Ktl-icon-tai-lieu

BT sức bền

Được đăng lên bởi nguyen-duy-chip
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Leâ Ñöùc Thanh
____________________________________________________________________

Chöông 4

TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT
4.1 NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT.
4.1.1 TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT (TTÖS)TAÏI MOÄT ÑIEÅM.
Xeùt moät ñieåm K trong moät vaät theå caân
baèng vaø caùc maët caét qua K, treân caùc maët
caét aáy coù caùc öùng suaát phaùp σ vaø öùng suaát
tieáp

τ.

y
P1

Caùc öùng suaát naøy thay ñoåi tuøy vò trí

K •

maët caét (H.4.1).
Ñònh nghóa TTÖÙS: TTÖS taïi moät ñieåm
laø taäp hôïp taát caûû nhöõng öùng suaát treân caùc
maët ñi qua ñieåm aáyù.

P2

τ
σ
P3

P4

x

z

H.4.1. ÖÙng suaát taïi moät ñieåm

TTÖS taïi moät ñieåm ñaëc tröng cho möùc ñoä chòu löïc cuûa vaät theå taïi ñieåm
ñoù. Nghieân cöùu TTÖS laø tìm ñaëc ñieåm vaø lieân heä giöõa caùc öùng suaát σ , τ,
xaùc ñònh öùng suaát lôùn nhaát, nhoû nhaát ñeå tính toaùn ñoä beàn hay giaûi thích,
ñoaùn bieát daïng phaù hoûng cuûa vaät theå chòu löïc.
4.1.2 Bieåu dieãn TTÖS taïi moät ñieåm

y

Töôûng töôïng taùch moät phaân toá hình
σ
τ
τ
hoäp voâ cuøng beù bao quanh ñieåm K. Caùc
τ
τ
maët phaân toá song song vôùi caùc truïc toaï
σ
ñoä (H 4.2).
τ
σ
τ
Treân caùc maët cuûa phaân toá seõ coù chín
z
thaønh phaàn öùng suaát:
H.4.2
+Ba öùng suaát phaùp: σx , σy , σz
Caùc thaønh phaàn öùng suaát
+Saùu öùng suaát tieáp. τxy , τyx , τxz , τzx ,
τyz , τzy ,
ÖÙng suaát phaùp σ coù 1 chæ soá chæ phöông phaùp tuyeán maët coù σ .
y

yx

yz

xy

zy

z

zx

xz

x

ÖÙng suaát tieáp τ coù hai chæ soá: Chæ soá thöù nhaát chæ phöông phaùp tuyeán cuûa
maët caét coù τ, chæ soá thöù hai chæ phöông cuûa τ.
______________________________________________________________
Chöông 4: Traïng thaùi öùng suaát


1

x

GV: Leâ Ñöùc Thanh
____________________________________________________________________

4.1.3 Ñònh luaät ñoái öùng cuûa öùng suaát tieáp
Treân hai maët vuoâng goùc, neáu maët naày coù öùng suaát tieáp höôùng vaøo
caïnh ( höôùng ra khoûi caïnh ) thì maët kia cuõng coù öùng suaát tieáp höôùng vaøo
caïnh ( höôùng ra khoûi caïnh ), trò soá hai öùng suaát baèng nhau ( H.4.3)
(4.1)
⎮τxy ⎮ = ⎮τyx ⎮; ⎮τxz⎮=⎮τzx⎮ ; ⎮τyz ⎮ =⎮τzy ⎮
TTÖÙS taïi moät ñieåm coøn 6 thaønh phaàn öùng suaát

τ

τ

4.1.4 Maët chính, phöông chính vaø öùng suaát chính. Phaân loaïi TTÖS
Lyù thuyeát ñaøn hoài ñaõ chöùng minh raèng taïi moät ñieåm baát kyø cuûa vaät theå
chòu löïc luoân tìm ñöôïc moät phaân toá hình hoäp vuoâng goùc maø treân caùc maët
cuûa phaân toá ñoù chæ coù öùng suaát phaùp, maø khoâng coù öùng su...
http://www.ebook.edu.vn
GV: Leâ Ñöùc Thanh
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Chöông 4: Traïng thaùi öùng suaát
1
Chöông 4
TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT
4.1 NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VEÀ TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT.
4.1.1 TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT (TTÖS)TAÏI MOÄT ÑIEÅM.
Xeùt moät ñieåm K trong moät vaät theå caân
baèng vaø caùc maët caét qua K, treân caùc maët
caét aáy coù caùc öùng suaát phaùp σ vaø öùng suaát
tieáp
τ. Caùc öùng suaát naøy thay ñoåi tuøy vò trí
maët caét (H.4.1).
Ñònh nghóa TTÖÙS: TTÖS taïi moät ñieåm
laø taäp hôïp taát caûû nhöõng öùng suaát treân caùc
maët ñi qua ñieåm aáyù.
TTÖS taïi moät ñieåm ñaëc tröng cho möùc ñoä chòu löïc cuûa vaät theå taïi ñieåm
ñoù. Nghieân cöùu TTÖS laø tìm ñaëc ñieåm vaø lieân heä giöõa caùc öùng suaát σ , τ,
xaùc ñònh öùng suaát lôùn nhaát, nhoû nhaát ñeå tính toaùn ñoä beàn hay giaûi thích,
ñoaùn bieát daïng phaù hoûng cuûa vaät theå chòu löïc.
4.1.2 Bieåu dieãn TTÖS taïi moät ñieåm
Töôûng töôïng taùch moät phaân toá hình
hoäp voâ cuøng beù bao quanh ñieåm K. Caùc
maët phaân toá song song vôùi caùc truïc toaï
ñoä (H 4.2).
Treân caùc maët cuûa phaân toá seõ coù chín
thaønh phaàn öùng suaát:
+Ba öùng suaát phaùp: σ
x
, σ
y
, σ
z
+Saùu öùng suaát tieáp. τ
xy
, τ
yx
, τ
xz
, τ
zx
,
τ
yz
, τ
zy
,
ÖÙng suaát phaùp σ coù 1 chæ soá chæ phöông phaùp tuyeán maët coù σ .
ÖÙng suaát tieáp τ coù hai chæ soá: Chæ soá thöù nhaát chæ phöông phaùp tuyeán cuûa
maët caét coù τ, chæ soá thöù hai chæ phöông cuûa τ.
σ
τ
K
P
4
P
3
P
2
P
1
y
x
H.4.1. ÖÙng suaát taïi moät ñieåm
z
z
x
y
τ
yz
τ
z
y
τ
z
x
τ
x
z
τ
x
y
τ
yx
σ
y
σ
x
σ
z
H.4.2
Caùc thaønh phaàn öùng suaát
BT sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT sức bền - Người đăng: nguyen-duy-chip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BT sức bền 9 10 881