Ktl-icon-tai-lieu

Bt Sức bền

Được đăng lên bởi manh-do-duc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 1: Cho dÇm cã mÆt c¾t ngang kh«ng ®æi, liªn kÕt vµ chÞu lùc nh h×nh 1.

M=60kNm

A

q=10kN/m

E

D
1m

1m

x

3t

B

C

y

2t

1m

1m

t

H×nh 1
a) VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy, m«men uèn Mx.
b) X¸c ®Þnh kÝch thíc mÆt c¾t ngang cho phÐp [t] ®Ó dÇm ®ñ bÒn.

BiÕt [?]k =[?]n =24 kN/cm2, Bá qua ¶nh hëng cña lùc c¾t vµ träng lîng dÇm.
Bµi 2: Cho trôc bËc mÆt c¾t ngang trßn cã kÝch thíc vµ chÞu lùc nh h×nh 2
a) VÏ biÓu ®å m«men xo¾n Mz cña trôc.
b) TÝnh gãc xo¾n t¹i ®Çu tù do B
c) KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn cøng cña trôc.
BiÕt G=8.103 kN/cm2; [τ]=3kN/cm2;[θ]=1,50/m ; d1=16cm; d2=9cm.
9kNm

H×nh 2

A

20kNm/m

5kNm

d1

d2
C

20cm

50cm
-HÕt-

1/1

30cm

B

§¸p ¸n ®Ò C-1

C©u 1: (5 )
*)TÝnh ph¶n lùc:
®

∑ M = 0 ⇒ Y = 25kN
∑ F = 0 ⇒ Y = 5kN
B

(0,5®)

A

y

(0,5®)

B

a) VÏ biÓu ®å:

M=60kNm

A

q=10kN/m

B

C

1m

+

1m

5kN

1m

1m
25kN

E

D

10kN

+

++

Qy

(1®)

35kNm
5kNm
(1®)

Mx

25kNm

b) X¸c ®Þnh kÝch thíc mÆt c¾t ngang(t×m [t]?)
T×m øng suÊt ph¸p lín nhÊt:
σ max = max

DÇm tiÕt diÖn kh«ng ®æi: J x =

2t ( 3t )
12

3

−

M max
Wx

(0,5®)

J
πt4
= 4, 45t 4 ⇒ Wx = x = 4, 45t 3
64
t

(0,5®)

M« men lín nhÊt: Mmax=43kNm
Suy ra: σ max =

4300
966, 3
966, 3 3 966, 3
= 3 ≤ [σ ] ⇒ t ≥ 3
=
= 3, 4cm
3
4, 45.t
t
24
[σ ]

C©u 2: (5®)

1/2

(1®)

a) VÏ biÓu ®å:
7kNm

1kNm/cm
A

d1

3kNm
B

d2
C

10cm

14kNm

+

20cm

10cm

(1®)
+

4kNm
--

3kNm

b) TÝnh τ max , θmax :
M

M

τ max = max  max ÷; θmax = max  max ÷
(0,5®)
 Wp ÷
 GJ p ÷




DÇm cã 2 ®o¹n tiÕt diÖn thay ®æi:
§o¹n 1: (1®)
Mmax1= 12kNm
π d 4 3,14.154
π d 3 3,14.153
J p1 = 1 =
= 4967, 6 cm 4 ; W p1 = 1 =
= 662, 3 cm3
32
32
16
16
Suy ra:
1200
τ max1 =
= 1, 8 kN 2
cm
662, 3
1200
θmax1 =
= 3, 02.10−3 rad = 0,173 o
3
m
m
8.10 .4967, 6
§o¹n 2: (1®)
Mmax2= 3kNm
4
πd
π d 3 3,14.73
3,14.7 4
J p2 = 2 =
= 235, 7 cm 4 ; W p1 = 1 =
= 67, 3 cm3
32
32
16
16
Suy ra:
300
τ max 2 =
= 4, 46 kN 2
cm
67, 3
300
θmax 2 =
= 0, 016 rad = 0, 91 o
m
m
8.103.235, 7
τ max = max [ τ max1;τ max 2 ] > [ τ ] = 3kN / cm 2 ; θmax = max [ θ max1;θ max 2 ] ≤ [ θ ]  DÇm t/m cøng,ko đủ bÒn
c) TÝnh gãc xo¾n t¹i B:
3
Ml
−1200.10
−400.20
300.10
ϕB = ∑ i i =
+
+
= ( rad ) (1,5đ)
3
3
8.10 .4967, 6 8.10 .4967, 6 8.103.235, 7
i =1 GJ pi

2/2

...
Bµi 1: Cho dÇm cã mÆt c¾t ngang kh«ng ®æi, liªn kÕt vµ chÞu lùc nh h×nh 1.
a) VÏ biÓu ®å lùc c¾t Q
y
, m«men uèn M
x
.
b) X¸c ®Þnh kÝch thíc mÆt c¾t ngang cho phÐp [t] ®Ó dÇm ®ñ bÒn.
BiÕt [?]
k
=[?]
n
=24 kN/cm
2
, Bá qua ¶nh hëng cña lùc c¾t vµ träng lîng dÇm.
Bµi 2: Cho trôc bËc mÆt c¾t ngang trßn cã kÝch thíc vµ chÞu lùc nh h×nh 2
a) VÏ biÓu ®å m«men xo¾n M
z
cña trôc.
b) TÝnh gãc xo¾n t¹i ®Çu tù do B
c) KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn cøng cña trôc.
BiÕt G=8.10
3
kN/cm
2
; [τ]=3kN/cm
2
;[θ]=1,5
0
/m ; d
1
=16cm; d
2
=9cm.
-HÕt-
1/1
1m
A
D
1m
C
B
1m
1m
H×nh 1
E
M=60kNm
q=10kN/m
2t
t
x
y
3t
9kNm
20kNm/m
5kNm
A
B
C
20cm 30cm
H×nh 2
d
1
d
2
50cm
Bt Sức bền - Trang 2
Bt Sức bền - Người đăng: manh-do-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bt Sức bền 9 10 307