Ktl-icon-tai-lieu

Các giao thức trong mạng VoIP

Được đăng lên bởi linhhoncuagio2013
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề Mạng viễn thông

Nhóm 3 – Lớp L11VT1

MỤC LỤC

- 1-

Chuyên đề Mạng viễn thông

Nhóm 3 – Lớp L11VT1

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Kí
hiệu
APP
COPS

Viết tắt

Viết đầy đủ ý nghĩa

Application
Common Open Policy Service

Ứng dụng
Dịch vụ chính sách mở chung

CPL

Call Processing Language

Ngôn ngữ xử lý cuộc gọi

CSRC

Contributing Source Count

Đóng gói vào số lượt nguồn

CGI

Common Gateway Interface

Giao diện cổng kết nối chung

DTMF

Dual Tone Multi Frequency

Đa tần kép

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

Giao thức truyền siêu văn bản

IP

Internet Protocol

Giao thức Internet

IPv4

IP Version 4

Giao thức Internet phiên bản 4

IPv6

IP Version 6

Giao thức Internet phiên bản 6

LAN

Local Area Network

Mạng nội bộ

MC

Multipoint Controller

Bộ điều khiển đa điểm

MCU

Multipoint Control Unit

Khối điều khiển đa điểm

MP

Multpoint Processor

Bộ xử lý đa điểm

MGCP

Giao thức điều khiển cổng phương
tiện
Mở rộng thư tín Internet đa mục đích

OSP

Media Gateway Control
Protocol
Multipurpose Internet Mail
Extension
Open Settlement Protocol

PCM

Pulse-Code Modulation

Bộ mã hóa mã xung

PSTN

Mạng điện thoại công cộng

PT

Public Switch Telephone
Network
Packet Type

QoS

Quality Of Service

Chất lượng dịch vụ

RAS

Register Admission Status

RSVP

Resource Reservation Protocol

Báo hiệu đăng ký, cấp phép, thông tin
trạng thái
Giao thức giành trước tài nguyên

MIME

Giao thức thỏa thuận mở

Loại gói

- 2-

Chuyên đề Mạng viễn thông

Nhóm 3 – Lớp L11VT1

mạng
RR

Receiver Report

Nhận thông báo

RTP

Real Time Protocol

Giao thức thời gian thực

RTCP

Real Time Control
Protocol

Giao thức điều khiển thời gian thực

RTSP

Real Time Streaming Protocol

Giao thức tạo luồng thời gian thực

SAP

Session Advertisement Protocol

SCTP

Stream Control
Transmission Protocol

Giao thức thông báo trong phiên kết
nối
Giao thức truyền điều khiển luồng

SDP

Session Description Protocol

SDES

Source Description

SNMP

Simple Network Management
Protocol

Giao thức quản lý mạng đơn giản

SR

Sender Report

Tên người gửi thông báo

SS7

Signaling System 7

Hệ thống báo hiệu số 7

SSRC

Synchronization Source Count

Đồng bộ hóa số lượt nguồn

SGCP

Giao thức cổng đơn giản

SIP

Simple Gateway Control
Protocol
Session Initiation Protocol

Giao thức thiết lập phiên

GK

Gatekeeper

Cổng nối

GW

Gateway

Cổng mạng

TCP

Transmission Control Protocol

Giao thức điều khiển truyền thông tin

TCP/I
P

Transmission Control Protocol/
Internet Protocol

Chồng giao thức TCP/IP

U...
Chuyên đề Mạng viễn thông Nhóm 3 – Lớp L11VT1
MỤC LỤC
- 1-
Các giao thức trong mạng VoIP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giao thức trong mạng VoIP - Người đăng: linhhoncuagio2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Các giao thức trong mạng VoIP 9 10 326