Ktl-icon-tai-lieu

Các chu trình gia công lỗ

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6699 lần   |   Lượt tải: 24 lần
14. CÁC CHU TRÌNH
GIA CÔNG LỖ

1

Nội dung
G81 - Chu trình khoan
G82 - Chu trình khoùet baèng ñaàu loã
G83 - Chu trình khoan saâu
G73 - Chu trình khoan beû phoi
G84 - Chu trình taro ren phaûi
G74 - Chu trình taro ren traùi
G85 - Chu trình doa doa luøi dao chaäm
G86 - Chu trình doa luøi dao nhanh
G76 - Chu trình doa tinh
G87 - Chu trình doa sau loã
G88 - Chu trình doa luøi dao baèng tay
G89 - Chu trình doa döøng cuoái haønh trình, luøi dao chaäm
G80 - Huûy caùc chu trình gia coâng loã

2

Caùc chu trình gia coâng loã
Ñeå ñôn giaûn vieâc laäp trình, heä fanuc cung
caáp cho ngöôøi duøng nhöõng chu trình laäp
saün ñeå gia coâng loã, tieáng anh goïi laø caùc
canned cycles.
Thuoäc nhöõng chu trình naøy goàm caùc leänh
sau ñaây:
• G73, G74, G76, G81, G82, G83, G84,
G85, G86, G87, G88, G89, G80.
3

Nhìn chung moät chu trình gia coâng loã goàm
caùc coâng vieäc sau
Böôùc 1
Böôùc 2
Cao ñoä an toøan
R
Böôùc 3

Cao ñoä xuaát phaùt
Böôùc 6

Böôùc 5

Cao ñoä keát thuùc Z
Böôùc 4

Chaïy nhanh
Chaïy aên dao
4

Chu trình gia coâng loã trong MasterCAM

5

Cao ñoä R vaø Z coù theå laø tuyeät ñoái (neáu laäp trình
vôùi G90) hay töông ñoái (neáu laäp trình vôùi G91)
G90 (Leänh tuyeät ñoái)

G91 (Leänh töông ñoái)

6

Vieäc luøi dao coù theå laø tôùi cao ñoä R hay cao ñoä xuaát
phaùt tuøy theo vieäc duøng G99 hay G98 (hình 6-84).
G98 – Veà cao ñoä xuaát phaùt

G99 – Veà cao ñoä an toaøn R

Cao ñoä xuaát phaùt

Cao ñoä an
toøan R

7

Chuù yù
• Ñeå khoan nhieàu loã, leänh M03 phaûi coù
tröôùc caùc chu trình gia coâng loã.
• Khoâng ñöôïc coù G00, G01, G02 vaø G03
trong caùc chu trình gia coâng loõ. Neáu coù
caùc chu trình gia coâng loã seõ bò huûy.
• Ñeå huûy caùc chu trình laäp saün duøng leänh
G80 hay moät trong caùc leänh G00, G01,
G02, G03.

8

Chu trình
khoan
G81

G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;
X_ Y_ : döõ lieäu vò trí loã trong maët phaúng XY treân cao ñoä xuaát phaùt
Z_: Cao ñoä Z ñieåm cuoái cuûa loã
R – : Cao ñoä an toøan R
F_ : Löôïng chaïy dao khi khoan, tính baèøng mm/ph.
K_ : Soá laàn laëp laïi chu trình (phaûi ñi keøm vôùi G91). Neáu khoâng vieát K, heä thoáng cho laø
K = 1. Neáu laäp trình tuyt ñoái (G90), vieäâc khoan seõ thöïc hieän K laàn taïi moät vò trí.

Cao ñoä xuaát phaùt

Cao ñoä an toøan R

Cao ñoä an toøan R

Ñieåm Z

Cao ñoä an toøan R

Ñieåm Z

9

Chu trình
khoan loã
coù döøng
G82

G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
X_ Y_ : döõ lieäu vò trí loã trong maët phaúng XY treân cao ñoä xuaát phaùt
Z_: Cao ñoä Z ñieåm cuoái cuûa loã
R – : Cao ñoä an toøan R
P_ : Thôøi...
1
14. CÁC CHU TRÌNH
GIA CÔNG LỖ
Các chu trình gia công lỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chu trình gia công lỗ - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Các chu trình gia công lỗ 9 10 453