo cả 2 tổ hợp theo TTGH cường độ I là
+) Tổ hợp Ia bất lợi ra phía sông .
+) Tổ hợp Ib bất lợi về phía đường .
- Theo phương ngang cầu thì cốt thép được bố trí để đảm bảo khả năng chịu lực với một tổ hợp
tải trọng ngang cầu.
8.4.1.2 – Công thức kiểm tra điều kiện làm việc của mặt cắt .
- Do các mặt cắt chịu nén uốn đồng thời theo 2 phương do đó trước khi tính toán bố trí cốt
thép thì ta phải kiểm tra điều kiện làm việc của mặt cắt để áp dụng các đúng các công thức
kiểm toán.
+) Nếu lực nén dọc trục P
u
> 0,1.j.f
c
.A
g
thì ta kiểm toán theo công thức :
Oryrxrxy
PPPP .
1111
Với : P
O
= 0,85.f
c
.(A
g
-A
st
) + A
sr
.f
y
+) Nếu lực nén dọc trục P
u
< 0,1.j.f
c
.A
g
thì ta kiểm toán theo công thức :
0,1
ry
uy
rx
ux
M
M
M
M
Trong đó :
+) j : Hệ số sức kháng với cấu kiện chịu nén dọc trục , j = 0,75
+) P
u
: Lực nén tính toán trong mặt cắt dầm chủ
+) A
g
: Diện tích nguyên của mặt cắt .
+) M
ux
: Mômen uốn tính toán tác dụng theo phương x
+) M
uy
: Mômen uốn tính toán tác dụng theo phương y
+) M
rx
: Mômen uốn tính toán đơn trục theo phương x
+) M
ry
: Mômen uốn tính toán đơn trục theo phương y
+) P
rx
: Sức kháng nén tính toán theo phương x (khi chỉ xét độ lệch tâm e
y
)
+) P
ry
: Sức kháng nén tính toán theo phương y (khi chỉ xét độ lệch tâm e
x
)
+) P
rxy
: Sức kháng nén tính toán theo 2 phương .
8.4.1.3 – Tính toán và bố trí cốt thép chịu mômen uốn .
- Cốt thép tại các mặt cắt được bố trí theo cấu tạo sau đó kiểm tra khả năng chịu lực của mặt
cắt . Nếu không đạt thì ta phải bố trí lại cốt thép .
- Xác định chiều cao vùng chịu nén theo công thức của mặt cắt chữ nhật ta có :
bf
fAfA
a
C
YSYS
..85,0
'..
cm
- Xác định chiều cao vùng chịu nén thực : c =
1
a
cm
- Kiểm tra hàm lượng thép tối đa :
42,0
S
d
c
- Tính mômen kháng uốn danh định của mặt cắt theo công thức của mặt cắt chữ nhật
)
2
'.('.)
2
.(.
¸¸
a
dfA
a
dfAM
SYSSYSn
T.m
- Mômen kháng uốn tính toán của mặt cắt :
M
r
= j.M
n
Sinh Viên : Đinh Hữu Phương Lớp : Cầu Đường Bộ A-K45
176
Bố trí tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bố trí tháp - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bố trí tháp 9 10 290