Ktl-icon-tai-lieu

Các đề bài tập cơ lưu chất

Được đăng lên bởi dailoi.tk
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC ÑEÀ BAØI TAÄP CÔ LÖU CHAÁT(cho SV Taïi Chöùc)
p
PHAÀN 1: TÍNH AÙP SUAÁT

H3

Baøi 1: Moät bình kín chöùa daàu ( coù tæ troïng δ = 0,8) vaø nöôùc
nhö hình veõ. Bieát aùp suaát dö khí trong bình ño ñöôïc p = 1H2
kPa, chieàu cao caùc ñoïan H1 = 1,5 m, H2 = H3 = 0,5 m. Xaùc
ñònh chieàu cao coät nöôùc h1 vaø daàu h2.
H1

nöôùc

Khí
po

Dầu
h2

h1

Nước

Hình 1

H3
H1

H2

Hình 2

Khí

Thuûy ngaân

po phaûi baèng bao nhieâu ?

Baøi 2: Moät thuøng coù 2 ngaên chöùa nöôùc vaø thuûy ngaân (tæ
troïng δ = 13,6) nhö hình veõ. Ngaên thöù nhaát kín vaø ngaên thöù
2 thoâng vôùi khí trôøi. Bieát H1 = 3 m , H2 = 2,9 m vaø H3 = 0.8
m.
a) Xaùc ñònh aùp suaát khí po trong ngaên thöù nhaát
b) Muoán cho möïc nöôùc vaø thuûy ngaân ngang nhau thì aùp suaát

Baøi 3: Moät oáng chöõ U thoâng vôùi khí trôøi chöùa nöôùc vaø moät chaát loûng
coù tyû troïng δ nhö hình veõ.
a. Neáu chaát loûng coù δ = 0,8 vaø chieàu cao H = 50 cm haõy xaùc
ñònh ñoä cheânh h giöõa maët thoaùng cuûa nöôùc vaø chaát loûng.
b. Neáu taêng tyû troïng cuûa chaát loûng leân thì ñoä cheânh h taêng hay
giaûm, taïi sao ?

H

h

δ

Hình 3
nöôùc

Baøi 4: Coù moät heä thoáng goàm hai oáng hình truï; oáng lôùn beân traùi kín,
aùp suaát taïi ñieåm B laø p B = 155500N/m 2 ;oáng nhoû beân
F= 350KN
khí A
*
phaûi coù tieát dieän S =600cm 2 vôùi pittoâng di chuyeån beân h 1
δ=1 B
treân .Trong heä thoáng chöùa hai loaïi chaát loûng khaùc nhau
*
h
coù ρ = const, thoâng vôùi nhau vôùi ñoä cao h vaø h 1 = 1,2m;
δ
chòu löïc F = 350KN vaø ñöùng caân baèng (nhö hình veõ).
Neáu taêng löïc F leân 25KN nöõa maø theå tích khoái khí

Hình 4

1

trong bình vaãn khoâng ñoåi,heä thoáng vaãn caân baèng, haõy tính aùp suaát taïi ñieåm A
Baøi 5: Hai bình nhö hình 1, bình 1
Khí p0
chöùa khí vaø daàu (tæ troïng δ = 0,8), coù
Bình 2
moät aùp keá thoâng vôùi bình 2. Bình 2
Daàu
h1
chöùa khí vaø coù gaén moät aùp keá thuûy
h2
X
Bình 1
ngaân (δHg = 13,6) thoâng vôùi khí trôøi.
khí
Hình 7
Bieát aùp suaát dö cuûa khí trong bình thöù
nhaát po = 45 cm Hg, h1 = 0,5 m vaø h2 =
1 m, xaùc ñònh:
1. Aùp suaát khí trong bình thöù bình 2
2. Chieàu cao X cuûa daàu
3. Neáu bình 2 bò thuûng vaø khoâng khí coù theå chui vaøo thì chieàu cao h1 vaø X coù thay ñoåi
khoâng ?, neáu coù thì baáy giôø coù giaù trò bao nhieâu ?
R

Baøi 6: Moät bình kín uùp ngöôïc vaøo trong nöôùc nhö hình 1,
phía treân thoâng vôùi moät aùp keá thuûy ngaân. Bieát R = 170
L = 25m vaø tæ troïng thuûy ngaân δ = 13,6.
Xaùc ñònh möïc nöôùc h daâng leân trong bình.
L

Khí

cm,

Hg
Nöôùc
kh...
CAÙC ÑEÀ BAØI TAÄP CÔ LÖU CHAÁT(cho SV Taïi Chöùc)
Khí
p
Du
Nước
PHAÀN 1: TÍNH AÙP SUAÁT
H
3
H
2
Baøi 1: Moät bình kín chöùa daàu ( coù tæ troïng δ = 0,8) vaø nöôùc
nhö hình veõ. Bieát aùp suaát dö khí trong bình ño ñöôïc p = 1
kPa, chieàu cao caùc ñoïan H
1
= 1,5 m, H
2
= H
3
= 0,5 m. Xaùc
ñònh chieàu cao coät nöôùc h
1
vaø daàu h
2
.
h
2
h
1
H
1
Hình 1
Baøi 2: Moät thuøng coù 2 ngaên chöùa nöôùc vaø thuûy ngaân (tæ
troïng δ = 13,6) nhö hình veõ. Ngaên thöù nhaát kín vaø ngaên thöù
2 thoâng vôùi khí trôøi. Bieát H
1
= 3 m , H
2
= 2,9 m vaø H
3
= 0.8
m.
a) Xaùc ñònh aùp suaát khí p
o
trong ngaên thöù nhaát
b) Muoán cho möïc nöôùc vaø thuûy ngaân ngang nhau thì aùp suaát
p
o
phaûi baèng bao nhieâu ?
Baøi 3:
Moät oáng chöõ U thoâng vôùi khí trôøi chöùa nöôùc vaø moät chaát loûng
coù tyû troïng δ nhö hình veõ.
a. Neáu chaát loûng coù δ = 0,8 vaø chieàu cao H = 50 cm haõy xaùc
ñònh ñoä cheânh h giöõa maët thoaùng cuûa nöôùc vaø chaát loûng.
b. Neáu taêng tyû troïng cuûa chaát loûng leân thì ñoä cheânh h taêng hay
giaûm, taïi sao ?
Baøi 4:
Coù moät heä thoáng goàm hai oáng hình truï; oáng lôùn beân traùi kín,
aùp suaát taïi ñieåm B laø p = 155500N/m ;oáng nhoû beân
phaûi coù tieát dieän S =600cm vôùi pittoâng di chuyeån beân
treân .Trong heä thoáng chöùa hai loaïi chaát loûng khaùc nhau
coù ρ = const, thoâng vôùi nhau vôùi ñoä cao h vaø h
1
= 1,2m;
chòu löïc F = 350KN vaø ñöùng caân baèng (nhö hình veõ).
Neáu
B
2
taêng löïc F leân 25KN nöõa maø theå tích khoái khí
2
Khí
p
o
H
1
nöôùc
H
3
H
2
Thuûy ngaân
Hình 2
H
δ
nöôùc
h
F= 350KN
h
h
1
khí
δ=1
δ
A
*
B
*
Hình 4
Hình 3
1
Các đề bài tập cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đề bài tập cơ lưu chất - Người đăng: dailoi.tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Các đề bài tập cơ lưu chất 9 10 835