Ktl-icon-tai-lieu

C Căn bản

Được đăng lên bởi thiendn-hust-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Updatesofts.com

Ebooks Team

C++ Căn bản và nâng cao
Mục lục:
I. Cơ bản về C++ (2)
I. Cấu trúc của một trương trình C++ (2)
II. Các biến kiểu và hằng số (5)
III. Các toán tử (13)
IV. Giao tiếp với Console (19)
II. Các cấu trúc ñiều khiển và Hàm (22)
I. Cấu trúc dữ liệu ñiều khiển (22)
II. Hàm I (29)
III. Hàm II (34)
III. Dữ liệu nâng cao (41)
I. Mạng (41)
II. Sâu ký tự (48)
III. Con trỏ (54)
IV. Bộ nhớ ñộng (65)
V. Các cấu trúc (69)
VI. Các kiểu dữ liệu do người dùng ñịnh nghĩa. (typedef, union, enum) (75)

Trang 1

Updatesofts.com

Ebooks Team

Cấu trúc của một chương trình C++

Có lẽ một trong những cách tốt nhất ñể bắt ñầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một
chương trình. Vậy ñây là chương trình ñầu tiên của chúng ta :
// my first program in C++

Hello World!

#include <iostream.h>
int main ()
{
cout << "Hello World!";
return 0;
}

Chương trình trên ñây là chương trình ñầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập
trình viết ñầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. ðây là một
trong những chương trình ñơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó ñã bao gồm
những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét từng dòng một :
// my first program in C++

ðây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt ñầu bằng hai dấu sổ (//) ñược coi là chút thích
mà chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào ñến hoạt ñộng của chương trình. Chúng có
thể ñược các lập trình viên dùng ñể giải thích hay bình phẩm bên trong mã nguồn của
chương trình. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì
mà chương trình chúng ta làm.
#include <iostream.h>

Các câu bắt ñầu bằng dấu (#) ñược dùng cho preprocessor (ai dịch hộ tôi từ này với).
Chúng không phải là những dòng mã thực hiện nhưng ñược dùng ñể báo hiệu cho trình
dịch. Ở ñây câu lệnh #include <iostream.h> báo cho trình dịch biết cần phải
"include" thư viện iostream. ðây là một thư viện vào ra cơ bản trong C++ và nó phải
ñược "include" vì nó sẽ ñược dùng trong chương trình. ðây là cách cổ ñiển ñể sử dụng
thư viện iostream
int main ()

Dòng này tương ứng với phần bắt ñầu khai báo hàm main. Hàm main là ñiểm mà tất cả
các chương trình C++ bắt ñầu thực hiện. Nó không phụ thuộc vào vị trí của hàm này (ở
ñầu, cuối hay ở giữa của mã nguồn) mà nội dung của nó luôn ñược thực hiện ñầu tiên khi
chương trình bắt ñầu. Thêm vào ñó, do nguyên nhân nói trên, mọi chương trình C++ ñều
phải tồn tại một hàm main.
Theo sau main là một cặp ngoặc ñơn bởi vì nó là một hàm. Trong C++, tất cả các ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C Căn bản - Người đăng: thiendn-hust-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
C Căn bản 9 10 768