Ktl-icon-tai-lieu

Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 6106 lần   |   Lượt tải: 23 lần
13. BUØ TRÖØ DAO VAØ CAÙC LEÄNH
LAÄP TRÌNH NAÂNG CAO

1

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH DAO
•
•
•
•
•

Leänh offset dao G41, G42, G40
Ñeå cho taâm dao naèm caùch ñöôøng laäp trình moïât khoûang,
ngöôøi ta thöïc hieân moät coâng vieäc goïi laø buø tröø baùn kính
dao, hay offset dao.
Vieäc offset dao coù theå laø beân traùi hay beân phaûi quyõ ñaïo
laäp trình.
Ñeå offset dao beân traùi, duøng leänh G41.
Ñeå offset dao beân phaûi, duøng leänh G42.
Ñeå huûy offset dao beân phaûi hay beân traùi duøng leänh G40.
2

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH DAO

2
1

1
2

3

3

3

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH DAO
Coù theå lôïi duïng vieäc offset
dao ñeå thöïc hieän vieäc gia
coâng thoâ vaø gia coâng tinh cho
cuøng moät chöông trình NC.
Nguyeân taéc vieát doøng leänh:
G01 (G00) G41 (G42) X_ Y_
D_ ;
trong ñoù:
X_Y_ laø toïa ñoä ñieåm tôùi
D_ laø soá offset baùn kính dao.

Tinh

Baùn tinh

Hình 6-40
4

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH DAO
Y
O0002;
N10 G90 G54 G17 G00
X0 Y0 S1000 M03;
N20 G41 X20.0 Y10.0
D01;
N30 G01 Y50.0 F100;
N40 X50.0 ;
N50 Y20.0 ;
N60 X10.0 ;
N70 G40 G00 X0 Y0
M05;
M80 M30;

60
50
40
30
20
10
O

x
10 20 30 40 50 60
5

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH DAO

C2
(1550,1550

6

Leänh offset chieàu daøi dao töï ñoäng – G37
•Baïn coù theå duøng leänh G37 ñeå offset dao töï ñoäng.
Thí duï: Dao T01 cuûa baïn ñang naèm
caùch goác toïa ñoä moät khoûang X=
1100.0, Z = 760mm.
Vò trí ño caùch goác toïa ñoä moät khoûang
Z = 200mm X = 850mm.
Baïn caàn xaùc ñònh laïi giaù trò offset dao
theo chieàu daøi. Baïn vieát vaø cho chaïy
töøng bock chöông trình sau:
G92 X1100.0 Z760.0;
G00 G90 X850.0 ;
G43 H01 ;
G37 Z200.0 ;

G00 Z204.0;

Vò trí ño
theo Z

Thieát laäp heä toïa ñoä baèng caùch khai baùo vò trí dao hieän taïi.
Cho duïng cuï di chuyeån nhanh tôùi X850.0.
Chæ soá offset dao theo chieàu daøi.
Cho duïng cuï di chuyeån ñeán vò trí ño. Neáu soá ño thöïc teá laø
198.0, nhö vaäy löôïng offset khaùc bieät seõ laø 198.0 – 200.0 =
-2.0. Chieàu daøi H01 cho tröôùc phaûi ñöôïc ñieàu chænh laïi
baèng caùch coâng theâm sai leäch naøy.
Cho dao luøi leân moät chuùt theo phöông Z sau khi ño.
7

• Khi thöïc hieän pheùp ño, duïng cuï luùc ñaàu di
chuyeån nhanh, sau ñoù giaûm daàn toác ñoä vaø
döøng haün khi tôùi vò trí ño vaø thieát bò ño
phaùt tín hieäu tôùi maùy CNC. Toác ñoä di
chuyeån do nhaø cheá taïo maùy CNC thieát laäp
qua tham soá No. 558 vaø No. 813. Phaïm vi
sai leäch ñöôïc thieát laäp bôûi tham soá No.
814.
• Chuù yù: Maõ Hxx phaûi goïi tröôùc khi duøng
leänh G37. Neáu maõ Hxx naèm trong cuøng
doøng leänh vôùi G37, heä thoáng se...
1
13. BUØ TRÖØ DAO VAØ CAÙC LEÄNH
LAÄP TRÌNH NAÂNG CAO
Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao 9 10 245